13.01.23 DI Byggeri Nyheder

Godtgørelse for prisstigninger på materialer – hvornår er prisstigningen ”generelt forekommende”?

Indtræder der – efter entreprenøren har afgivet sit tilbud – ”generelt forekommende” prisstigninger på bl.a. de materialer, der indgår i entreprenørens arbejde, vil entreprenøren efter AB 18 (og ABT 18) muligvis kunne have ret til en prisstigningsgodtgørelse. Men hvornår er en prisstigning ”generelt forekommende”, og hvordan dokumenteres dette?

AB 18 giver – som noget nyt i forhold til AB 92 – entreprenøren mulighed for regulering af den ellers faste entreprisesum.

Er AB 18 vedtaget mellem parterne, vil entreprenøren således bl.a. kunne kræve, at bygherren betaler en godtgørelse, hvis der indtræder prisstigning på materiale, der indgår i arbejdet, eller brændstof, der direkte benyttes til arbejdet.

Krav på en sådan prisstigningsgodtgørelse forudsætter dog, at entreprenøren beviser, at en række kumulative betingelser (dvs. betingelser, der allesammen skal være opfyldt), som nærmere fremgår af AB 18 § 35, stk. 2-5, er opfyldt. Du kan læse mere om disse betingelser her.

En af betingelserne er, at prisstigningen på materialet, der ønskes prisstigningsgodtgørelse for, skal være ”generelt forekommende”, dvs., at det skal dokumenteres, at prisstigningen omfatter branchen som sådan og ikke blot den enkelte entreprenør. Dette følger af AB 18 § 35, stk. 3, litra b.

Det fremgår ikke af bestemmelsen, at den ”generelt forekommende” prisstigning skal dokumenteres på en bestemt måde. Dog angives det i AB 18 § 35, stk. 3, litra c, at prisstigningen i hvert fald kan dokumenteres ved hjælp af ”officielt prismateriale”.

Spørgsmålet om dokumentation i relation til muligheden for prisstigningsgodtgørelse efter AB 18 har været omgærdet med en vis usikkerhed. En ny ”hurtig afgørelse” fra maj 2022 (sag 0-73) kaster en smule lys over problemstillingen.

Hurtig afgørelse af 16. maj 2022 (Sag 0-73)

I sagen havde elemententreprenør (UE) i januar 2021 fremsendt et tilbud til totalentreprenør (TE) på levering og montering af præfabrikerede væg- og tagkassetter. Parterne indgik kontrakt i marts 2021. AB 18 var gældende, og entreprisesummen var aftalt til ca. 6,8 mio. kr.

Efterfølgende rejste UE krav over for TE om regulering af entreprisesummen i henhold til AB 18 § 35, da der – siden UE’s tilbud – var indtrådt prisstigninger på en lang række af de materialer (mere end 200 varenumre), som UE havde anvendt til produktionen af væg- og tagkassetterne, og som UE løbende siden kontraktindgåelsen havde indkøbt hos henholdsvis byggemarked X og byggemarked Y.

UE’s samlede krav lød på ca. 1 mio. kr. Kravet fremkom ved en sammenlægning af de af UE udregnede godtgørelsesbeløb for hvert materiale, idet disse godtgørelsesbeløb var beregnet på baggrund af den prisstigning, der for det enkelte materiale var mellem X og Y’s bekræftede pris på tilbudsdagen og X og Y’s faktisk fakturerede pris på indkøbstidspunktet.

Som dokumentation for, at prisstigningerne, som godtgørelsesbeløbet var beregnet ud fra, var ”generelt forekommende”, havde UE fremlagt følgende:

 • Skrivelser fra både X og Y, hvori det bekræftes, at salgspriserne på tilbudsdagen, som UE havde lagt til grund for sin godtgørelsesberegning, var korrekte. Desuden bekræftes det, at indkøbspriserne var udtryk for de generelle markedspriser.
 • X’s generelle orienteringsskrivelser af 2. juni og 20. oktober 2020 til sine forretninger om bl.a. prisstigninger på råvarer (stål, træ og plast m.v.) og fragt.
 • Skrivelse af 26. februar 2021 fra en leverandør til X, hvori der varsles en tilpasning af priserne som følge af prisstigninger på stål.
 • Y’s mail af 7. februar 2022 til UE indeholdende et excel-ark med oversigt over prisstigninger varslet af Y’s leverandører.
 • Danmarks Statistiks Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (oktober 2019 – december 2021), herunder for varegruppe nr. 44 (træ og varer der af) og nr. 72 (jern og stål).
 • Danmarks Statistiks Byggeomkostningsindeks for boliger (2. kvartal 2019 – 3. kvartal 2021) – Delindeks ”betonelementer” og Art ”materialer”.
 • Danmarks Statistiks Omkostningsindeks for anlæg (1. kvartal 2018 – 3. kvartal 2021) – Indekstype ”betonkonstruktioner”.
 • Træleverandørs nyhedsbrev fra december 2021 (uge 51), som UE havde modtaget, og som viste udviklingen i Sveriges eksport prisindekser for savet og høvlet fyr og gran for november 2021 samt eksportpris-indekset sammenholdt med øvrige byggematerialer.

TE afviste UE’s krav med henvisning til, at UE ikke – ved fremlæggelsen af ensidigt indhentede erklæringer og opgørelser fra to af UE’s faste leverandører (byggemarked X og byggemarked Y) –havde dokumenteret, at de prisstigninger, som UE havde lagt til grund ved beregningen af godtgørelsesbeløbene, var ”generelt forekommende”.

Ved hurtig afgørelse af 16. maj 2022 (sag 0-73) gav opmanden i det hele UE medhold i kravet på prisstigningsgodtgørelse på ca. 1 mio. kr. Opmanden udtalte følgende:

”TE har om opgørelsen af kravet gjort gældende, at der ikke er fremlagt dokumentation for, at de krævede prisstigninger er ”generelt forekommende”, jf. AB 18 § 35, stk. 3, litra b.

Det anføres i ”Entreprise – AB 18,” 8. udgave, af Erik Hørlyck, side 352, at hvis prisstigningerne er generelt forekommende, vil en meddelelse fra entreprenørens leverandør formentlig kunne være tilstrækkelig dokumentation.

UE har under sagen fremlagt bekræftelser med tilhørende excel-ark fra sine leverandører, X og Y, vedrørende deres priser på tilbuds- og indkøbstidspunkterne, orienteringsskrivelser af 2. juni og 20. oktober 2021 med tilhørende excel-ark over prisstigninger fra X til virksomhedens forretninger, varslingsskrivelse om prisstigninger af 26. februar 2022 fra Xs leverandør [...], mail af 7. februar 2022 fra Y til UE vedhæftet excel-ark med prisstigninger varslet af Y’s leverandør, Nyhedsbrev 51/2021 fra træleverandør, prisindekser for indenlandsk vareforsyning fra oktober 2019 til december 2021 samt omkostningsindeks for boligbyggeri og anlæg for perioderne fra henholdsvis  2. kvartal 2019 og 1. kvartal 2018 til 3. kvartal 2021.

Efter en samlet vurdering af det fremlagte materiale findes det at kunne lægges til grund, at de omhandlede prisstigninger er generelt forekommende. Herefter, og da det ikke er bestridt, at betingelserne i øvrigt i AB 18 § 35, stk. 3-5, er opfyldt, tages UEs påstand om godtgørelse for prisstigninger til følge”.

DI Byggeri har af sagens parter fået samtykke til at offentliggøre den hurtige afgørelse i anonymiseret form. Du finder afgørelsen her.

Nogle bemærkninger til den hurtige afgørelse

Den hurtige afgørelse synes at lægge til grund, at der gælder forholdsvis lempelige krav til entreprenørens dokumentation af den (eller de) generelt forekommende prisstigning(er), forstået som at der ikke kan stilles krav om, at en prisstigning på et materiale nødvendigvis skal godtgøres til bunds. Se i samme retning artiklen ”Materialeprisstigninger” optrykt i TBB 2022.623 samt DI Byggeris nyhed ”Dokumentation for prisstigninger på materialer” fra maj 2021.

Videre er det værd at bemærke, at den hurtige afgørelse efter sin ordlyd alene tager stilling til, om de omhandlede prisstigninger var ”generelt forekommende”. Afgørelsen forholder sig således ikke til de øvrige betingelser for prisstigningsgodtgørelse i AB 18 § 35, stk. 3-5, idet det ikke var bestridt, at disse betingelser var opfyldt. Betingelsen i AB 18 § 35, stk. 2, om, at der skal være tale om ekstraordinær prisstigning på materiale, ”som i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet”, ses desuden heller ikke at være problematiseret i afgørelsen. 

Hvad er en hurtig afgørelse egentlig?

Med den nye AB 18 (ABT 18) gives mulighed for, at en tvist mellem parterne kan afgøres ved en såkaldt ”hurtig afgørelse”. En hurtig afgørelse er langt billigere og hurtigere end ”almindelig” voldgift.

En hurtig afgørelse er som en voldgiftskendelse bindende for parterne. Desuden er afgørelsen endelig, hvis ikke den indbringes for voldgift (”ankes”) inden 8 uger efter, at afgørelsen er truffet.

Du kan læse mere om hurtig afgørelse her.

DI Byggeri har udviklet en skabelon til en anmodning om hurtig afgørelse. Du finder skabelonen her.

Godtgørelsesberegner

DI Byggeri har udviklet et værktøj (i Excel) til brug for beregningen af godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på materialer efter AB 18 § 35 (og ABT 18 § 33).

Du finder beregneren med tilhørende vejledning her.

Det bemærkes, at AB 18 Forenklet og ABT 18 giver samme mulighed for prisstigningsgodtgørelse som AB 18. Læs yderligere her.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om entrepriseret, herunder reglerne for prisstigningsgodtgørelse i AB 18 § 35, så er DI Byggeris kursus ”Entrepriseret 1” måske noget for dig?

På kurset får du:

 • Et overblik over AB 18’s struktur og indhold
 • En detaljeret gennemgang af de væsentligste ændringer og nye tiltag i AB 18
 • Praktiske redskaber til anvendelse af AB 18
 • En grundig gennemgang af AB 18 – fra kravene til udbudsmaterialet til løsning af tvister

Det næste kursus er den 15.-16. marts 2023 i Nyborg. Du kan læse meget mere om kurset samt tilmelde dig her.

Kontakt

Har du spørgsmål til denne nyhed eller brug for juridisk sparring i øvrigt, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760.

Relateret indhold