19.03.21 DI Byggeri Nyheder

Krav om at ansatte er testet for covid-19 for at få adgang til bygge- og anlægspladser

Virksomheder oplever, at bygherre i aftaleforholdet stiller krav om, at entreprenørens ansatte skal kunne fremvise en negativ COVID-19 test for at komme ind på byggepladsen. Men kan entreprenøren stille krav til sine ansatte om at blive testet, og hvem skal betale for sådanne tests?

Loven om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for COVID-19 mv. fra november 2020, giver i visse tilfælde mulighed for, at du som arbejdsgiver kan pålægge dine ansatte at blive testet for COVID-19. Begrundelsen for test af ansatte skal være sagligt begrundet. En saglig begrundelse kan være hensynet til begrænsning af spredningen af smitte med COVID-19 på byggepladsen.

Det er altid en konkret vurdering, om kravet om saglighed er opfyldt. Men en bygherres ønske om at sikre et ”corona-frit” miljø kan efter vores vurdering være en saglig begrundelse for arbejdsgiver til at indføre krav om test. En saglig begrundelse kan også være, at der er væsentlige driftsmæssige hensyn til at stille dette krav.

Hvad skal du være opmærksom på som arbejdsgiver?

Hvis de ansatte skal testes for COVID-19, skal du som arbejdsgiver være opmærksom på, at de ansatte skriftligt skal informeres om, at de vil blive pålagt test for COVID-19 og begrundelsen herfor. Informationen skal desuden tilgå de ansatte via repræsentanter i samarbejdsudvalg m.v. eller via en arbejdsmiljørepræsentant.

Testen skal så vidt muligt gennemføres i arbejdstiden. Er det ikke muligt, skal der økonomisk kompenseres for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal udgifter, som de ansatte afholder i forbindelse med gennemførelsen af en test pålagt af arbejdsgiver, i rimeligt omfang dækkes. For mere detaljeret information samt spørgsmål om GDPR i forbindelse med test og fremvisning af testresultater for bygherre, er du velkommen til at kontakte Personalejura DI Byggeri på personalejura-db@di.dk eller ringe til 33773850.

Hvad betyder et krav om test for COVID-19 kontraktmæssigt?

Efterkommer entreprenøren et krav fra bygherren om, at entreprenøren skal COVID-19 teste sine medarbejdere – uden at dette krav fremgår af aftalegrundlaget – vil dette naturligt påføre entreprenøren en række omkostninger, som entreprenøren vil kunne kræve merbetaling for.

Medfører bygherrens krav om test, at entreprenørens arbejder forsinkes, vil entreprenøren desuden have ret til tidsfristforlængelse samt eventuelt forsinkelseserstatning.

Har du spørgsmål vedrørende kontraktmæssige krav, er du velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på tlf. 3377 3760.

Relateret indhold