Foto: Ricky John Molloy
31.03.22 DI Byggeri Nyheder

AB Forenklet og regulering af entreprisesummen

Den nye AB 18 giver efter omstændighederne entreprenøren ret til regulering af entreprisesummen, herunder f.eks. som følge af prisstigninger på materialer. Men gælder det samme, hvis AB Forenklet er vedtaget mellem parterne? Læs mere her.

AB 18 og mulighed for regulering af entreprisesummen

AB 18 giver mulighed for, at den mellem bygherren og entreprenøren aftalte entreprisesum kan reguleres.

Således vil entreprenøren – groft sagt – have mulighed for en såkaldt prisstigningsgodtgørelse i de første 12 måneder fra tilbudsdagen (AB 18 § 35), mens entreprenøren (og bygherren) efter de 12 måneder kan kræve indeksregulering (AB 18 § 34). 

Du kan læse mere om muligheden for prisstigningsgodtgørelse efter AB 18 § 35 her.

AB Forenklet og muligheden for regulering af entreprisesummen

AB Forenklet, der er en ”light” version af AB 18, indeholder i § 27, stk. 2, en lidt kryptisk reguleringsbestemmelse, der lyder således:

For den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen i overensstemmelse med reglerne i AB 18 §§ 34 og 35”.

DI Byggeri er blevet bekendt med, at nogle entreprenører bliver mødt med et synspunkt om, at hvor AB Forenklet er gældende, har entreprenøren – uanset henvisningen til AB 18 § 35 i AB Forenklet § 27 – ikke ret til prisstigningsgodtgørelse.

Synspunktet begrundes angiveligt med, at AB Forenklet § 27, stk. 2, direkte angiver at vedrøre arbejder, der udføres ”efter” 12 måneder fra tilbudsdagen, mens prisstigningsgodtgørelse efter AB 18 § 35 som udgangspunkt alene er muligt i de første 12 måneder fra tilbudsdagen.

Det er DI Byggeris klare opfattelse, at AB Forenklet § 27, stk. 2, skal forstås således, at entreprenøren har ret til regulering af entreprisesummen i helt samme omfang som efter AB 18 §§ 34-35, og at formuleringen ”udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen” således alene retter sig mod spørgsmålet om indeksregulering. Se Boesgaard m.fl., AB Forenklet for praktikere, 2019, side 135.

Denne opfattelse støttes fuldt ud af den betænkning (AB 18 betænkningen), der ligger til grund for det nye AB-system fra 2018, idet det heri anføres på side 445 og 450:

Almindelige bemærkninger

[…]

Nogle regler i AB 18, der kun sjældent vil komme i brug, er i AB Forenklet erstattet af henvisninger til AB 18. Der er således ikke tale om en egentlig forenkling af reglerne, men om en forkortelse af teksten for at lette læsningen og den praktiske brug af regelsættet. Det gælder reglerne i AB 18 §§ 34-35 om prisregulering.

[…]

  • 27 Pris og indeksregulering

Bestemmelsen svarer til AB 18 § 34 og § 35, idet § 34, stk. 2, 2. pkt. og 3 og § 35 ikke er gentaget.

  • 27, stk. 2

Henvisningen i stk. 2 til reglerne i AB 18 §§ 34 og 35 indebærer, at disse regler i AB 18 er gældende i aftaleforholdet, når AB Forenklet er vedtaget”.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold