DI Byggeri

Ulykker

Læs hvad du skal gøre, hvis der er sket en ulykke eller en nærved-ulykke. Find information om fysisk overbelastning, udarbejdelse af beredskabsplan og regler for forsikring og erstatning.

Som arbejdsgiver skal du instruere arbejdsledere og øvrige ansatte om de opgaver, du pålægger dem på den aktuelle bygge- eller anlægsplads.

Læs hvad du skal gøre i tilfældet af en ulykke

DI Byggeri har udarbejdet en informationspakke bestående af en vejledning, en tjekliste og en beredskabsplan. Pakken kan bruges af alle, men er især målrettet små og mellemstore virksomheder.

Download vejledning og tjekliste

Vejledningen i håndtering af alvorlige ulykker er opdelt i fire faser, der beskriver, hvornår du bør udføre de forskellige opgaver. 

Vejledning i håndtering af ulykker

Vi har udarbejdet en tjekliste, der opsamler de vigtigste punkter fra vejledningen.

Tjekliste til håndtering af ulykker 

Arbejdsmiljøafdelingens sikre mail

I tilfælde af en ulykke kan du få vejledning af DI Byggeris arbejdsmiljøafdeling. I forhold til databeskyttelsesloven skal du sende materialer med personfølsomme oplysninger på arbejdsmiljøafdelingens sikre mail: DB-sikker-arbmj@DI.DK

Prisen for en ulykke

Hvad er prisen på en ulykke? BAT-kartellet har i en analyse beregnet prisen på seks konkrete ulykker.

Læs rapporten fra BAT-kartellet om prisen på en ulykke

Anmeldelse af arbejdsulykker

Ulykken skal anmeldes til Arbejdstilsynet, hvis ulykken er sket i tjenesten, og ulykken har medført sygefravær på 1 dag eller mere udover ulykkesdagen. Arbejdsulykken skal anmeldes elektronisk via EASY.

Anmeldelse skal ske senest på 9. dagen efter den ansattes første fraværsdag. Såfremt den ansatte har genoptaget arbejdet forinden, skal anmeldelsen ske på dagen for arbejdets genoptagelse.

Anmeldelse af ulykke til forsikringsselskab

En anmeldelse af en arbejdsulykke til forsikringsselskab foregår typisk ved, at arbejdsgiveren opgiver sit forsikringsselskab via den elektroniske anmeldelse af ulykken via EASY.

Dødsulykker skal anmeldes straks

Dødsulykker skal anmeldes inden 48 timer til Arbejdsskadestyrelsen, telefon 20 42 63 97.

Indberetning til DA

Alle virksomheder kan frivilligt indberette arbejdsulykker til DA.

Mindre virksomheder kan også indberette

Også mindre virksomheder med langt mellem arbejdsulykker kan benytte statistikken til det forebyggende arbejde.

Hvad får man ud af statistikken?

Hver enkelt virksomhed modtager en virksomhedsstatistik, hvor virksomhedens egne tal sammenlignes med ulykkesomfanget for hele branchen. Herved får virksomheden ikke alene en indsigt i, hvordan arbejdsulykker og ulykkestyper sker, men også for hvordan fraværet som følge heraf, er fordelt i branchen.

Ulykker og sygefravær

Gennem anvendelse af "ArbejdsUlykker" får virksomheden også en dokumentation af forekomsten af arbejdsulykker på virksomheden, og de konsekvenser det har i forhold til blandt andet sygefravær.

Indberetning og EASY

Hvis virksomheden i forvejen indberetter arbejdsulykker til Arbejdstilsynet via det internetbaserede indberetningsprogram EASY, skal der kun indberettes timer og fravær til DA. Resten oplyses via EASY.

Indberetning af ulykker til DA

Elektronisk anmeldelse via EASY

Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet har udarbejdet et elektronisk anmeldersystem, EASY. Fra 1. juli 2010 skal alle arbejdsulykker anmeldes via EASY. Dvs. at man fra denne dato ikke længere kan anmelde via en blanket.

Hvordan tilmelder man sig EASY?

For at anmelde arbejdsskader skal virksomheden tilmelde sig til anmeldesystemet EASY. Tilmeldingen kan finde sted på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Tilmeld dig EASY

Forsikringsselskaberne har ligeledes via deres hjemmesider links til EASY. Første gang EASY anvendes, skal virksomheden bestille en pinkode, som herefter sendes til virksomhedens officielle adresse. Når pinkoden modtages, bliver virksomheden oprettet som bruger af EASY, og har derefter fri adgang til selv at oprette nye brugere. Pinkoden skal af sikkerhedshensyn være aktiveret inden for 14 dage, ellers vil den blive annulleret.

Fordele ved ordningen

Ud over fordelen ved ikke at skulle anvende de gammeldags gennemslagsblanketter ved anmeldelse af arbejdsskader, er den største fordel ved den elektroniske anmeldelse, at systemet genbruger virksomhedens stamdata.

Desuden medfører systemet, at:

 • man ikke skal bekymre sig om at sende anmeldelsen til de rigtige modtagere, det sørger systemet selv for ved hjælp af de opsatte regler
   
 • man til enhver tid kan fremsøge tidligere anmeldelser og f.eks. udskrive dem
   
 • man kan gemme en påbegyndt anmeldelse som kladde og senere udfylde resten eller indsende den
    
 • man kan oprette og anvende skabeloner, som sikrer, at ensartede arbejdsskader bliver endnu nemmere at anmelde efterfølgende
    
 • man gennem sin egen brugeradministration kan oprette brugere og tildele dem roller, så arbejdet med at udfylde og anmelde kan fordeles mellem flere medarbejdere.

Hjælp til EASY

Som en hjælp til brugerne har Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen etableret en supportfunktion, der kan hjælpe med at afklare såvel tekniske som faglige spørgsmål.

EASY supporten kan kontaktes på telefon 70 80 85 60 eller via internettet.

indberet.virk.dk

Fremtidens EASY

I løbet af det kommende år vil det hovedsageligt være funktionaliteten i EASY-systemet, der videreudvikles. Det betyder blandt andet, at andre end CVR-registrerede virksomheder vil kunne tilmelde sig systemet.

Herudover kan det blandt andet nævnes, at Søfartsstyrelsen, Statens Luftfartsvæsen og Energistyrelsen vil blive inviteret til at deltage i EASY, således at virksomheder, der opererer på søen, i luften og på offshore installationer, med tiden også vil kunne anmelde ulykker elektronisk.

Hvilke tekniske krav stilles til virksomheden?

Alle data, som sendes via EASY, er af sikkerhedsmæssige hensyn krypterede. Derfor skal virksomheden, for at kunne benytte EASY, anvende Internet Explorer v. 5.5/6.0 eller Netscape i seneste eller næst-seneste version, som er sat op til at kunne acceptere cookies og SSL-kryptering (128 bit).

Der vil muligvis kunne anvendes andre browsere, men der vil ikke kunne garanteres for, at disse vil fungere korrekt.

Enkelte brugere har allerede i dag egne systemer til at registrere arbejdsskader. Disse virksomheder kan vælge at anmelde til EASY via en bagdør i form af en xml-grænseflade. Derved kan de fortsat anvende deres eget system.

Arbejdstilsynets hjemmeside

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside 

Forebyg ulykker

Din virksomhed skal have en beredskabsplan, så I er klar, hvis ulykken sker. For fremtidigt at undgå ulykker kan I tage ved lære af nærved-ulykker.

Din virksomhed skal have en beredskabsplan, så alle i virksomheden er klar over, hvad der skal gøres, hvis der skulle ske en ulykke. Du kan finde en skabelon som eksempel til en beredskabsplan her. Beredskabsplanen er lavet i to versioner, en der kan hænge på byggepladsen, og en huskeliste til virksomhed, som kan hænge på kontoret, hvor det administrative personale kan se den. 

Beredskabsplanen

Beredskabsplanen er lavet i to versioner – en der kan hænge på byggepladsen, og en huskeliste til virksomhed som kan hænge på kontoret, hvor det administrative personale kan se den.

Beredskabsplan til medarbejderne på byggepladsen:

Beredskabsplanen er lavet som en skabelon i word, og den skal blot udfyldes med specifikke oplysninger fra din virksomhed: 

 • Hvem skal medarbejderne kontakte, hvis der sker en ulykke - det kan være dig som arbejdsgiver, arbejdslederen eller andre med sikkerhedsansvar på arbejdspladsen  
   
 • Et direkte telefonnummer til denne person.

Herefter er beredskabsplanen lige til at printe ud og hænge op på byggepladsen, i skurvognen og lignende synlige steder.

Beredskabsplan til byggepladsen (word)

Beredskabsplan (huskeliste) til virksomhed, som kan placeres på kontoret:

Beredskabsplanen er lavet som en skabelon i word, og den skal blot udfyldes med følgende specifikke oplysninger:

 • Forsikringsselskab, kontaktperson og policenummer
    
 • Navn på netværksvirksomhed, hvilket f.eks. kan være en ”nabovirksomhed”, hvor f.eks. direktører eller arbejdsledere kan kontakte hinanden i tilfælde af alvorlige ulykker 
     
 • Navn og kontaktinformationer på kontaktpersonen i netværksvirksomheden.

Herefter er beredskabsplanen lige til at printe ud og hænge op på kontoret i virksomheden.

