Foto: Ricky John Molloy

22.01.21 DI Byggeri Nyheder

Underentreprise eller omgåelse af overenskomsterne?

Er det omgåelse af overenskomsterne, når du indgår en underentreprisekontrakt med en enkeltmandsvirksomhed? Nej, men det kan det i nogle tilfælde være, hvis enkeltmandsvirksomheden reelt udfører arbejdet i et lønmodtagerlignende ansættelsesforhold.

Hvad er en underentrepriseaftale?

En entreprenør kan lade dele af arbejdet udføre af en anden entreprenør i en underentreprise. Både AB92 og AB18 indeholder bestemmelser om underentrepriser. Typisk vil entreprenøren mod et vederlag lade underentreprenøren udføre et afgrænset stykke arbejde af en større entreprise. Hvis et tømrerfirma har en hovedentreprise, hvor der også skal udføres el- og VVS-arbejde, så vil det være naturligt, at en eller flere underentreprenør laver el- eller VVS-entreprisen. Det betyder også, at underentreprenøren står på mål for sit arbejde – herunder evt. forsinkelse og mangler. Underentreprenøren forpligter sig derved til at levere et resultat.

Ofte vil entreprenør og underentreprenør indgå en ”back-to-back”-aftale, hvor entreprenøren sikrer sig, at han ikke kommer i klemme mellem bygherre og underentreprenør.

Overenskomsternes regler om omgåelse

DI Dansk Byggeris overenskomster indeholder bestemmelser om, at det kan betragtes som en omgåelse af overenskomsten, hvis en medlemsvirksomhed indgår en underentrepriseaftale med en enkeltmandsvirksomhed, men virksomheden i realiteten udfører arbejdet i et lønmodtagerlignende ansættelsesforhold (såkaldte ”arme-og-ben-virksomheder”).

Den påståede omgåelse af overenskomsten består i, at underentreprenøren – ud over en eventuel underbetaling i forhold til overenskomstens minimumsbetaling – ikke betaler feriepenge, søgnehelligdagsbetaling og pension for de personer, der arbejder på byggepladsen; ydelser som en overenskomstdækket virksomhed skal betale til sine ansatte medarbejdere.

Der er dog ikke tale om en omgåelse af overenskomsterne, når to eller flere virksomheder indgår aftale om et bestemt arbejde i et reelt forretningsforhold, eller hvor en underentreprenør antager medarbejdere til at udføre arbejdet. Denne bestemmelse vedrører særligt de godt 1.000 medlemmer af DI Dansk Byggeri, som ikke beskæftiger medarbejdere, men hvor virksomhedens indehaver selv udfører arbejdet.

Faglige voldgifter om omgåelse

DI Dansk Byggeri og 3F har igennem tiden haft nogle få voldgifter om omgåelse af overenskomsterne. I de pågældende sager havde medlemsvirksomheden indgået aftaler med flere forskellige selvstændige enkeltmandsvirksomheder om at udføre i hovedsagen samme arbejde, som medlemsvirksomheden selv udførte. Kendelserne er meget konkrete, men de illustrerer, hvilke forhold der er værd at være opmærksom på.

Omgåelse

I en sag inden for murerområdet fra 2017 afgjorde opmanden, at der var tale om en omgåelse af Mureroverenskomsten på trods af, at der var indgået underentrepriseaftaler mellem hoved- og underentreprenøren, og på trods af at det udførte arbejde blev faktureret og betalt i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Ved afgørelsen lagde opmanden vægt på, at hovedentreprenørens entrepriseleder dagligt fordelte arbejdet mellem de enkelte underentreprenører, og at arbejdet derfor aktuelt blev udført på samme måde, som almindelige arbejdssjak ville udføre det pågældende arbejde.

Ikke omgåelse

I en nylig afsagt kendelse inden for gulvområdet om flere underentrepriseforhold fordelt på flere byggepladser tilkendegav opmanden, at når en medlemsvirksomhed indgår aftale med en anden virksomhed, der er cvr-registreret, og som fakturerer arbejdet med moms og selvangiver sig selv som selvstændig i skattemæssig henseende, er det arbejdsretlige udgangspunkt, at der foreligger et aftaleforhold mellem to selvstændige virksomheder. Den, der vil anfægte dette udgangspunkt, har bevisbyrden herfor.

Opmanden foretog herefter i kendelsen en bedømmelse af de enkelte underentreprenører og påstande, men fandt ud fra en samlet vurdering af sagens materiale – og forklaringerne fra den indklagede gulvvirksomhed og to af underentreprenørerne – ikke at 3F havde fremlagt beviser, som gav grundlag for at fravige det arbejdsretlige udgangspunkt, og på det grundlag frifandt opmanden DI Dansk Byggeri for alle påstande.

Som et særligt punkt tog opmanden endvidere stilling til, om virksomhedens betaling af en timepris for udførte arbejder kunne betegnes som en omgåelse af overenskomsten, men opmanden udtalte, at der ikke alene med prissætningen er tilstræbt underbetaling i forhold til overenskomsten.

Overvejelser

Ved bedømmelsen af, om arbejdet udføres i et lønmodtagerlignende ansættelsesforhold, kan det have en betydning, om ét eller flere af følgende elementer fremgår af entreprisekontrakten:

  • Tydelig beskrivelse af det arbejde, underentreprenøren skal udføre (omfang, mængde, placering på byggepladsen m.v.)
  • Klart defineret afgrænsning af den enkelte underentreprenørs arbejde i forhold til de øvrige virksomheder, der er beskæftiget på byggepladsen

  • Tydelig angivelse af, at hovedentreprenøren ikke har daglige ledelses- og instruktionsbeføjelser over for underentreprenørerne

  • Angivelse af tidsplan for arbejdet

  • Angivelse af den sum, der er aftalt for at opfylde kontrakten, herunder at entreprisesummen afspejler mere betaling end den personlige arbejdsydelse

  • Angivelse af den økonomiske risiko, der påhviler underentreprenøren, hvis kravene til tid og kvalitet ikke opfyldes, f.eks. dagbøder
  • Dog afhænger vurderingen ikke af det papirarbejde, parterne har lavet, men af den adfærd parterne har udvist.
Thorsten Wilstrup
Skrevet af:

Thorsten Wilstrup

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold