Foto: Getty Images

21.01.22 DI Byggeri Nyheder

Byggeskadeforsikring - Hvornår skal den tegnes og af hvem?

Byggeskadeforsikringen er en lovpligtig forsikring, der har eksisteret siden 2008. Mange entreprenører – og ikke mindst kommuner – har efterhånden fået godt styr på, hvem der skal tegne forsikringen og hvornår. Men ind imellem opstår der tvivl, så her får du et kort overblik over, hvornår forsikringen skal tegnes og af hvem.

Hvornår?

Reglerne om byggeskadeforsikringen står i byggelovens kap. 4 A. Heraf fremgår, at forsikringen skal tegnes i to tilfælde:

  • Ved opførelse af ny bebyggelse som hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse
  • Ved etablering af helårsbeboelse gennem ombygning eller renovering af eller tilbygning til eksisterende bebyggelse, der ikke hidtil har været anvendt til helårsbeboelse, og hvor ombygningen er væsentlig i henhold til byggelovens bestemmelser

Det er særligt situation 2, der giver anledning til de fleste tvivlsspørgsmål.

Ombygning, renovering eller tilbygning

Der er to betingelser forbundet med situation 2:

  • Der skal opstå en ny boligenhed
  • Arbejderne, der skal udføres for at opføre den nye boligenhed, skal være væsentlige iht. til byggelovens bestemmelser

Eksempel 1 – ny boligenhed på loftet

I de tilfælde hvor der f.eks. etableres nye beboelseslejligheder i et eksisterende loftsrum i en etageejendom, vil der opstå en ny boligenhed og første betingelse vil være opfyldt. Dette også selvom ombygningen sker inden for den eksisterende ejendoms rammer. Spørgsmålet er herefter, om de ombygninger, der skal til for at etablere de nye lejligheder, er væsentlige efter byggelovens bestemmelser.

Eksempel 2 – inddragelse af loftrum

Hvis loftsrummet i en etageejendom inddrages til en eksisterende lejlighed, som dermed får flere kvadratmeter, opstår der ikke en ny boligenhed – blot en forøgelse af kvadratmeterne på den eksisterende boligenhed - og den første betingelse vil i dette tilfælde ikke være opfyldt.

Eksempel 3 – omdannelse af erhvervsejendom

I den situation, hvor f.eks. en eksisterende erhvervsejendom omdannes til en bolig, er den første betingelse opfyldt, fordi der opstår en ny boligenhed. Ligesom i eksempel 1 gælder dette også, selvom der ikke sker nogen forøgelse af antallet af kvadratmeter. Herefter er det afgørende, om de arbejder, der skal udføres for at omdanne erhvervsejendommen til en boligenhed – hvis der er nogen – er væsentlige iht. byggelovens bestemmelser. Det betyder, at der skal være tale om bygningsmæssige ændringer, hvortil der gælder yderligere krav eller skærpede krav efter byggelovgivningen.

Det er kommunen, der skal afgøre, om der i en konkret situation er krav om tegning af en byggeskadeforsikring.

Hvem skal tegne forsikringen?

Udgangspunktet er, at det er bygherren, der skal tegne byggeskadeforsikringen. Hvis en developer får opført en række boliger med henblik på videresalg, er det developeren som bygherre, der er forpligtet til at tegne byggeskadeforsikringen. I den situation har det ikke nogen betydning, at developeren går til en erhvervsdrivende for at få dem til at opføre byggeriet. Forsikringspligten forbliver hos bygherren – her developeren.

I de tilfælde hvor bygherren er en forbruger, som ønsker at få opført en helt ny bolig til sig selv, og som går til en erhvervsdrivende for at få dem til at opføre boligen, vil det i mange tilfælde være den erhvervsdrivende, som overtager forpligtelsen til at tegne forsikringen. Det afgørende i den sammenhæng er, om den erhvervsdrivende  opfører eller forestår opførelsen af boligen til forbrugeren. Dette er typisk tilfældet, når en forbruger går til et typehusfirma for at få dem til at bygge en bolig til forbrugeren.

Undtagelser

Der findes en række undtagelser til kravet om tegning af byggeskadeforsikringen. F.eks. stilles der ikke krav om byggeskadeforsikring ved opførelse af beboelse, der ikke skal anvendes som en helårsbolig (fx sommerhuse) og ved opførelse af ejendomme til udlejning. Undtagelsen af udlejningsejendomme kan du læse mere om i vores artikel, som du kan finde på vores hjemmeside.

De 3 vigtigste pointer

  • Der skal opstå en ny boligenhed, før der stilles krav om byggeskadeforsikring
  • Den erhvervsdrivende overtager typisk forsikringspligten, når de opfører en ny bolig til en forbruger
  • Udlejningsejendomme er undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring

Hvor kan jeg læse mere?

Hvis du har brug for at blive klogere på byggeskadeforsikringen, kan du læse mere i Bolig- og Planstyrelsens vejledning om byggeskadeforsikringen fra 2019. Den kan du finde her.

Kontakt

Har du spørgsmål til byggeskadeforsikringen, er du velkommen til at kontakte Erhvervsjuridisk Rådgivning på telefon 3377 3760.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold