Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Foto: Getty Images

23.11.21 DI Byggeri Nyheder

Hvad er fristerne for at indgive en klage til Klagenævnet for Udbud?

Hvis du mener, at en offentlig bygherre har handlet i strid med udbudsreglerne, har du mulighed for at starte en klagesag ved Klagenævnet for Udbud. Opstart af en klagesag forudsætter dog i alle tilfælde, at du klager inden for den relevante klagefrist. Læs her mere om, hvilke klagefrister der gælder.

Hvad er Klagenævnet for Udbud?

Klagenævnet for Udbud er en uafhængig administrativ klageinstans, der behandler klager over overtrædelser af udbudsreglerne (bl.a. udbudsloven, tilbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet).

En klage kan f.eks. gå på, at du mener, at din virksomhed i strid med reglerne ikke er blevet prækvalificeret eller ikke er blevet tildelt en kontrakt. Det koster et gebyr på 10.000 kr. eller 20.000 kr. at klage i en udbudssag.

Ønsker du at klage, er det dog vigtigt, at du er opmærksom på, at der gælder nogle klagefrister i den såkaldte lov om klagenævnet for udbud.

Frister for at indgive en klage 

Hvis du vil indgive en klage til Klagenævnet for Udbud, skal du huske, at der gælder nogle klagefrister. En for sen klage vil nemlig blive afvist fra klagebehandling.

Eksempelvis gælder ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven, at en klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden for 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Klager over f.eks. tildeling af kontrakter omfattet af udbudslovens Afsnit II eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal til gengæld indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Er kontrakten omfattet af tilbudsloven, regnes fristen på de 45 kalenderdage dog fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Du kan læse mere om klagefrister her.

Hvordan indgiver du en klage

Du kan indgive din klage og relevante bilag til Klagenævnet for Udbud enten ved at sende din klage til Klagenævnets hovedpostkasse klfu@naevneneshus.dk eller ved at sende din klage via Digital Post (e-Boks).

Du finder en nærmere klagevejledning her.

Underret din bygherre om klagen

Indgiver du en klage til Klagenævnet for Udbud, skal du samtidig sende en kopi af klagen til din modpart. Klagenævnet bede om en kopi af denne underretning af modparten.

Hvis du er uenig i en afgørelse fra Klagenævnet for Udbud

Hvis du er uenig i en afgørelse fra Klagenævnet for Udbud, kan du indbringe sagen for domstolene. Indbringelse skal dog ske inden for en frist på 8 uger. Overholdes fristen ikke, er klagenævnets afgørelse endelig.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Erhvervsjura.

Relateret indhold