DI Byggeri

Forudbetaling af materialer

Det ses ikke sjældent, at entreprenøren ønsker betaling for materialer, som enten endnu ikke er købt, eller som er købt men endnu ikke leveret på byggepladsen. Læs her mere om mulighederne for forudbetaling af materialer.

Forudbetaling kræver aftale

I entrepriseforhold er det en forudsætning for at kræve forudbetaling for materialer, at der er indgået en aftale herom.

Hvor AB 18 er en del af parternes aftale, er en sådan forudbetalingsret aftalt, for så vidt angår materialer, som er købt af entreprenøren, men endnu ikke leveret på byggepladsen. Dette fremgår af AB 18 § 36, stk. 2, 1. pkt.

At materialerne skal være ”købt” betyder, at der skal være indgået en bindende aftale mellem entreprenør og leverandør, men materialerne behøver ikke at være betalt. Bygherren kan forlange dokumentation for, at  denne bindende aftale er indgået, men kan ikke kræve at få forevist en faktura, hvor materialepriserne fremgår.

Sikkerhedsstillelse ved forudbetaling

Det er en forudsætning for, at bygherren kan kræve sikkerhed for forudbetaling af materialer, at dette aftales mellem parterne.

Er AB 18 er en del af parternes aftale, er sikkerhedsstillelse aftalt, for så vidt angår forudbetaling af materialer, som er købt af entreprenøren men endnu ikke leveret på byggepladsen. Således fremgår det af AB 18 § 36, stk. 2, 2., og 3. pkt., at bygherren i denne situation kan kræve, at entreprenøren stiller sikkerhed svarende til den krævede forudbetaling inklusiv moms.

Individualisering og erklæring om ejerskab

Det ses, at bygherren i udbudsmaterialet – udover AB 18 sikkerhedsstillelse – har betinget forudbetaling af entreprenørens indkøbte (men ikke leverede) materialer af:

  • At entreprenøren samtidig erklærer, at ejendomsretten til materialerne er overgået til bygherren (populært kaldet en ”Ejerskabserklæring”), og/eller
  • At materialerne er blevet bindende individualiseret forstået som, at materialerne (dokumenterbart) er blevet tydeligt udskilt og afmærket, og at bygherren har fået meddelelse om denne udskillelse (populært kaldet en ”Individualiseringsmeddelelse”).

Tanken hermed er navnlig, at bygherren ønsker at sikre, at bygherren – i tilfælde at entreprenørens konkurs – kan få materialerne udleveret af konkursboet. Hvorvidt en sådan udlevering kan kræves, må dog i alle tilfælde afgøres konkret.

En skabelon til en kombineret ejerskabserklæring og individualiseringsmeddelelse kan hentes herunder:

Skabeloner

Kombineret ejerskabserklæring og individualiseringsmeddelelse

Hent

 

Vær opmærksom på, at denne erklæring/meddelelse, ikke ændrer ved, at entreprenøren frem til aflevering har risikoen for materialernes beskadigelse eller bortkomst. Se AB 18 § 27.

Vær også opmærksom på, at den brand- og stormskadeforsikring, som bygherren efter AB 18 § 11 er forpligtet til at tegne normalvis ikke omfatter materialer, der ikke er leveret på byggepladsen

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold