Foto: Anders Bach

06.07.21 DI Byggeri Nyheder

Faglig voldgift om skur- og velfærdsforhold

En faglig voldgift på tømrerområdet har givet DI medhold i, at Byggepladsbekendtgørelsens bestemmelser om kravet til nærhed mellem byggeplads og skurvogn var opfyldt, når medarbejderne rådede over og kunne benytte en firmabil til at køre fra byggepladsen til skurvognen.

Den konkrete sag

Den indklagede virksomhed havde i efteråret 2020 et indvendigt arbejde i en villa på Skovbovænget i Værløse og et tagrenoveringsarbejde på en villa på Lindevej i Værløse. Arbejdet på de to byggepladser blev udført af to svende, som havde hver sin firmabil med værktøj til rådighed. Til brug for svendene var der opstillet en skurvogn på Lindevej. Uenigheden handlede om, hvorvidt skurvognen på Lindevej var opstillet i umiddelbar nærhed af byggepladsen på Skovbovænget. Afstanden mellem de to ejendomme var 750 meter, og det ville tage to minutter at komme fra byggepladsen til skurvognen i bil og 9 minutter i gang. 3F nedlagde under sagen påstand om, at DI skulle anerkende, at der ikke var opstillet velfærdsforanstaltninger på eller i umiddelbar nærhed af byggepladsen Skovbovænget.

Overenskomstgrundlaget

Overenskomstens bestemmelser om velfærdsforanstaltninger henviser til Byggepladsbekendtgørelsen af 9. december 2020. I bekendtgørelsen er der bl.a. regler om, at velfærdsfaciliteterne skal etableres ”på eller i umiddelbar nærhed af byggepladsen”, og at der højst må være en afstand af 200 meter eller en transporttid på 5 minutter til toilet.

Indhentet udtalelse fra Arbejdstilsynet

På opmandens foranledning enedes parterne om en henvendelse til Arbejdstilsynet til besvarelse af en række spørgsmål. Arbejdstilsynet skrev i besvarelsen bl.a., at toiletfaciliteterne må anses for at være de mest kritiske velfærdsfaciliteter i forhold til afstand til de ansatte på byggepladsen, og at en afstand på 200 meter eller en transporttid på 5 minutter efter bekendtgørelsens formulering må anses også at være ”i umiddelbar nærhed” i forhold til andre velfærdsfaciliteter end toiletter (skabe, spiseplads, opholdsrum osv.).

Arbejdstilsynet oplyser videre, at når der i bestemmelserne står 200 meter eller en transporttid på 5 minutter betyder det, at begge betingelser ikke behøver at være opfyldt samtidigt. Kravet til transporttid kan derfor sikres ved, at den ansatte råder over et transportmiddel, der kan sikre transporten til faciliteterne inden for tidsrammen.

Opmandens afgørelse

Opmanden henholdt sig til Arbejdstilsynets udtalelser i sagen og udtalte supplerende, at kravet om nærhed må anses for opfyldt, hvis den faktiske afstand, som medarbejderne skal tilbagelægge, er højst 200 meter, eller hvis den faktiske transporttid under anvendelse af et transportmiddel er højst 5 minutter. Da køretiden var under 5 minutter mellem byggeplads og skurvogn, var kravet om nærhed opfyldt, og arbejdsgiversiden frifandtes.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold