06.07.21 DI Byggeri Nyheder

Faglig voldgift på bygge- og anlægsområdet om erstatning for afbrudt akkord

En faglig voldgift på tømrerområdet har givet DI medhold i, at fire akkorddeltagere - som efter en stilstandsperiode i akkorden midlertidigt var beskæftiget på en anden arbejdsplads på timeløn - ikke havde ret til at blive aflønnet med akkordtimefortjenesten i den midlertidigt afbrudte akkord.

Uoverensstemmelsen

De fire tømrersvende ansættes i en snedker- og tømrervirksomhed til at udføre almindeligt tømrerarbejde, i første omgang beskæftiget på en byggeplads i Lynge på akkord. Da svendene midlertidigt måtte indstille arbejdet på grund af en bygherreleverance, aftaltes det, at de midlertidigt kunne beskæftiges på en anden byggeplads i Ballerup. Efter afslutningen af det midlertidige arbejde vendte de tilbage til akkordarbejdet i Lynge, og akkorden afsluttedes med en timefortjeneste på 394,33 kr. For det midlertidige arbejde på den anden byggeplads i Ballerup modtog de en timeløn på i alt 204 kr. plus en virksomhedsbestemt bonus på 20 kr. pr. time, i alt 224 kr.

Under sagen påstod 3F virksomheden dømt til at afregne timerne i stilstandsperioden med samme akkordtimefortjeneste (394,33 kr.), som de oppebar akkorden i Lynge, bl.a. med den begrundelse, at svendene var blevet stillet i udsigt, at arbejdet i Ballerup kunne ske til akkordtimefortjeneste og med henvisning til en afleveret ugeseddel, hvor der var påført ”Timer på ….(byggeplads)… betales jf. Hovedaftalens § 4.2”.

Opmandens bemærkninger

Opmanden lægger efter vidneforklaringerne til grund, at der ikke blev indgået en aftale om, at svendene skulle aflønnes med akkord på byggepladsen i Ballerup i stilstandsperioden, men at det i stedet var aftalt, at de skulle udføre arbejdet som timelønsarbejde. Svendene indberettede da også arbejdstimerne på byggepladsen som timelønsarbejde og ikke som akkordarbejde. Svendene var klar over, at virksomhedens normale timeløn var sat til 204 kr.

Opmanden udtaler videre, at da svendene kom tilbage til det oprindelige akkordarbejde i Lynge - og hvor de afsluttede akkorden i overensstemmelse med deres opgørelse - er der ikke tale om en situation, hvor de har lidt et tab på arbejdet i akkorden. Forbundets krav om erstatning efter Hovedaftalens § 4 stk. 2 blev derfor afvist.

Ugeseddel

Om ugesedlen udtaler opmanden, at det forhold, at en medarbejder i en lønindberetning har gjort en bemærkning om betaling efter Hovedaftalen, ikke medfører, at ugeseddelen kan anses for godkendt, selv om virksomheden ikke skriftligt havde gjort indsigelse mod ugesedlen inden for overenskomstens frister for at gøre indsigelse mod ugesedler.

Fagretlig praksis

Opmanden henviser endvidere til fagretlig praksis, hvorefter akkorddeltagere i tilfælde, hvor et akkordarbejde midlertidigt afbrydes på bygherrens foranledning, i almindelighed kompenseres med virksomhedens normale timeløn og ikke fortjeneste i akkord. Allerede på den baggrund kan det ikke anses for godtgjort, at de fire svende, der ved den midlertidige afbrydelse indvilligede i at udføre andet arbejde og blev aflønnet med virksomhedens normale timeløn plus en bonus, i alt 224 kr., som følge af den midlertidige afbrydelse har lidt et økonomisk tab.

DI mener

Selv om der er tale om en meget konkret kendelse, er DI meget tilfreds med kendelsen. Medarbejdere kan ikke få medhold i et erstatningskrav blot ved at påføre kravet på en ugeseddel, og i øvrigt er opmandens betragtninger om erstatningsgrundlaget i forbindelse med afbrudte akkorder også medvirkende til at undgå den spekulative karakter, der kan være ved betragtninger om videregående tab.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold