DI Byggeri

Byggetekniske krav

Her kan du læse mere om Tolerancer.dk, Bygningsreglement 2018 (BR18), CE-mærkning, ETA og byggevareforordningen.

 

Bygningsreglement 2018

Den 1. januar 2018 trådte bygningsreglement BR18 i kraft.

Åbn bygningsreglement 2018 her

Åbn webinar om de væsentligste ændringer i Bygningsreglement 2018 

Slides fra webinar om de væsentligste ændringer i Bygningsreglement 2018

En af hjørnestenene i BR18 var omlægningen af kommunernes  tekniske byggesagsbehandling for områderne brand og konstruktioner. Med BR18 blev byggesagsbehandlingen af disse områder flyttet væk fra de kommunale myndigheder og over til certificerede brandrådgivere og certificerede statikere.

Der skal dog ikke tilknyttes certificerede brandrådgiver i brandklasse 1 (BK1), som typisk omfatter enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse.

Der skal heller ikke tilknyttes certificeret statiker i konstruktionsklasse 1 (KK1), som typisk omfatter enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse.

Se mere på brandogkonstruktioner.dk

Hvad betyder det for dig som entreprenør?

Opfører du enfamiliehuse eller tilsvarende (Byggerier i brand- og konstruktionsklasse 1), kan du selv stå for projekteringen, så længe du anvender de såkaldte præ-accepterede løsninger og i øvrigt sikrer, at bygningsreglementets øvrige bestemmelser er opfyldt.

For de fleste andre typer byggerier skal der tilknyttes certificerede rådgivere.


Den kommunale byggesagsbehandling

Kommunerne skal kontrollere 10 % af de sager, hvortil der skal udstedes en ibrugtagningstilladelse. Kommunen skal have afsluttet kontrollen senest tre måneder efter udstedelsen af ibrugtagningstilladelsen.

 

Tolerancer.dk

DI Byggeris tolerancer findes på www.tolerancer.dk

Tolerancer.dk er et resultat af 12 udførende fags samarbejde i DI Byggeri.
Fagene har på baggrund af gældende normer og standarder fundet enighed om en lang række tolerancer og kontrolmetoder for bygningsdele, materialer og fag.

Hvor der ikke er en gældende norm eller standard, har fagene ud fra en faglig vurdering fastlagt tolerancer, herunder fælles ud- og indfaldskrav.

Ved grænseflader mellem fag, hvor det ikke har været muligt at skabe overensstemmende ud- og indfaldskrav, er grænsefladen beskrevet som et muligt konfliktområde, hvor der under projekteringen bør beskrives udlignende foranstaltninger.

 

CE-mærkning, ETA og byggevareforordninger

Her kan du få overblik over CE-mærkning, ETA - Europæiske Tekniske Godkendelser og byggevareforordninger.


CE-mærkning

For at kunne CE-mærke en byggevare, skal produktionen og bestemmelsen af egenskaberne opfylde kravene i dén harmoniserede standard, der gælder for den aktuelle byggevare. Egenskaberne for byggevaren angives i en ydeevnedeklaration, en såkaldt DOP (Declaration Of Performance), og deklarationen er baggrund for CE-mærkningen. Der skal altid følge en ydeevnedeklaration med produktet, enten som en henvisning til en hjemmeside eller i papirform. Selve CE-mærket skal fremgå af varen, medmindre det ikke er muligt, f.eks. for asfalt, cement i siloer, sand og sten. I så fald skal CE-mærket fremgå af de medfølgende papirer.

Når byggevaren produceres i EU/EØS er det producenten, der er ansvarlig for at standarden og reglerne om CE-mærkning følges. Hvis varen ikke produceres i EU/EØS er det importørens ansvar.

I visse tilfælde er der krav om at en 3. part skal inkluderes i CE-mærkningen, f.eks. ved prøvning til bestemmelse af egenskaberne, eller den løbende vurdering af om kravene i standarden følges. Omfanget af 3. parts involvering har sammenhæng med risiko ved eventuelt svigt af byggevaren, og er fastsat af EU kommissionen for de forskellige byggevarer og egenskaber. 

Reglerne om CE-mærkning, inklusiv ansvar og opgaver for de involverede parter, er angivet i byggevareforordningen.

Vær opmærksom på at CE-mærkningen oplyser om egenskaberne ved selve byggevaren, og ikke om produktet kan anvendes i et specifikt projekt. Derfor skal man inden brug sikre sig, at de deklarerede egenskaber lever op til kravene i projektet.

Læs mere om CE-mærkning her.

ETA - Europæiske Tekniske Godkendelser

Hvis der ikke findes en harmoniseret standard for en byggevare, så kan man som producent vælge at ansøge om en ETA, som giver mulighed for at udarbejde en ydeevnedeklaration og CE-mærke produktet. 

Læs mere: Om ETA

 
Byggevarer i kontakt med drikkevand

For byggevarer i kontakt med drikkevand, f.eks. vandhaner og armaturer og andre byggevarer, som er i kontakt med det kolde drikkevand, er der krav om dokumentation for mindst mulig afgivelse af sundhedsskadelige stoffer til vandet.

Læs mere: Om byggevarer i kontakt med drikkevand

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold