11.09.20 DI Byggeri Nyheder

Tilbagebetaling af ulovligt opkrævede containergebyrer

Østre Landsret har ved dom af 3. juli 2020 afgjort, at Københavns og Frederiksberg Kommunes opkrævning af gebyrer for opstilling af containere på offentlig vej til brug for bl.a. bygge-, istandsættelses- eller renoveringsarbejder var ulovlig. Læs her mere om sagen, resultatet og muligheden for tilbagebetaling.

Sagen kort

Af vejlovens § 80 fremgår, at udnyttelsen af det offentlige vejareal til opstilling af bl.a. containere kræver kommunens tilladelse. Videre fremgår det af bestemmelsen, at sker udnyttelsen af arealet i et ”forretningsmæssigt øjemed”, kan kommunen samtidig opkræve et gebyr for udnyttelsen.

Med henvisning til vejlovens § 80 har Københavns og Frederiksberg Kommune bl.a. opkrævet et gebyr for udnyttelsen af det offentlige vejareal til opstilling af containere til brug for bygge-, istandsættelses- eller renoveringsarbejder på private ejendomme (navnlig ejer- og andelsboligforeninger).

Gebyret blev opkrævet hos den entreprenør mv. eller det containerudlejningsfirma, der havde ansøgt kommunen om tilladelse til at udnytte vejarealet.

Vejdirektoratet afgjorde i maj 2018, at der ikke kunne ske opkrævning af det omhandlede gebyr, da den pågældende konkrete udnyttelse ikke kunne anses for at være sket i ”forretningsmæssigt øjemed”. Med andre ord var gebyret blevet opkrævet ulovligt.

Se yderligere om sagen her. 

Sagen indbragt for domstolene

Københavns og Frederiksberg Kommune indbragte i slutningen af 2018 Vejdirektoratet for domstole med påstand om, at direktoratets afgørelse fra maj 2018 skulle ophæves.

Samtidig gik Kommunernes Landsforening (KL) ind i sagen til støtte for de to kommuner, da det var KL’s vurdering, at sagen havde og ville få betydning for alle landets kommuner.

Den 3. juli 2020 frifandt Østre Landsret Vejdirektoratet. Landsretten var således enig med direktoratet i, at der ikke var hjemmel i vejloven til at opkræve det pågældende containergebyr.

Se Østre Landsret dom her.

Tilbagebetaling af ulovligt opkrævet gebyr?

Som udgangspunkt vil gebyrer, der er opkrævet ulovligt, skulle tilbagebetales. 

Københavns Kommune har valgt ikke at anke Østre Landsrets dom til Højesteret. Dommen er derfor endelig.

Forvaltningen i Københavns Kommune er gået i gang med at refundere de gebyrer for opstilling af containere, der i perioden 2016-2020 er opkrævet ulovligt.

Hvis du er blandt dem, der skal have penge tilbage, skal du ikke selv gøre noget. Københavns Kommune sørger selv for tilbagebetalingen til dig. Københavns Kommune forventer, at tilbagebetalinger vil gå i gang i september 2020 og være fuldt gennemført i starten af 2021.

Læs mere om Købehavns Kommunes tilbagebetalingsproces her.

Frederiksberg Kommune har – i modsætning til Københavns Kommune – valgtat anke Østre Landsrets dom til Højesteret, hvorfor kommunen ikke har igangsat en eventuel tilbagebetalingsproces.

Forældelse?

Et krav på tilbagebetaling er omfattet af  den almindelige 3-årige forældelsesfrist i forældelsesloven. Den 3-årige frist anses som udgangspunkt for at begynde at løbe fra det tidspunkt, hvor den fejlagtige betaling fandt sted. Begyndelsestidspunktet vil dog efter omstændighederne kunne suspenderes, herunder som følge en afgivet suspensionserklæring eller eventuelt som følge af vildfarelser hos betaleren.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 72 16 00 00.

Relateret indhold