Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Foto: Colourbox

23.11.21 DI Byggeri Nyheder

Hurtig sagsbehandling i Klagenævnet for Udbud

Ca. 54 % af alle sager anlagt for Klagenævnet for Udbud i 2020 blev afsluttet inden to måneder efter klagens modtagelse. Således viser Klagenævnet for Udbuds årsberetning fra 2020, at de fleste klager over udbud bliver afgjort hurtigt og effektivt.

Reglerne om sagsbehandlingstid

Der er ikke mange regler for, hvor lang tid det må tage den offentlige forvaltning at behandle en sag. Generelt gælder, at sager skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud.

Klagenævnet for Udbuds sagsbehandling minder på mange måder om sagsbehandlingen ved domstolene. Sagsbehandlingen ved Klagenævnet er dog væsentligt hurtigere, bl.a. fordi sagerne i langt de fleste tilfælde forberedes og afgøres på skriftligt grundlag. Årsberetningen fra 2020 viser, at ingen sager i 2020 blev behandlet mundtligt, selvom muligheden for behandling på møde foreligger.

Klagenævnet for Udbud har generelt en hurtig sagsbehandling på klagesager. Klagenævnet for Udbuds årsberetningen fra 2020 viser, at Klagenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid er fem måneder. Årsberetningen viser også, at over halvdelen af alle anlagte sager for Klagenævnet er afsluttet og færdigbehandlet allerede to måneder efter klagens modtagelse. Under hensyntagen til sagernes omfang, deres faktiske og juridiske kompleksitet og de ofte store værdier, som sagerne vedrører, må Klagenævnets sagsbehandlingstid betragtes som ganske kort. 

Behandlingsprocessen af klager vedr. udbudsloven ved Klagenævnet for Udbud

Hvis en klage indsendes indenfor stand-still perioden, får klagen automatisk midlertidig opsættende virkning, indtil Klagenævnet har truffet afgørelse om, hvorvidt klagen rent faktisk skal tillægges opsættende virkning, dvs. at udbudsprocessen skal sættes på pause. Klagenævnets kendelser vedrørende opsættende virkning kan føre til, at klagen tilbagekaldes som følge af Klagenævnet for Udbuds ”fumus-kendelser”, hvor der på et foreløbigt grundlag træffes afgørelse om, hvorvidt udbudsreglerne må anses for at være overtrådt. ”Fumus-kendelser” skal i de fleste tilfælde afsiges inden for en frist på 30 dage.

Reglerne om stand-still periode og opsættende virkning kan føre til, at Klagenævnet i mange tilfælde skal træffe to afgørelser – én kendelse vedrørende opsættende virkning og én kendelse vedrørende de påståede overtrædelser (materiel afgørelse). Herudover kan Klagenævnet skulle behandle erstatningsspørgsmålet og anmodninger om aktindsigt, hvilket kan føre til yderligere kendelser.

Hvad skal du være opmærksom på, hvis du vil klage til Klagenævnet for udbud?

Klagenævnet for Udbud behandler klager over offentlige myndigheders overtrædelse af tilbudsloven samt klager over offentlige myndigheders overtrædelse af reglerne om EU-udbud, herunder udbud  af offentlige bygge- og anlægsarbejder. Hvis du ønsker at klage til Klagenævnet, skal du være opmærksom på følgende formelle forhold:

  1. Du skal have en retlig interesse i at klage (f.eks. hvis du som tilbudsgiver er blevet forbigået)
  2. Du skal overholde klagefristerne (læs nærmere om klagefrister her)
  3. Du skal underrette bygherre, når du indgiver en klage

Læs Klagenævnet for Udbuds årsberetning fra 2020 her

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivningsenhed på telefon 3377 3760.

Relateret indhold