Foto: Ricky John Molloy

16.09.21 DI Byggeri Nyheder

Usaglig afvisning af tilbud førte til erstatning

Hvert femte bygge- og anlægsudbud bliver annulleret. Det fører til unødigt høje transaktionsomkostninger. Ofte er det omkostningsfrit for bygherre at annullere, men en nylig kendelse gav en forbigået entreprenør en erstatning på 450.000 kr. Læs her, hvad der skal til for at få erstatning.

Bygherres frie adgang til at annullere udbud

Bygherre er ikke forpligtet til at indgå kontrakt efter et afholdt udbud. Det betyder, at udbud kan annulleres, hvis bygherre har en saglig grund hertil. En saglig grund kan f.eks. være, hvis der er fejl eller behov for ændringer i udbudsmaterialet, hvis priserne er højere end budgettet, eller hvis udbuddet ikke har medført en tilstrækkelig konkurrence.

En bygherre kan selvsagt ikke annullere et udbud på et usagligt grundlag. F.eks. er det ikke muligt at annullere et udbud alene under henvisning til, at bygherre har dårlige personlige erfaringer med den vindende tilbudsgiver.


Usagligt at forsøge at forbigå eksisterende husentreprenør

I to kendelser i samme sag fra Klagenævnet for Udbud forsøgte en bygherre at forbigå sin hidtidige entreprenørs tilbud ved først at tildele entreprenørens tilbud 0 ud af 10 point for underkriteriet ”Samarbejde”, og derefter at afvise entreprenørens tilbud som unormalt lavt.

Bygherres eksisterende entreprenør afgav et tilbud på en rammeaftale, som var opdelt i tre underkriterier – ”Pris”, ”Samarbejde” og ”Kvalitet”. Bygherre gav sin nuværende husentreprenør karakteren 10 for ”Pris”, 0 for ”Samarbejde”, og 8 for ”Kvalitet”. Havde husentreprenøren fået karakteren 2 eller højere for underkriteriet ”Samarbejde”, ville husentreprenøren have fået tildelt kontrakten. Eftersom entreprenøren havde svaret på alle de fremførte spørgsmål, var der en stærk formodning for, at karaktergivningen ikke var retvisende for kriteriet ”Samarbejde”.

Husentreprenøren klagede til bygherre over karaktergivningen. Herefter ændrede bygherre sin begrundelse og afviste husentreprenørens tilbud som ”unormalt lavt”. Baggrunden var, at timeprisen for lærlinge var få kroner over overenskomstniveau.

Klagenævnet fandt, at bygherre havde handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, og bygherre blev pålagt at betale en skønsmæssigt fastsat erstatning til entreprenøren på 450.000 kr. som dækning for entreprenørens tab ved ikke at have fået tildelt kontrakten.  

Kendelsen viser, at der er grænser for en bygherres adgang til at annullere udbud, og at bygherre kan risikere at betale erstatning, hvis begrundelsen for annullationen er usaglig. Erstatningen fastsættes til at dække entreprenørens tabte fortjeneste eller til forbrugte omkostninger til at regne tilbuddet.

Hvad skal du være opmærksom på, hvis en bygherre annullerer et udbud?

Annullerer en offentlig bygherre et udbud, skal du være opmærksom på, hvad årsagen til annullationen er.

Hvis du skal opnå erstatning, skal følgende betingelser være tilstede:

  1. Annullationen skal være usaglig
  2. Der skal være årsagssammenhæng, og tabet skal være påregneligt
  3. Du skal kunne dokumentere et tab ved ikke at have fået tildelt kontrakten

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske afdeling på telefon 3377 3760.

 

Relateret indhold