DI Byggeri

Kontrolbud

Kontrolbud er, når en udbyder lader sine egne håndværkere, vej- og parkafdeling eller lignende regne på den udbudte opgave for at se, om det er økonomisk fordelagtigt at beholde opgaven selv.

Afgivelse af et kontrolbud er ikke i udbudsretlig forstand et tilbud. Det betyder blandt andet, at de krav, som stilles til de bydenes egnethed som led i prækvalifikationen, ikke også kan forlanges opfyldt af udbyders egen kontrolbud-afdeling. De udbudsretlige regler, herunder principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, kan dog også håndhæves i forhold til kontrolbud. 

Det er et krav, at det i den bekendtgørelse, der danner grundlag for udbuddet/annonceringen/licitationen. anføres, at der vil blive afgivet kontrolbud. Undlader ordregiver at give denne oplysning, kan ordregiver potentielt pådrage sig et erstatningsansvar over for de eksterne tilbudsgivere, hvis udbuddet senere aflyses med henvisning til et afgivet kontrolbud. 

"Vindende" kontrolbud

Vurderer den offentlige ordregiver i forbindelse med evalueringen, at det afgivne kontrolbud er bedre end de eksterne tilbud, er der udbudsretligt to muligheder:

  1. Ordregiver kan aflyse udbudsproceduren og lade den interne forvaltningsenhed varetage den udbudte opgave på de vilkår, der følger af kontrolbuddet, eller 
  2. ordregiver kan se bort fra det ellers "vindende" kontrolbud og tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det bedste eksterne tilbud.

Aktindsigt

Udarbejdelse, afgivelse og håndtering af kontrolbud er reguleret af henholdsvis Kontrolbudsbekendtgørelsen (kommuner og regioner) og Cirkulæret om udbud af statslige drift- og anlægsopgaver (statslige institutioner). 

Der kan begæres aktindsigt i kontrolbud i henhold til offentlighedslovens § 4, stk. 1.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold