DI Byggeri

Arbejdsmiljø i virksomheden

På denne side kan du få et overblik over de arbejdsmiljøforhold, som I skal have styr på, få hjælp til at lave en APV og AMO samt få inspiration til at styrke det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdspladsvurdering (APV)

I følge Arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder med ansatte udarbejde en skriftlig APV. 
Der er følgende krav:

 • Handleplanen skal være tilgængelig, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den
 • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen
 • APV'en skal revideres mindst hvert tredje år, eller når der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, der har betydning for arbejdsmiljøet, f.eks. hvis I får nye maskiner.

Sådan gør I:

Der er ingen fast formel for, hvordan APV’en skal laves, men den skal altid indeholde følgende faser:

 1. Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforhold
 2. Beskrivelse og vurdering, f.eks. i kortlægningsskema: Download et kortlægningsskema her (word)
 3. Inddrage sygefravær. Vurder, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som kan medvirke til sygefravær
 4. Udarbejd en handlingsplan, hvor I prioriterer arbejdsmiljøproblemerne og finder ud af, hvem der løser problemerne, hvordan og hvornår: Download en handlingsplan her (word)   
 5. Opfølgning. Følg op på, om problemerne bliver løst, og hvem der har ansvar for dette.

Læs mere om APV hos:

Byggeriets Arbejdsmiljøbus hjælper gratis med APV´en

Læs om APV på Arbejdstilsynets hjemmeside 

Læs om APV på Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlægs hjemmeside 

Arbejdsmiljøorganisation (AMO)

Det er arbejdsgiveren, der skal tage initiativ til en arbejdsmiljøorganisation(AMO). Men selve etableringen af en AMO skal ske gennem et samarbejde mellem alle i virksomheden. Der er forskellige krav til, hvordan AMO skal se ud, som er afhængig af virksomhedens størrelse. 

Virksomheder med 1-9 ansatte

Denne størrelse virksomhed har ikke pligt til at nedsætte en arbejdsmiljøorganisation, men arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet kunne skriftligt dokumentere, at en årlig arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted og at de ansatte er blevet hørt.

Virksomheder med 10-34 ansatte

Virksomheder med 10-34 ansatte skal etablere en arbejdsmiljøorganisation i 1 niveau. 

 • Der skal være mindst det samme antal arbejdsmiljørepræsentanter i AMO, som der er arbejdsledere i virksomheden
 • Arbejdsmiljøorganisationen består af én eller flere arbejdsledere samt én eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdsgiver eller dennes repræsentant som formand
 • Arbejdsgiveren fastsætter, i samarbejde med de ansatte og arbejdsledere, det nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper i arbejdsmiljøorganisationen.

Virksomheder med 35 eller flere ansatte

Hvis virksomheden har 35 eller flere ansatte, skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer. De skal bestå af: 

 • Ét niveau der består af én eller flere arbejdsmiljøgrupper, der har til opgave at udføre de daglige arbejdsmiljøopgaver i virksomheden. 
 • Ét niveau der består af ét eller flere arbejdsmiljøudvalg, der står for de overordnede arbejdsmiljøopgaver i virksomheden.

Arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen

På byggepladser skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder til en arbejdsmiljøgruppe, når der er 5 ansatte eller derover, og arbejdet har en varighed på over 14 dage.

Arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøorganisationens medlemmer

Både arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt eller udpeget.

Ud over den obligatoriske uddannelse skal arbejdsgiveren tilbyde løbende, supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. Inden for det første år som medlem af AMO skal medlemmerne have tilbudt to dages supplerende uddannelse og hvert af de efterfølgende år, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere sidder i AMO, skal arbejdsgiveren tilbyde uddannelse svarende til 1½ dags varighed.

Læs mere om AMO her: 

Læs hvordan Byggeriets Arbejdsmiljøbus hjælper gratis med AMO 

Se hvad Arbejdstilsynet skriver om AMO 

Se hvad Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg skriver om AMO.
AMO i virksomheden

AMO på byggepladsen

Psykisk arbejdsmiljø og trivsel

Trivsel, samarbejde og mobning er nogle af de klassiske nøgleord i forhold til det psykiske arbejdsmiljø

Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er vigtigt. Det skal sikre, at udvikling og effektivisering af virksomheden går hånd i hånd med trivsel blandt medarbejdere.

Psykiske belastninger i arbejdet kan bl.a. føre til et øget konfliktniveau, dårlig trivsel, manglende energi, hovedpine og søvnbesvær. Belastninger over længere tid, kan øge risikoen for stress, depression og hjerte- og karlidelser.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at virksomheden har et godt psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsgiveren kan dog ikke løfte denne opgave alene. Medarbejderne spiller også en vigtig rolle, når det handler om at skabe trivsel og arbejdsglæde i dagligdagen.  

Find vejledningerne her:

Arbejdstilsynet

Branchearbejdsmiljø BAR BA

Social kapital i praksis

Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sikrer, at ledelse og medarbejdere i fællesskab kan løse virksomhedens kerneopgaver.I praksis forudsætter det, at ledelse og medarbejdere kan samarbejde, og at samarbejdet er baseret på en høj grad af tillid og retfærdighed. Det er de tre forhold, virksomheden skal sætte fokus på, hvis den vil opbygge en høj social kapital og løbende vedligeholde den. 

Læs mere om social kapital her: 

Faktaark om Social Kapital her

Artikel fra Byggeriets Samarbejdsudvalg om

Social kapital – et middel til at udvikle samarbejdet i bygge og anlæg

Samarbejdsaftalen

Samarbejde er nøglen til trivsel, produktivitet og godt byggeri

Der findes ikke nogen færdig opskrift på, hvordan ledelse og medarbejdere skal samarbejde i virksomheder, men det giver god mening at finde en samarbejdsmodel, der bedst muligt fremmer samarbejdet i den konkrete virksomhed.

Med eller uden et samarbejdsudvalg

Uanset virksomhedens størrelse – og uanset om der er et samarbejdsudvalg (SU) eller ej – er det en fordel at skabe et systematisk samarbejde mellem ledelse og ansatte på alle niveauer i virksomheden. Samarbejdet gør det muligt at skabe virksomheder, der er konkurrencedygtige, samtidig med at medarbejderne trives.

Udvikling af virksomheden og dialog

Medarbejderne skal bidrage til virksomhedens udvikling. Derfor skal medarbejderne informere ledelsen om forhold, der har betydning for virksomhedens situation, f.eks. mobning, dårlig stemning i et sjak eller en afdeling, problemer med fastholdelse af medarbejdere, mv. Omvendt skal virksomhedens ledelse løbende informere medarbejderne om virksomhedens situation og om større, påtænkte ændringer. Skal der træffes større ændringer i virksomheden skal medarbejderne høres inden der træffes beslutning, så informationen gives på et så tidligt tidspunkt, at synspunkter, ideer og forslag fra medarbejderne kan indgå i beslutningsgrundlaget.

Om samarbejdskonsulenttjenesten

Samarbejdskonsulenttjenesten yder bistand ved oprettelse af SU og inspiration til, hvordan samarbejdet kan udvikles. Vejledning fra konsulenterne er gratis for virksomheder som er medlem af DI Byggeri, og det gælder også ved besøg fra konsulenterne. Kontakt samarbejdskonsulenterne:

Gosia Lazarz Johansen (kontaktperson for arbejdsgivere og ledere)
E-mail: GOJO@di.dk
Telefon: 72 16 02 26

Paw Sjørslev Jensen, 3F (kontaktperson for tillidsfolk og andre ansatte)
E-mail: paw.jensen@3f.dk
Telefon: 88 92 02 56

Sundhedsordning

Mange af DI Byggeris medlemmer har adgang til PensionDanmarks sundhedsordning. Sundhedsordningen giver dig og dine ansatte hjælp i tilfælde af smerter eller sygdom. Her tilbydes blandt andet: 

Forebyggende behandling

Her tilbydes hurtig og ubegrænset behandling for problemer i led, muskler og sener

Sundhedsteam

Hjælp til langtidssygemeldte, sundhedstest og rådgivning

Hurtig diagnose

Kortere ventetid på at få stillet sin diagnose samt efterfølgende genoptræning

Telefonisk rådgivning

Til psykologhjælp, misbrugsrådgivning eller generel vejledning om behandlingstilbud i det offentlige sundhedsvæsen kan du ringe på telefon: 7010 0806

Læs mere om PensionDanmarks sundhedsordning og deres forskellige tilbud på: Pension.dk/medlem/sundhed

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold