Foto: Ricky John Molloy

24.03.21 DI Byggeri Nyheder

Hvilke udbudsprocedurer kan du støde ind i, når du som entreprenør afgiver tilbud?

Når offentlige bygherrer udbyder opgaver, kan bygherren vælge imellem forskellige udbudsformer. Hvilken udbudsform bygherren har mulighed for at vælge, afhænger blandt andet af den konkrete kontrakts værdi, omfang og kompleksitet. Læs her og få et overblik over de forskellige udbudsprocedurer.

En bygge- og anlægsopgave skal udbydes efter udbudsloven, hvis kontraktens værdi overstiger tærskel­værdien på 39.884.785 kr. ekskl. moms i årene 2020-2021 og efter tilbudsloven, hvis kontraktsummen ligger under tærskelværdien.

Reglerne gælder for offentlige organer og myndigheder, herunder kommunale, regionale og statslige myndigheder. Private virksomheder, der ikke modtager økonomisk støtte fra det offentlige, er derfor ikke bundet af reglerne.

Hvornår gælder tilbudsloven?

Tilbudsloven regulerer indhentning af tilbud på projektering eller udførelse af bygge- og anlægsarbejder, der har en kontraktsum, der ligger over 300.000 kr., men under tærskelværdien i udbudsloven. Hvis kontraktsummen er under 3 mio. kr., kan ordregiveren vælge at indhente tilbud ved hjælp af underhåndsbud.

Efter tilbudsloven kan offentlige myndigheder vælge at udbyde opgaven som en offentlig eller begrænset licitation. En offentlig myndighed har ingen pligt til at offentliggøre en licitation.

Hvis der er tale om en offentlig licitation, kan alle interesserede entreprenørvirksomheder byde ind på opgaven, forudsat at virksomheden opfylder ordregiverens krav til teknisk og økonomisk formåen. Det kunne være en bestemt økonomisk omsætning eller referencer fra lignende projekter. Ved offentlig licitation vil konkurrencen ofte være større end ved begrænsede licitationer.

Hvis der er tale om en begrænset licitation, afholder ordregiver en prækvalifikation og udvælger de virksomheder, som skal have mulighed for at afgive tilbud. Dog har ordregiver også mulighed for selv at vælge, hvem der indbydes til at afgive tilbud på opgaven.

Kontraktsum under 300.000 kr. giver stor frihed

Hvis der er tale om en mindre bygge- og anlægsopgave med en kontraktsum i spændet fra 300.000 kr. og op til 3 mio. kr., kan tilbudsindhentning ske på baggrund af underhåndsbud. Det er en uformel procedure, hvor ordregiver selv indhenter op til tre tilbud fra entreprenører. En offentlig bygherre vil derfor som regel henvende sig til virksomheder, som i forvejen er kendt af bygherren.

Hvis kontraktsummen har en værdi, der er mindre end 300.000 kr., har ordregiver en meget bred ramme for at beslutte, hvilken entreprenør de ønsker at indgå kontrakten med.

Hvornår gælder udbudsloven?

Hvis kontraktens værdi overstiger tærskelværdien, vil ordregiver være forpligtet til at udbyde opgaven efter udbudsloven. Det betyder, at der blandt andet er en pligt til at offentliggøre udbudsmaterialet gennem en udbudsbekendtgørelse.

Hvis en ordregiver vælger et offentlig udbud, kan alle interesserede entreprenør­virksomheder afgive tilbud på opgaven, forudsat at virksomheden lever op til de egnethedskrav, som ordregiveren har opstillet i udbudsmaterialet. Det kunne være en bestemt økonomisk omsætning eller referencer fra lignende projekter.

Når ordregiver vælger et begrænset udbud, vil det kun være et begrænset antal af entreprenører, der får mulighed for at byde på opgaven. Det betyder, at du som entreprenør først skal igennem en prækvalifikation for at få mulighed for at byde på opgaven.

Når ordregiver skal udvælge de entreprenører, der skal have mulighed for at afgive et tilbud, skal ordregiveren lægge vægt på objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier. Kriterierne skal være fastlagt på forhånd i udbudsmaterialet og være relateret til kontrakten. Ordregiver kan derfor ikke opstille et hvilket som helst kriterium. Lovlige kriterier kunne være planlægning af opgaven, materialevalg, organisation og bemanding eller klima-/ og miljø-hensyn.

Herudover skal ordregiver oplyse, hvor mange ansøgere der vil blive opfordret til at afgive tilbud, så du som entreprenør kan vurdere, om du ønsker at bruge ressourcer på at deltage i prækvalifikationen.

Hvis bygherrens behov ikke kan imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger, eller hvis kontrakten omfatter design eller innovative løsninger, kan bygherren vælge at benytte udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog.

Disse krav indebærer i praksis, at en lang række kontrakter vedrørende rådgivning og bygge- og anlægs­opgaver kan udbydes som udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog.

Kontakt DI Byggeri

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760.

Relateret indhold