Foto: DI Byggeri

17.10.22 DI Byggeri Nyheder

Hvad betyder indførelsen af klimakrav i bygningsreglementet for dig?

Fra 1. januar 2023 indføres der en række klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte udledningen af CO2 og andre drivhusgasser fra byggeri. Det betyder bl.a., at der for nye byggerier fremadrettet skal laves en klimaberegning for bygningens klimapåvirkning (populært kaldet en ”LCA-beregning”). Læs med her, hvis du vil vide, hvad ændringerne betyder for dig.

Det nye krav i bygningsreglementet om en klimaberegning (LCA-beregning) gælder for alt nybyggeri (uanset størrelse), og kravet indføres i reglementet på samme vis som de allerede gældende tekniske krav til fx energi og sundhed. Det betyder også, at klimaberegningen skal indgå som en del af færdigmeldingen til kommunen.

Formålet med kravet er at synliggøre, hvordan en bygning igennem sin levetid påvirker klimaet, når der ses på den samlede livscyklus fra design og drift. Dermed skal kravet motivere og understøtte den enkelte bygherre til at træffe klimabevidste valg for sit byggeri, så den samlede udledning fra byggeriet nedbringes.

Du kan læse mere om kravet til en klimaberegning hos Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger.

Hvordan laver man en klimaberegning?

Klimaberegningen skal ske i overensstemmelse med den beregningsmetode og de  beregningsforudsætninger, der fremgår af den europæiske standard EN15978. Det er efter sammenligninger med andre lande og drøftelser med branchen blevet besluttet, at der opereres med en beregningsperioden på 50 år, og at etagearealet er udgangspunktet for beregningen.

For at sikre overholdelsen af EN15978 og for at sikre en vis ensartethed har BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet for – Bolig og Planstyrelsen udviklet et gratis beregningsværktøj, der bygger på et generisk datagrundlag hentet fra den tyske Ökobau database.

Det bemærkes, at ikke alle livscyklusmoduler skal inkluderes i beregningen, idet beregningen indeholder livscyklusmodulerne A1-A3, B4, B6, C3-C4, D.

Anvendelsen af LCAbyg er ikke et krav. Andre beregningsværktøjer kan også anvendes, når blot de opfylder kravene i EN15978. Desuden er det også muligt (også i LCAbyg) helt eller delvist at anvende et mere specifikt datagrundlag, herunder i form af miljøvaredeklarationer (EDP’er) på de materialer, der indføres i byggeriet.

Du kan se eksempler på, hvordan beregningerne er foretaget på forskellige byggerier på dette webinar om status for klimakravene. Du kan allerede nu teste LCAbyg her.

Når byggeriet færdigmeldes, skal beregningen og forudsætningerne for denne kunne dokumenteres.

Hvem skal lave klimaberegningen?

Det er som udgangspunkt bygherren, der er ansvarlig for myndighedsbehandlingen af et projekt, og dermed også bygherren der skal levere en klimaberegning i forbindelse med færdigmeldingen til kommunen.

Anvender bygherren udelukkende LCAbyg og det heri indeholdte generiske datagrundlag, vil entreprenørens deltagelse i klimaberegningen ikke være nødvendig. Ønsker bygherren imidlertid en klimaberegning baseret på det faktisk indbyggede, så vil du som entreprenør kunne skulle levere den nødvendige dokumentation til brug herfo, hvilket typisk vil ske i form af miljøvaredeklarationer (EPD’er).

Ovennævnte udgangspunkt gælder ikke, hvor entreprenøren er totalentreprenør. Således er det ved totalentreprise entreprenøren, der er ansvarlig for myndighedsbehandlingen og dermed også klimaberegningen.

Grænseværdi for bygninger over 1000 m²

Vær opmærksom på, at er et nybyggeriet på mere end 1000 m2,  er det yderligere et krav, at byggeriet maksimalt udleder 12 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år.

Det er også muligt at overopfylde kravet, således at man opfylder den nye lavemissionsklasse på 8 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år. 

Udledningskravet forventes – ligesom ovennævnte livscyklusmoduler –  skærpet frem mod 2030, således at byggeriet nedbringer sin samlede klimapåvirkning betydeligt.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold