DI Byggeri

Hvis din ”bygherre” går konkurs

Har du som (under)entreprenør indgået en aftale med en bygherre eller en anden entreprenør (f.eks. en hoved-, total- eller storentreprenør), som efterfølgende går konkurs, rejser spørgsmålet sig, hvad du skal gøre, og hvilke muligheder du har?

På denne side finder du svar på, hvad du som entreprenør kan og skal gøre i tilfælde af, den aftalepart, du udfører arbejde for (f.eks. en bygherre eller hovedentreprenør), går konkurs.

Svarene tager udgangspunkt i, at AB 18/ABT 18 er vedtaget i aftalen mellem dig og din nu konkursramte aftalepart. Svarene vil dog – medmindre andet fremgår – også være retningsgivende, hvis I har indgået aftale på baggrund af AB 92/ABT 93.

1) Hvordan finder du ud af, om din aftalepart er gået konkurs?

Konkurs indtræder ved skifterettens afsigelse af et ”konkursdekret”. Ved afsigelsen udpeges en såkaldt ”kurator” (typisk en advokat), som varetager kreditorernes interesser, og som skal sørge for, at din konkursramte aftaleparts aktiver fordeles i overensstemmelse med konkursordenen i konkursloven.

Du kan finde ud af, om din aftalepart er gået konkurs, og hvem der er udpeget som kurator via opslag i Statstidende eller på www.konkurser.dk.

2) Kan du standse dit arbejde ved din aftaleparts konkurs?

Ved din aftaleparts konkurs kan du som udgangspunkt straks (og uden varsel) standse dit arbejde. Se f.eks. AB 18 § 38, stk. 2.

Muligheden for at standse gælder dog ikke, hvis din aftalepart har stillet eller konkursboet straks stiller en sikkerhed, forudsat at denne sikkerhed er betryggende for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. Se f.eks. AB 18 § 38, stk. 2, samt konkurslovens § 54.

3) Kan du ophæve aftalen som følge af din aftaleparts konkurs?

Går din aftalepart konkurs, kan du i princippet straks (og uden varsel) ophæve aftalen. Se f.eks. AB 18 § 61, stk. 1.

Dette er dog en sandhed med modifikationer, da det følger af konkurslovens § 55, at konkursboet som det klare udgangspunkt har ret til at indtræde i aftalen med dig. Man taler her om, at konkursboet har en indtrædelsesret.

Spørg derfor altid konkursboet (kurator), om boet ønsker at indtræde i aftalen, inden du skrider til ophævelse. Boet skal i henhold til AB 18/ABT 18 svare på din forespørgsel ”uden ugrundet ophold”, mens svarfristen i AB 92/ABT 93 er 5 arbejdsdage.

Vælger boet ikke at indtræde, eller svarer boet ikke rettidigt på din forespørgsel om indtræden, kan du herefter ophæve aftalen. Din ophævelse bør altid være skriftlig. Se f.eks. AB 18 § 63, stk. 1.

Det bemærkes, at den der hæver en kontrakt, bærer standpunktsrisikoen for, at ophævelsen er berettiget.

4) Spørg altid konkursboet, om boet vil indtræde i aftalen, inden du ophæver!

Spørg altid konkursboet (kurator), om boet ønsker at indtræde i aftalen – og gør det på skrift. Boet skal i henhold til AB 18/ABT 18 svare på din forespørgsel ”uden ugrundet ophold”, mens svarfristen i AB 92/ABT 93 er 5 arbejdsdage. Se f.eks. AB 18 § 61, stk. 1, AB 92 § 42, stk. 1 og 2, samt konkurslovens § 55.

Hvis konkursboet vælger at indtræde, fortsætter aftalen som hidtil, og således at boet har de samme rettigheder og forpligtelser, som den nu konkursramte aftalepart havde overfor dig. Konkursboet kan således ikke kræve ændringer i aftalevilkårene, men er forpligtet til at opfylde til rette tid og rette mængde.

Krav, der udspringer af konkursboets indtræden, får som udgangspunkt status af såkaldte ”massekrav” (§ 93-krav), dvs. krav, der betales forud for anden gæld.

Ved indtræden kan du i øvrigt kræve, at konkursboet stiller betryggende sikkerhed i overensstemmelse med reglen i konkurslovens § 57.

Vælger konkursboet ikke at indtræde i aftalen, eller svarer boet ikke rettidigt på din forespørgsel om indtræden, kan du herefter ophæve aftalen. Din ophævelse bør altid være skriftlig. Se f.eks. AB 18 § 63, stk. 1.

5) Økonomiske konsekvenser af din ophævelse

I tilfælde af ophævelse kan du kræve erstatning for det tab, du lider som følge af, at aftalen ikke opfyldes. Se f.eks. AB 18 § 63, stk. 6.

Dette tab vil bl.a. kunne omfatte:

  • Manglende betaling for udført kontraktarbejde, herunder leverede materialer
  • Manglende betaling for udførte ekstraarbejder
  • Krav på erstatning for forsinkelse (inden ophævelsen)
  • Krav på erstatning for tabt fortjeneste, ved at aftalen ikke bliver gennemført som aftalt

Husk, at dit tab skal kunne dokumenteres! Det er derfor vigtigt, at du sørger for at sikre dig den nødvendige dokumentation.

Husk også, at den, der kræver erstatning, har pligt til at begrænse sit tab.

Det opgjorte tab anmeldes til konkursboet samtidig med, at dokumentation vedlægges.

Da dit tab konkursretligt alene har karakter af et såkaldte ”simpelt krav” (§ 97-krav), vil der dog ofte kun være begrænset dækning for kravet.

6) Stadeforretning ved ophævelse – hvorfor og hvordan?

Ophæver du aftalen med den konkursramte aftalepart, skal du samtidig med ophævelsen indkalde kurator til en såkaldt ”stadeforretning”. På stadeforretningen registreres det i en protokol, hvor langt arbejdet er nået på ophævelsestidspunktet, og om der er mangler ved arbejdet. Se f.eks. AB 18 § 63, stk. 2 og 3. Tag også gerne billeder.

Er der på stadeforretningen uenighed om registreringen, må der udmeldes syn og skøn.

Møder kurator ikke op til den indkaldte stadeforretning, kan denne stadig gennemføres. Sørg dog for at sende registreringsprotokollen til kurator straks efter forretningens afholdelse.

Hvis ikke du indkalder til og gennemfører en stadeforretning, vil det kunne komme dig bevismæssigt til skade, herunder f.eks. hvis der opstår uenighed om omfanget af det udførte arbejde på ophævelsestidspunktet.

7) Hvad med dine materialer, når din aftalepart går konkurs?

Hvis du – inden din aftaleparts konkurs – har leveret materialer og andre leverancer ude på pladsen, kan du ikke efter konkursen tage disse materialer tilbage. Dette skyldes, at materialerne og leverancerne ved leveringen er blevet din nu konkursramte aftaleparts ejendom. Se f.eks. AB 18 § 12, stk. 4.

Har du – efter din entreprenøraftaleparts konkurs – leveret materialer og andre leverancer ude på pladsen (f.eks. fordi, du ikke havde kendskab til konkursen), kan du – medmindre boet indtræder i aftalen – kræve disse materialer og leverancer tilbageleveret, jf. konkurslovens § 60.

Klokkeslættet for konkursdekretets afsigelse er afgørende for, om levering kan siges at være sket inden eller efter konkursen.

8) Hvad med din konkursramte aftaleparts betalingsgarantien?

Har din nu konkursramte aftalepart stillet sikkerhed i henhold til f.eks. AB 18 § 10 (betalingsgaranti), vil du selvsagt kunne trække på garantien – inden for dennes økonomiske ramme – med henblik på at begrænse det tab, som konkursen måtte have påført dig.

Ønsker du udbetaling under betalingsgarantien, skal du skriftligt og samtidigt meddele dette til konkursboet og garantistiller, idet du i den forbindelse skal oplyse størrelsen af det krævede beløb.

Er konkursboet uenig i, at der kan ske udbetaling, eller mener boet ligefrem, at betalingsgarantien er ophørt, kan boet anmode om en såkaldt ”sagkyndig beslutning” om spørgsmålet. Tilsvarende mulighed for at anmode om sagkyndig beslutning har garantistiller efter AB/ABT 18 § 10, stk. 5, mens garantistiller ikke har denne kompetence efter AB 92/ABT 93.

9) Hvad med din arbejdsgaranti?

Har du i henhold til AB 18/ABT 18 § 9 stillet sikkerhed (arbejdsgaranti), og har du (berettiget) ophævet aftalen som følge af din aftaleparts konkurs, vil din arbejdsgaranti som udgangspunkt (automatisk) ophøre 3 måneder efter ophævelsen. Se f.eks. AB 18 § 9, stk. 8

Udgangspunktet fraviges, hvis konkursboet – inden de 3 måneder er gået – har indledt en sag om ophævelsens berettigelse.

AB 92/ABT 93 indeholder ikke en tilsvarende regel om ophør af arbejdsgaranti ved entreprenørens berettigede ophævelse, og det er ikke ganske afklaret, hvorledes garantien skal håndteres i denne situation.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold