Foto: Flemming Jeppesen
07.03.22 DI Byggeri Nyheder

DI Byggeri vurderer, at revisionen af udbudsloven ikke indfrier forhåbningerne

DI Byggeri har sammen med DI fremsendt høringssvar til lovforslag til ændring af udbudsloven, tilbudsloven og klagenævnsloven. Høringssvaret er blevet til i en god intern proces, hvor DI Byggeri har løftet byggeriets mærkesager.

Støtter ikke op om lovforslag i sin nuværende form

DI støtter ikke op om lovforslaget i sin nuværende form, da lovforslaget ikke afspejler de ønsker til ændringer, som en bred kreds af ordregivere og tilbudsgivere har fremlagt.

Det er væsentligt, at ændringer af udbudsloven styrker fleksibilitet, innovation og kvalitet i det offentlig-private samarbejde samt sikrer SMV-venlige tiltag.

For DI Byggeri er det særligt fjernelsen af retten til at overvære licitation og blive bekendt med budsummer og evt. forbehold, samt at lovforslaget bryder med udbudsloven som en proceslov. Derudover finder DI Byggeri det problematisk, at retten til aktindsigt begrænses.

Få positive tiltag

DI er positivt indstillet over for de forslag, der kan åbne for en styrket brug af de fleksible udbudsformer og mulighed for at foretage ændringer i konkurrencepræget dialog samt en central self cleaning-enhed for pålidelighedsvurderinger. Forslag, som DI har båret frem gennem evalueringen af loven, og som har potentiale til at sænke transaktionsomkostningerne.

DI har stillet en række forslag, som kan sikre fleksibilitet, innovation og kvalitet i det offentlig-private samarbejde og SMV-venlige tiltag. Herunder en udvidelse af to-kuvert systemet.

Utilfredsstillende proces

DI anerkender det store arbejde, der blev lagt i evalueringsprocessen af udbudsloven i 2019-2021.

Derfra finder DI processen for tilblivelsen af lovforslaget utilfredsstillende. Det har været et klart ønske fra alle interessenter, at der skulle nedsættes et lovforberedende udvalg, som kunne drøfte konkrete ændringsforslag i fællesskab.

Det kom der ikke, og derfor har DI Byggeri og 8 andre organisationer udarbejdet fælles ændringsforslag på tværs af ordregivere og tilbudsgivere til Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Dog er flere af ændringsforslagene ikke inkluderet i udkastet til lovforslaget.

DI forventer, at man med høringssvaret kan tage en videre dialog om lovforslaget med mulighed for at inddrage mulige løsningsforslag – bl.a. en del af de fælles forslag, som DI har udviklet i samarbejde med 8 andre organisationer.

Læs hele høringssvaret her.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold