Billede: Colourbox

16.05.22 DI Byggeri Nyheder

Arbejder for forbrugere – prisstigninger og leveranceproblemer

Arbejder du for forbrugere, og oplever du prisstigninger på materialer og brændstof samt leveranceproblemer, så læs med her og bliv klogere på dine muligheder.

Bl.a. Ruslands invasion af Ukraine har haft en række afledte virkninger på bygge- og anlægsbranchen, herunder i form af leveranceproblemer og prisstigninger på materialer og brændstof.

Dette rejser bl.a. følgende spørgsmål:

  • Kan du som entreprenør kræve, at forbrugeren kompenserer dig for de prisstigninger på materialer og brændstof, som er indtruffet, siden i indgik aftale?
  • Kan du som entreprenør kræve, at forbrugeren indrømmer dig tidsfristforlængelse, hvis der er problemer med at fremskaffe de materialer, du skal anvende?                              
Godtgørelse for prisstigninger på materialer og brændstof

Udfører du dit arbejde i regning, vil du ved din fakturering til forbrugeren kunne tage højde for prisstigninger på materialer og brændstof.

Du skal i forbindelse med faktureringen fremsende en specificeret faktura for regningsarbejdet, der gør forbrugeren i stand til at bedømme kravet, jf. markedsføringslovens § 15. Læs mere om fakturakravene i markedsføringsloven her.

Det skal herved huskes, at forbrugeren ved regningsarbejder skal betale, hvad du som entreprenør forlanger, medmindre forbrugeren beviser, at din pris er urimelig.

Såfremt du udfører dit arbejde til en fast pris (såkaldt tilbudsarbejde), er udgangspunktet, at du efter aftaleindgåelse ikke kan kræve entreprisesummen reguleret som følge af prisstigninger

Udgangspunkt fraviges dog, hvis andet er aftalt. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis AB 18 eller AB Forenklet er en del af aftalen med forbrugeren, idet disse standardvilkår giver dig ret til en såkaldt prisstigningsgodtgørelse. Hverken AB 18 eller AB Forenklet er imidlertid tiltænkt anvendt ved forbrugerentrepriseaftaler.

DI Byggeri anbefaler generelt, at AB-Forbruger benyttes, når du som entreprenør indgår aftale med en bygherre, der er forbruger. Imidlertid skal du være opmærksom på, at AB Forbruger – ligesom AB 92 og ABT 93 – ikke i sig selv giver mulighed for regulering af entreprisesummen som følge af prisstigninger. Tilsvarende gælder, hvis intet AB-dokument er aftalt mellem dig og forbrugeren. Ønskes mulighed for regulering, må dette således særskilt aftales.

Du kan læse mere om, hvilke AB-dokumenter der giver adgang til regulering af entreprisesummen samt betingelserne herfor her.

Rammer uforholdsmæssigt store prisstigninger dit projekt – uden du har ret til regulering af entreprisesummen – bør du indgå i en konstruktiv dialog med forbrugeren.

Vær også opmærksom på, at ovenstående om regulering som følge af prisstiger ligeledes er retningsgivende for muligheden for indeksregulering. Således er udgangspunktet, at du efter aftaleindgåelse kun kan kræve entreprisesummen indeksreguleret, hvis det er aftalt. Mens f.eks. AB 18 og AB Forenklet indeholder regler om indeksregulering (efter 12 måneder fra tilbudsdagen), er dette ikke tilfældet for AB Forbruger, AB 92 og ABT 93.

Forsinkelseserstatning til dækning af prisstigninger på materialer og brændstof

Ved forsinkelse forstås overordnet, at arbejdet ikke udføres til den aftalte tid.

Er en entreprise forsinket som følge af forhold, som forbrugeren bærer risikoen eller ansvaret for, vil du have ret til tidsfristforlængelse.

Det er vigtigt, at du altid meddeler forbrugeren, hvis du mener at have ret til tidsfristforlængelse (reklamation) – dette bør gøres på skrift!

Vær’ opmærksom på, at du altid skal søge en forsinkelse undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

Har du ret til tidsfristforlængelse, vil du efteromstændighederne, også kunne gøre et krav på forsinkelseserstatning gældende. Denne erstatning vil bl.a. kunne omfatte de (fulde) dokumenterbare ekstraomkostninger (dit lidte tab) som følge af, at arbejdet forskydes til en periode med et højere prisniveau.

Tidsfristforlængelse og forsinkelseserstatning kan f.eks. komme på tale, hvis en forsinkelse skyldes forbrugerens manglende eller fejlagtigt projektmateriale eller forbrugerens manglende fremskaffelse af byggetilladelse. Se f.eks. AB Forbruger § 29 og §§ 33-34, AB 92 § 24 og § 27 eller AB 18 § 39 og § 43.

Der er vigtigt at huske, at krav på tidsfristforlængelse og dermed også en eventuel mulighed for forsinkelseserstatning forudsætter, at du i alle tilfælde kan bevise, at den påberåbte begivenhed (f.eks. et fejlagtigt projektmateriale) rent faktisk også har medført forsinkelse med en aftalt termin.

Hvis dine materialer er forsinkede

Du har som udgangspunkt ikke ret til tidsfristforlængelse, hvis de materialer, som du skal levere til arbejdets færdiggørelse, ikke kommer rettidigt frem f.eks. fordi, den leverandør, du har bestilt materialerne hos, har taget for mange ordre ind. Populært siges, at forsinkelse som følge af svigtende materialeleverancer er en entreprenørrisiko.

Hvis en entreprise forsinkes, fordi en konkret leverance forsinkes af eksempelvis force majeure (f.eks. krig) eller et offentligt påbud/forbud, vil du dog kunne have ret til ekstra tid. Dette følger bl.a. af AB Forbruger § 29, AB 92 § 24 og AB 18 § 39.

Det er, som nævnt ovenfor, vigtigt, at du husker at reklamere, hvis du mener, du har ret til tidsfristforlængelse, ligesom det i alle tilfælde er dig, der skal bevise, at den påberåbte begivenhed (f.eks. krig) rent faktisk også har medført forsinkelse med en aftalt termin.

Du skal også huske, at du altid skal søge en forsinkelse undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

Har du ret til ekstra tid, vil du efter omstændighederne, som nævnt, også kunne have ret til forsinkelseserstatning (f.eks. forøgede byggepladsomkostninger). Forsinkelseserstatning kommer dog ikke på tale, hvis en forsinkelse skyldes force majeure. Tilsvarende kommer erstatning som udgangspunkt ikke på tale, hvis en forsinkelse skyldes et offentligt påbud/forbud, idet dette udgangspunktet fraviges, hvis f.eks. AB 92 eller AB 18 (men ikke AB Forbruger) er vedtaget mellem parterne.

Det kan ikke udelukkes, at EU’s importforbud rettet mod materialer fra Rusland/Belarus må betragtes som et offentligt påbud/forbud. Spørgsmålet er imidlertid juridisk uafklaret.  

Læs mere om muligheden for tidsfristforlængelse og forsinkelseserstatning ved forsinkelse som følge af svigtende leverancer foranlediget af Ruslands invasion af Ukraine her. Se også DI Byggeris notat om emnet af 5. april 2022, som findes her.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold