DI Byggeri

FAQ om fravigelser til AB

I juni 2018 så det nye reviderede AB-system dagens lys. Systemet omfatter bl.a. AB 18, ABT 18 og Forenklet AB 18, der skal afløse de tidligere system indeholdende bl.a. AB 92 og ABT 93.

På denne side finder du generelle spørgsmål/svar vedrørende anvendelsen og muligheden for at fravige det nye AB-system.

Du finder en række eksempler på fravigelser med DI Byggeris bemærkninger her.

Skal AB 18/ABT 18 altid anvendes som en del af entrepriseaftalen?

AB-dokumenterne er ikke lov. AB 18/ABT 18 er derfor til frivillig anvendelse, hvilket også giver adgang til kun at bruge nogle af reglerne eller at fravige dem.

For at et AB-dokument skal være gældende i et aftaleforhold mellem en bygherre og en entreprenør (eller en entreprenør og en underentreprenør), kræves det dog i alle tilfælde, at dokumentet er vedtaget mellem parterne.

Kan AB 18/ABT 18 fraviges?

Ja, AB 18/ABT 18 kan fraviges, jf. også AB 18/ABT 18 § 1, stk. 2.

Grundtanken bag det nye system er dog, at det enkelte AB-dokument alene bør fraviges, hvor dette  er ”velbegrundet og nødvendigt” for indgåelsen af en aftale. Dette følger af AB 18-udvalgets betænkning fra 2018.

I tråd hermed anbefaler Bygningsstyrelsen i sin Bygherrevejledning til offentlige bygherre (2019), at AB-systemet anvendes uden fravigelser.

Denne anbefaling følger også af punkt 3.6.4.8, i Kommunernes Landsforenings ”Håndbog for den kommunale bygherre”:

Bygherren bør afholde sig fra generelt at ændre i de AB 18-bestemmelser, hvor han måske kunne have ønsket sig en udformning, der i højere grad tilgodeså bygherreinteresser, og i stedet acceptere, at der er tale om en fællesaftale mellem byggeriets part”.

Vær’ opmærksom på, at hvis bygherrens projekt er omfattet af støttebekendtgørelsen, er bygherren som udgangspunkt forpligtet til at anvende AB/ABT uden fravigelser. Dette fremgår af bekendtgørelsens § 30, stk. 2. 

Hvad siger AB 18-udvalget om fravigelser?

AB 18-udvalget er det udvalg, der står bag det nye AB-system (bl.a. AB 18 og ABT 18). Udvalget havde deltagelse af et bredt udsnit af byggeriets parter, herunder repræsentanter indstillet af Bygningsstyrelsen, Vejdirektoratet, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Bygherreforeningen, BL, Dansk Industri og Dansk Byggeri (nu DI Byggeri).

Ved offentliggørelsen af det nye system i juni 2018 fremkom AB 18-udvalget med en enstemmig vedtaget udvalgsbetænkning (betænkning nr. 1570/2018 kaldet ”AB 18-betænkningen”), der nærmere forklarer tankerne bag de nye regler.

Af betænkningen, side 60, fremgår, at det nye AB-system er udtryk for et ”sæt sammenhængende aftalevilkår”, der regulerer parternes forhold med bestemmelser, der er ”afbalanceret i forhold til parternes interesser, og som sikrer en fast og velkendt ramme for parternes indbyrdes retsforhold”.

Videre fremgår det af betænkningen, side 13 og 60, at selvom AB-systemet er til frivillig anvendelse, så har byggeriets parter deltaget i udvalgsarbejdet med en hensigt om at anvende ”AB-systemet i dets helhed”, således at fravigelser kun sker i tilfælde, hvor fravigelse er ”velbegrundet og nødvendig” for indgåelsen af en aftale. Desuden anføres i betænkningen, side 23, at det er udvalgets opfattelse, at anvendelsen af AB-systemet i dets helhed ”fremmer konkurrencen mellem byggeriets virksomheder og nedbringer deres transaktionsomkostninger”.

Selvom grundtanken er, at det nye AB-system kan stå alene, dvs. uden fravigelser, var AB 18-udvalget samtidig opmærksom på, at det for de offentlige og offentligt støttede bygherrer efter omstændighederne kan være nødvendigt at fravige nogle bestemmelser. Udvalget har derfor i AB 18-betænkningen, side 64-65, jf. side 13, oplistet en række bestemmelser, som disse bygherrer ”kan have behov for at fravige”. Det drejer sig om følgende bestemmelser:

 • AB 18 § 4, stk. 4-6 (udbudsmaterialets udformning)
 • AB 18 § 5, stk. 4, 2. pkt. (vejrligsbestemte vinterforanstaltninger)
 • AB 18 § 5, stk. 5 (vedståelsesfristen)
 • AB 18 § 7, stk. 1 (transport i entreprisesummen)
 • AB 18 § 9, stk. 10 (nedskrivning af sikkerhed ved etapevis aflevering)
 • AB 18 § 11, stk. 1 (selvrisiko)
 • AB 18 § 15, stk. 3 (tilslutningsbidrag og gebyrer mv.)
 • AB 18 § 28, stk. 2 (fuldmagt)
 • AB 18 § 36, stk. 2 (betaling for materialer før deres levering på byggepladsen)
 • AB 18 § 37, stk. 1 (betalingsfrist)

Det bemærkes, at ovennævnte AB 18 bestemmelser i vidt omfang også findes i ABT 18.

Hvad mener DI Byggeri om fravigelser?

Selvom det nye AB-system er til frivillig anvendelse og fravigelse, er det DI Byggeris oplevelse, at fravigelser ikke altid er gennemtænkte eller nødvendige for det konkrete projekt, og at fravigelser kan skabe mere splid end gavn.

Overordnet er det DI Byggeris opfattelse, at fravigelser til AB-standardvilkårene bl.a. kan medføre:

 • Usikkerhed hos både entreprenør og bygherre
 • Urimelig skævvridning af aftaleforholdet
 • Frustrationer og dårligere samarbejde
 • Flere uenigheder/tvister
 • ”Falsk tryghed” for bygherren

Du finder en række eksempler på fravigelser med DI Byggeris bemærkninger her.

Hvad er ”følg-eller-forklar-princippet”?

Bygningsstyrelsen offentliggjorde i maj 2019 en Bygherrevejledning. Vejledningen er rettet mod ”offentlige bygherrer, hvorved ifølge vejledningen forstås  ”staten, regioner og kommuner”. Andre bygherrer, herunder bygherrer indenfor det almene byggeri, kan dog også benytte vejledningen.

Af vejledningen følger også, at Bygningsstyrelsen anbefaler, at alle offentlige bygherrer anvender AB-systemet (AB 18, ABT 18 m.v.), ligesom det fremgår, at ”hvis den offentlige bygherre i forbindelse med sin udbudsstrategi vælger at fravige AB18-systemet helt eller delvist, finder »følg-eller-forklar-princippet« anvendelse”.

Det nævnte "følg-eller-forklar-princip" indebærer, at der alene sker fravigelse af AB 18/ABT 18 på et sagligt begrundet grundlag, at begrundelsen er tydelig, og at begrundelsen offentliggøres sammen med udbudsmaterialet.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold