Foto: Colourbox

24.02.21 DI Byggeri Nyheder

Ny ændring af konkurrenceloven: Indførelse af civile bøder og valgfri anke til Konkurrenceankenævnet

Folketinget har den 9. februar 2021 vedtaget en ændring af konkurrenceloven, der skal imple-mentere ECN+-direktivet. Direktivet har til formål at styrke de nationale konkurrence¬myndigheders mulighed for at håndhæve konkurrencereglerne.

Det nye lovforslag implementerer direktivets bestemmelser, så de foruden overtrædelse af de EU-retlige konkurrenceregler også gælder ved overtrædelser af den danske konkurrencelov. DI Dansk Byggeri er kritisk over for dette, fordi direktivet derved er implementeret i videre omfang end nødvendigt.

Indførelse af et nyt civilt bødesystem

Der indføres et nyt sanktionssystem, så det fremover vil være Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der efter egen undersøgelse af konkurrencesagen indbringer sager for domstolene med påstand om, at virksomhederne skal idømmes en såkaldt civil bøde.

Det vil derfor ikke længere være Statsadvokaten for Særlig International og Økonomisk Kriminalitet (SØIK), der i sidste ende indbringer sagen for domstolene. Sager om overtrædelse af konkurrence­reglerne vil derfor ikke længere være strafferetlige, men vil derimod blive indbragt for domstolene inden for civilprocessens rammer.

Efterforskning foretages af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Fremover vil det udelukkende være Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der efterforsker virksomheders overtrædelse af konkurrencereglerne, og styrelsen tildeles i den forbindelse nye beføjelser til at afholde interviews og udstede strukturelle påbud. Det nye sanktionssystem med­fører også, at styrelsen fremover – efter at have indhentet en retskendelse – får mulighed for at foretage Dawn Raids i private hjem, hvis der er grund til at tro, at der her befinder sig bevis­materiale for en virksomheds overtrædelse af konkurrencereglerne.

Hvis en fysisk person er mistænkt, skal SØIK stadigvæk foretage ransagningen i det private hjem efter retsplejelovens regler og under overholdelse af strafferetlige principper. Særligt denne skelnen imellem virksomheders og fysiske personers overtrædelse af konkurrencereglerne har givet anledning til diskussion under lovbehandlingen.

Det skyldes, at ansatte i virksomheden vil have pligt til at udtale sig uden at være omfattet af det strafferetlige forbud mod selvinkriminering, når styrelsen efterforsker virksomhedens overtrædelse af konkurrencereglerne. Hvis den fysiske person senere kommer under personlig mistanke, og der rejses en straffesag, vil der i denne sag kunne benyttes oplysninger, som er fremkommet, før vedkommende var omfattet af det strafferetlige selvinkrimineringsforbud.

Konkurrenceankenævnet bliver valgfrit

Det vil være op til virksomhederne, om sagerne skal indbringes for Konkurrenceankenævnet, eller om sagerne skal prøves direkte ved domstolene. Styrelsen vil ikke under domstolenes behandling af sagen om en civil bøde kunne kræve afgørelsen indbragt for Konkurrenceankenævnet.

Kontakt DI Dansk Byggeri

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 7216 3760.

Relateret indhold