Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Foto: Colourbox

07.01.21 DI Byggeri Nyheder

Bedre muligheder for kystbeskyttelse

Med aftalen om finansloven for 2021 er der afsat 350 mio. kr. til kystbeskyttelse frem til 2023. Det er ikke blot den jyske vestkyst, der får glæde af støtten til kystbeskyttelse, men hele landet.

DI Dansk Byggeri og Dansk Infrastruktur har arbejdet for, at hele landet skulle kunne få støtte til

kystbeskyttelse og ikke kun den jyske vestkyst grundet de meget store samfundsværdier, der risikerer at gå tabt. Det er nu lykkedes, hvilket vi er meget tilfredse med. Det giver samtidig mulighed for flere hårde og vedvarende løsninger til kystbeskyttelse, der kan kombineres med sandfodring, som ændringerne af Kystbeskyttelsesloven i 2018 har givet mulighed for.

Erosion af kysten, forhøjet vandstand og stormflod er nemlig ikke kun et fænomen langs den jyske vestkyst, men rammer hele landet. Det vil kun blive forstærket af klimaforandringer med voldsommere vejr og forhøjede vandstande, der giver næring til flere storme, orkaner, stormfloder og mere erosion af kysterne. Det gælder for eksempel de østjyske fjordbyer, Nord- og Sydfyn, Nordsjællands kyst og hele sikringen af store dele af Amager og København mod oversvømmelse.

en tidligere VLAK-regering afsatte i forbindelse med finansloven for 2019 den såkaldte ”kystmilliard”, hvor fællesaftaler med vestjyske kommuner fra 2020 næsten fik fordoblet det årlige tilskud til 185 mio. kr. til sandfodring frem til 2024. Samtidig kom der en tilskudspulje i 2020 og 2021 til diger langs Vadehavet og kommunale fællesløsninger på årligt 40 mio. kr. Det er denne pulje, som regeringen nu styrker med 50 mio. kr. i 2021, så der samlet afsættes 90 mio. kr. Puljen videreføres med 150 mio. kr. i både 2022 og 2023. Samtidig udvides kriterier til flere kystbeskyttelsesprojekter.

Den nye pulje til kystbeskyttelse skal indgå i arbejdet med en national klimatilpasningsplan, der netop er igangsat. Det har også været et ønske fra DI Dansk Byggeri og Dansk Infrastrukturs side. Mange løsninger til kystbeskyttelse bør planlægges sammen med klimasikring af byer, hvor begivenheder som skybrud og stormflod med tilhørende oversvømmelser ofte er sammenfaldende i byer, der ligger i bunden af fjorde og ud til vandet. Her er der ofte brug for helhedsløsninger, der både dækker kystbeskyttelse og klimasikring.

Henrik Friis

Henrik Friis

Chef for Dansk Infrastruktur

  • Direkte +45 7216 0257
  • Mobil +45 2031 1503
  • E-mail hraf@di.dk

Relateret indhold