Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Foto: Colourbox
24.06.21 DI Byggeri Nyheder

Hvorfor en hurtig afgørelse?

Voldgiftssager indenfor bygge- og anlægsbranchen er ofte meget langvarige, omkostningstunge og ressourcekrævende, ligesom sådanne sager ikke sjældent ødelægger samarbejdet mellem parterne.

Med de nye AB-dokumenter (fx AB 18, Forenklet AB 18 og ABT 18) er der derfor kommet en mulighed for at opnå en hurtigere og billigere afgørelse ved hjælp af tvistløsningsværktøjet hurtig afgørelse. Sådan et værktøj findes ikke i f.eks. AB 92 og ABT 93.

Tanken er, at den hurtige afgørelse skal løse konflikten nu og her, så parterne kan komme videre i byggeprocessen i stedet for at bruge kræfter på en ofte omfattende og arbejdskrævende voldgift.

Hvem træffer afgørelse og hvor hurtigt?

Anmodning om en hurtig afgørelse indgives til Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg, der – efter høring af parterne – udpeger en opmand.

Som opmand udmeldes normalt en teknisk sagkyndig, men der kan i stedet eller tillige udmeldes en jurist alt efter de involverede problemstillinger.

Opmanden træffer afgørelse (alene) på skriftligt grundlag, og det er derfor ikke muligt f.eks. at føre vidner eller procedere. Der kan ikke gennemføres syn og skøn under en sag om hurtig afgørelse, men opmanden kan foretage egen besigtigelse, hvis denne finder behov herfor.

En afgørelse fra opmanden kan forventes at foreligge senest 2 måneder efter sagens anlæg, hvis den forudsatte proces følges.

 

Betingelser for at kunne få hurtig afgørelse

Anlæggelsen af sag om hurtig afgørelse i en tvist, hvor ét af de nye AB-dokumenter er vedtaget i aftaleforholdet, forudsætter overordnet, at to betingelser er opfyldt:

 • Det skal kunne dokumenteres, at parterne forinden – uden held – har forsøgt at få tvisten løst på først projektlederniveau og dernæst ledelsesrepræsentantniveau (den såkaldte ”løsningstrappe”). Er tvisten først opstået efter aflevering, er forhandling på projektlederniveau dog ikke nødvendig.
 • Tvisten skal falde ind under en af de tvisttyper, som fremgår af de nye AB-dokumenter. Se nærmere nedenfor.

Det er muligt at få en hurtig afgørelse, selvom et af de nye AB-dokumenter ikke danner rammerne for aftaleforholdet, såfremt parterne aftaler det. Den, der ønsker en hurtig afgørelse, har i givet fald bevisbyrden for, at en sådan aftale er indgået.

Er bygherren forbruger, gælder det særlige, at en aftale om afgørelse af tvister ved hurtig afgørelse under alle omstændigheder ikke er bindende for forbrugeren, hvis aftalen er indgået, før tvisten er opstået, jf. voldgiftslovens § 7, stk. 2. Dette gælder, uanset om et af de nye AB-dokumenter måtte være vedtaget i aftalen med forbrugeren, idet det i øvrigt bemærkes, at de nye AB-dokumenter ikke er tiltænkt at skulle anvendes i sådanne forbrugeraftaleforhold.

 

Hvilke typer af tvister er omfattet?

En sag om hurtig afgørelse kan alene omfatte følgende typer af tvister:

 1. bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav,
 2. bygherrens ret til at forlange ændringer og entreprenørens ret til at udføre sådanne ændringer,
 3. entreprenørens ret til ekstra betaling for ændringer og bygherrens ret til godskrivning for besparelse herved,
 4. entreprenørens ret til regulering af entreprisesummen,
 5. udformningen af detailtidsplanen,
 6. entreprenørens og bygherrens ret til tidsfristforlængelse,
 7. placering af risikoen for skade eller bortkomst af arbejde eller materialer,
 8. fastlæggelse af grænseflade mellem entrepriserne,
 9. afslag på godkendelse af en udpeget underentreprenør,
 10. tvister med en værdi under 200.000 kr., uanset hvad tvisten drejer sig om, og
 11. andre tvister, hvis parterne er enige herom.

 

Hvordan får du en hurtig afgørelse?

En sag om hurtig afgørelse startes ved, at du indgiver en anmodning til Voldgiftsnævnet om hurtig afgørelse. Anmodningen (klageskrift) skal bl.a. indeholde en påstand, en kort redegørelse for tvisten og begrundelse for påstanden. Skabelon til AB 18 klageskrift med tilhørende vejledning findes her.

Din modpart (indklagede) har herefter 10 arbejdsdage til at afgive en svar på dit klageskrift (svarskrift). Er du selv blevet indklaget, finder du skabelon til AB 18 svarskrift med tilhørende vejledning her.

Efter afgivelse af henholdsvis klageskrift og svarskrift vil du og din modpart hver især have mulighed for at komme med ét yderligere indlæg (replik og duplik), hvorefter opmanden – eventuelt efter at have foretaget en besigtigelse – træffer afgørelse.

Som en del af sin afgørelse vil opmanden i øvrigt tage stilling til, hvem der skal betale udgifterne ved sagens behandling.

 

Konsekvenserne af en hurtig afgørelse

En hurtig afgørelse er ligeså bindende for sagens parter som en voldgiftskendelse.

Afgørelsen er desuden endelig, hvis ikke denne indbringes (”ankes”) for voldgift senest 8 uger efter, at den hurtige afgørelse er truffet.

Læs mere om hurtig afgørelse i regi af Voldgiftsnævnet her:

Hurtig afgørelse | Voldgift

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold