Foto: Colourbox

21.01.22 DI Byggeri Nyheder

Faglig voldgift om nedmanding i akkord inden for Bygningsoverenskomsten med 3F

DI har fået medhold i, at en entreprenørvirksomhed kan nedbringe antallet af beskæftigede i en akkord til 0 (såkaldt nedmanding) i en periode, hvor det skønnes driftsmæssigt hensigtsmæssigt, og at der alene heri ligger en udskydelse af tiden for akkordens udførelse men ikke en egentlig afskedigelse.

Bygningsoverenskomsten med 3F indeholder bestemmelser om, at hvis en virksomhed afskediger medarbejderne i en akkord, før arbejdet er fuldført, skal de have akkordbeløbet fuldt udbetalt (Bygningsoverenskomstens § 34 stk. 2), samt bestemmelser om, at en virksomhed kan forøge eller reducere antallet af medarbejdere i akkorden, når det skønnes nødvendigt og hensigtsmæssigt (Bygningsoverenskomstens § 34 stk. 7).

Nedmanding eller afskedigelse

Under sagen rejste 3F krav om at få hele akkorden udbetalt med i alt godt 400.000,- kr. i henhold til akkordaftalen med begrundelsen, at der ikke var tale om en reel nedmanding, og at der var meget andet arbejde, svendene kunne have udført i den mellemliggende periode.

Opmanden tilkendegav under sagen, at sådan som påstanden var formuleret (erstatning for afskedigelse i akkord), handlede sagen ikke om, hvorvidt der var andet arbejde, som virksomheden kunne have sat medarbejderne til på byggepladsen, og som de som følge heraf have fået erstatning eller godtgørelse for løn i stilstandsperioden. 3F kunne derfor ikke få medhold i påstanden, uanset om forbundet efter bevisførelsen måtte have ret i, at virksomheden kunne have beskæftiget sjakket ved andet arbejde, men valgte at afskedige dem i stedet for.

Efter bevisførelsen blev det lagt til grund, at afskedigelserne blev afleveret personligt til akkordsjakket med en samtidig mundtlig tilføjelse om, at der ville blive sendt bud efter dem, når arbejdet i akkorden kunne udføres, at det først efter ca. 4 måneder blev driftsmæssigt muligt at genoptage arbejdet, og at akkordsjakket på det tidspunkt meddelte, at de ikke kunne genoptage det tilbudte arbejde, da de var bundet af andre arbejdsopgaver.

Afgørelsen

Opmanden frifandt DI med den begrundelse, at Bygningsoverenskomstens bestemmelser om nedmanding må forstås på den måde, at bestemmelsen i en situation som den foreliggende giver mulighed for at nedbringe antallet af medarbejdere til 0 i en stilstandsperiode. Der ligger heri, at nedmandingen ikke – i modsætning til afskedigelse efter § 34 stk. 2 – medfører nogen ændring af den skete akkordtildeling men alene en udskydelse af tiden for akkordarbejdets udførelse. Når arbejdet skal genoptages, skal den skete tildeling respekteres ved, at der gives sjakket, som akkordarbejdet er tildelt, adgang til at udføre arbejdet. Det forhold, at medarbejderne i mellemtiden havde fået andet arbejde - og af den grund takkede nej til at udføre arbejdet - kan ikke føre til, at afskedigelserne med tilbagevirkende kraft ændrede karakter fra nedmanding af akkord omfattet af § 34 stk. 7 til afskedigelse i akkord omfattet af § 34 stk. 2.

I den konkrete sag blev der indgået et betalingsmæssigt forlig på den måde, at virksomheden betalte hver af de afskedigede medarbejdere en godtgørelse på 25.000,- kr. til fuld og endelig afgørelse af ethvert spørgsmål vedrørende akkorden og afskedigelsen.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold