Foto: Pexels

23.05.24 DI Byggeri Nyheder

Få styr på slutopgørelsen, før det er for sent

Når AB 18 er vedtaget i en aftale, skal entreprenøren efter afleveringen sende bygherren en slutopgørelse. Men hvilken betydning har denne slutopgørelse, og hvad hvis opgørelsen ikke bliver sendt?

En slutopgørelse er lidt populært sagt ”den sidste faktura”, man som entreprenør sender til sin kunde. Alle krav, der ikke tidligere er faktureret, skal være fremgå af slutopgørelsen, f.eks. kontraktarbejde, godtgørelse for prisstigninger på materialer, indeksregulering og ekstraarbejder.

Hvilken betydning har slutopgørelsen?

Når kunden har modtaget slutopgørelsen, kan entreprenøren som det klare udgangspunkt ikke komme med yderligere krav efterfølgende. Der gælder dog to undtagelser:

  • Entreprenøren har taget ”konkret forbehold” i slutopgørelsen

At forbeholdet skal være konkret betyder, at kunden ud fra teksten i slutopgørelsen skal kunne se, hvilke specifikke krav entreprenøren tager forbehold for. En mere generel tekst i slutopgørelsen om, at "der tages forbehold yderligere ekstrakrav" eller lignende, vil ikke være tilstrækkelig.

  • Der foreligger et ”særligt tilfælde”

I særlige tilfælde kan entreprenøren undtagelsesvist få betaling for krav, der først kommer efter slutopgørelsen, også selvom der ikke er taget konkret forbehold. I voldgiftspraksis ses f.eks. krav, som pga. en åbenbar regnefejl ikke er medtaget i slutopgørelsen at blive honoreret, når kravet fremsættes rimelig kort tid efter, at slutopgørelsen er fremsendt til kunden.

Hvornår skal slutopgørelsen sendes til kunden?

AB 18 indeholder nogle frister for, hvornår slutopgørelsen skal sendes til kunden. Fristernes længde afhænger af, hvilken type arbejde entreprenøren udfører.

Udgangspunktet er, at slutopgørelsen skal sendes til kunden senest 25 arbejdsdage efter aflevering. Dog gælder disse undtagelser:

  • Ved hovedentrepriser er fristen 35 arbejdsdage
  • Ved anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslutning til byggearbejder, er fristen altid 60 arbejdsdage.

Entreprenøren skal sende slutopgørelsen ”af egen drift”, dvs. at kunden ikke behøver at bede entreprenøren om at sende opgørelsen.

Hvad hvis entreprenøren ikke (rettidigt) sender slutopgørelsen?

Som nævnt ovenfor indeholder AB 18 en frist for, hvornår entreprenøren ”af egen drift” skal sende en slutopgørelse til kunden. Overholdes fristen ikke, fortaber entreprenøren ikke automatisk sit/sine krav.

Den manglende overholdelse af fristen ”aktiverer” dog en mulighed for kunden til at kræve, at entreprenøren fremsender en slutopgørelse inden 10 arbejdsdage.

Denne 10-dagesfrist er vigtig at kende. Dette skyldes, at fremsendes opgørelsen efter de 10 arbejdsdage, vil entreprenøren som udgangspunkt (automatisk) fortabe følgende:

  • Krav på betaling for udførte ekstraarbejder i regning
  • Krav på betaling af løn- og prisstigninger

Opsummering

  • AB 18 indeholder frister for, hvornår entreprenøren skal fremsende en slutopgørelse.
  • Sender entreprenøren ikke en slutopgørelse rettidigt, kan kunden kræve, at slutopgørelsen fremsendes inden 10 arbejdsdage (10-dagesfristen).
  • Fremsender entreprenøren ikke en slutopgørelse indenfor 10-dagesfristen, fortaber entreprenøren (automatisk) en række krav, herunder krav på betaling for udførte ekstraarbejder i regning.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til denne nyhed, eller har du brug for juridisk sparring i øvrigt, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760.

Relateret indhold