Beredskabsplan til virksomhed (word)

Vejledning i håndtering af alvorlige ulykker

Nærved ulykker

Når der ikke sker en ulykke, men det er lige før at det kunne ske, så taler man om en nærved-ulykke.

Nærved ulykker er defineret som ulykker, hvor der ikke er sket væsentlig skade, men den egentlige årsag kunne have givet personskader. Fra myndighedernes side er det pålagt virksomhederne at registrere nærved ulykker. Find mere fakta, information og registrering af nærved-ulykker hos:

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg

Nærved ulykker skal registreres

Ved registrering af nærved-ulykker vil arbejdsmiljøorganisationen efterfølgende kunne forebygge ulykker. Dette sker ved en gennemgang af registreringerne og iværksættelse af nye aktiviteter, hvor det skønnes nødvendigt. Der bør således etableres et system, så alle nær ved ulykker registres, indsamles og vurderes af arbejdsmiljøorganisation i virksomheden.

Se video fra Arbejdstilsynet om nærved-ulykker

Læring af ulykker

Når der ude på landets byggepladser og virksomheder sker en arbejdsulykke, en voldsom hændelse eller en nærved-ulykke er det vigtigt at både medarbejdere, ledelse og virksomheder imellem bliver klogere af det. Derfor er det vigtigt at de ideer og forslag til forbedringer, der følger efter sådan en hændelse bliver synliggjort og fulgt op.

I kan i arbejdsmiljøorganisationen gøre følgende:

 • Udarbejd en liste med forslag. Arbejd videre ud fra forslagene. Overbevis andre. Udnyt eventuelt situationen til at indskærpe det vigtige i at forebygge
 • Instruér og informér, både mundtligt og skriftligt. Udarbejd eventuelt plakater
 • Følg op. Kontrollér, om der bliver en forbedret holdning til sikkerheds- og sundhedsarbejdet.

Erstatning

Den forulykkede kan kun rejse krav om fortabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, hvis arbejdsgiveren kan drages til ansvar for ulykken.

Det er dog altid en juridisk vurdering, hvorvidt der ydes tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte.

Kontakt forsikringsselskab ved tvivl

Derfor kan virksomheden eller den ansatte i tvivlstilfælde kontakte det forsikringsselskab, hvor virksomheden har sin erhvervsansvarsforsikring, eller kontakt DI Byggeri for at få en vurdering af sagen.

Arbejdsgiver og ansvar

Husk at en anmeldelse af en arbejdsulykke ikke pr. automatik betragtes som en anerkendelse af, at arbejdsgiveren pådrager sig ansvaret for arbejdsulykken.

Arbejdsskadeforsikring

Husk din egen arbejdsskadeforsikring

Er du ikke er forsikret, kan det hurtigt blive dyrt og besværligt, hvis ulykken indtræffer. Derfor er det vigtigt at tegne sin egen arbejdsskadeforsikring, da det ikke er lovpligtigt for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller. For det er først efter, at man har tegnet sig en forsikring, eller har indbetalt bidrag, at man er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Dine ansattes arbejdsskadeforsikring

Alle personer, der udfører lønnet eller ulønnet, varigt eller midlertidigt arbejde i Danmark, er omfattet af lov om arbejdsskadesikring og kan få erstatning, hvis personen kommer til skade på sin arbejdsplads. Det er derfor lovpligtigt som arbejdsgiver at tegne en forsikring på alle ansatte.

Hvad kan man forsikre sig mod?  

En arbejdsskadeforsikring dækker over forskellige typer af arbejdsskader, som er opstået som følge af arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. Disse typer af skader kan deles op i ulykker og i erhvervssygdomme.

 • Ulykker
  Du kan forsikre dig og dine ansatte mod ulykker ved at tegne en forsikring i et forsikringsselskab, der udbyder arbejdsskadeforsikringer. En ulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

 • Erhvervssygdomme
  Ved at tilmelde dig Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring, kan du forsikre dig og dine ansatte mod forskellige erhvervssygdomme. En erhvervssygdom er en sygdom, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, det foregår under, er udsat for i højere grad end personer uden et lignende arbejde.

Læs mere hos

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Erhvervssygdomme

Læger og tandlæger har pligt til at  anmelde erhvervsbetingede lidelser. Anmeldelsen skal ske til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, så snart lægen eller tandlægen bliver bekendt med lidelsen eller formodning herom.

Arbejdsgiver har dog ikke pligt til at anmelde

Har arbejdsgiveren en formodning om, at en ansat har fået en erhvervssygdom, kan anmeldelse ske til Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring (AES). Arbejdsgiveren har dog ikke pligt til at anmelde.

Læs mere om AES  

Se Dansk Arbejdsgiverforenings statistik for ulykker i bygge- og anlægsbranchen

Se statistisk om løn, fravær og arbejdsulykker

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold