DI Byggeri

Byggetekniske krav

Her kan du læse mere om Tolerancer: Hvor går grænsen? Bygningsreglement 2018, CE-mærkning, ETA og byggevareforordninger

Bygningsreglement 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ændret Bygningsreglementet pr. 1. juli 2018

Den 1. juli 2018 skal alle nye byggesager følge BR18.

Den 1. januar 2018 trådte det nye bygningsreglement BR18 i kraft med en overgangsperioden fra BR15 til BR18 frem til den 30. juni 2018, hvilket betyder at fra den 1. juli 2018 skal alle nye byggesager følge BR18.

Åbn bygningsreglement 2018 her

Åbn webinar om de væsentligste ændringer i Bygningsreglement 2018 

Slides fra webinar om de væsentligste ændringer i Bygningsreglement 2018

De væsentligste

En af hjørnestenene i BR18 er omlægningen af den tekniske byggesagsbehandling for områderne brand og konstruktioner. Med BR18 flyttes byggesagsbehandlingen af disse områder væk fra de kommunale myndigheder og over til nogle certificerede rådgivere.

Overgangsordning for teknisk byggesagsbehandling

For områderne brand og konstruktion er der derfor en overgangsordning frem til den 31. december 2019. I overgangsperioden kan man vælge at få den tekniske byggesagsbehandling udført af certificerede rådgivere eller af de kommunale myndigheder.

Status på den tekniske byggesagsbehandling

P.t. er ingen rådgivere certificeret efter den nye ordning

Der mangler fortsat en række vigtige vejledninger.

Hvad betyder det for dig som entreprenør?

Opfører du enfamiliehuse eller tilsvarende (Byggerier i brand- og konstruktionsklasse 1), kan du selv stå for projekteringen, så længe du anvender de såkaldte præaccepterede løsninger og i øvrigt sikrer, at bygningsreglementets øvrige bestemmelser er opfyldt.

Ibrugtagningstilladelse

Det er nyt, at de kommunale myndigheder for denne type af byggerier skal udstede en ibrugtagningstilladelse.

Andre byggerier

For alle andre typer af byggerier er man nødt til at bede de kommunale myndigheder udføre den tekniske byggesagsbehandling, i store træk ”business as usual”.

Status på vejledninger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder på at få alle de manglende vejledninger klar. Området brand er særlig kritisk, men for dette område er muligt at arbejde efter ”relevante vejledninger til BR15”, hvis vejledningerne til BR18 ikke er færdige.

Ændringer til BR18

Vær opmærksom på at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pr. 1. juli 2018 har indført de første ændringer til reglementet til områderne:

Teknisk sagsbehandling i kommunerne

Anvendelse af anerkendte statikere i forbindelse med teknisk byggesagsbehandling i kommunerne. Kravene til anvendelse af anerkendt statiker vil følge konsekvensklasserne og ikke konstruktionsklasserne.

Den kommunale byggesagsbehandling

Begrænsning på kommunernes sagsbehandlingstid ved stikprøvekontrol af dokumentation. Kommunerne skal kontrollere 10 % af de sager, hvortil der skal udstedes en ibrugtagningstilladelse. Kommunen skal have afsluttet kontrollen senest tre måneder efter udstedelsen af ibrugtagningstilladelsen. 

Præcisering af brandkrav

De overordnede krav ændres ikke, men der skete nogle fejl ved overgangen fra BR15 til BR18 som rettes.

Energi

Her kommer en række ændringer. Kravene til klimaskærme udvides til også at inkludere vinduer og døre. DI Byggeri har i samarbejde med en række af byggeriets øvrige aktører forsøgt at få ikrafttrædelsen af dette område udskudt, idet vi ikke mener, at konsekvenserne af ændringerne er fuldt belyst. Men Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har, trods vores gode argumenter, valgt at introducerer en ny beregningsformel for det dimensionerende transmissionstab og ændre i energifaktorerne. Herudover skærpes kravene også til renoveringsklasse 2 for boliger, kollegier, hoteller o.l.

Frivillig lavenergiklasse

Bygningsklasse 2020 udgår. En analyse af økonomien ved at bygge efter bygningsklasse 2020 har vist, at klassen ikke er rentabel, hverken for samfundet eller for bygherre. Analysen viste også, at der trods dette stadig er en efterspørgsel efter ”lavenergibyggerier”. Bygningsklasse 2020 afløses derfor af en frivillig lavenergiklasse.

Tolerancer: Hvor går grænsen?

DI Byggeris tolerancer "Hvor går grænsen?" findes på tolerancer.dk

Hvor går grænsen, er et resultat af 12 udførende fags samarbejde i DI Byggeri.
Fagene har på baggrund af gældende normer og standarder fundet enighed om en lang række tolerancer og kontrolmetoder, for bygningsdele, materialer og fag.

Hvor der ikke er en gældende norm eller standard, har fagene ud fra en faglig vurdering fastlagt tolerancer, et fælles ud- og indfaldskrav.

Ved grænsefalder mellem fag, hvor det ikke har været muligt at skabe overensstemmende ud- og indfaldskrav, er grænsefladen beskrevet som et muligt konfliktområde hvor der under projekteringen bør beskrives udlignende foranstaltninger.

Hvor går grænsen? Findes på www.tolerancer.dk

Se introduktionsfilmen om tolerancer i byggeriet på

CE-mærkning, ETA og byggevareforordninger

Her kan du få overblik over CE-mærkning, ETA - Europæiske Tekniske Godkendelser og byggevareforordninger.

CE-mærkning

For at kunne CE-mærke en byggevare, skal produktionen og bestemmelsen af egenskaberne opfylde kravene i dén harmoniserede standard, der gælder for den aktuelle byggevare. Egenskaberne for byggevaren angives i en ydeevnedeklaration, en såkaldt DOP (Declaration Of Performance), og deklarationen er baggrund for CE-mærkningen. Der skal altid følge en ydeevnedeklaration med produktet, enten som en henvisning til en hjemmeside eller i papirform. Selve CE-mærket skal fremgå af varen, medmindre det ikke er muligt, f.eks. for asfalt, cement i siloer, sand og sten. I så fald skal CE-mærket fremgå af de medfølgende papirer.

Når byggevaren produceres i EU/EØS er det producenten, der er ansvarlig for at standarden og reglerne om CE-mærkning følges. Hvis varen ikke produceres i EU/EØS er det importørens ansvar.

I visse tilfælde er der krav om at en 3. part skal inkluderes i CE-mærkningen, f.eks. ved prøvning til bestemmelse af egenskaberne, eller den løbende vurdering af om kravene i standarden følges. Omfanget af 3. parts involvering har sammenhæng med risiko ved eventuelt svigt af byggevaren, og er fastsat af EU kommissionen for de forskellige byggevarer og egenskaber. 

Reglerne om CE-mærkning, inklusiv ansvar og opgaver for de involverede parter, er angivet i byggevareforordningen.

Vær opmærksom på at CE-mærkningen oplyser om egenskaberne ved selve byggevaren, og ikke om produktet kan anvendes i et specifikt projekt. Derfor skal man inden brug sikre sig, at de deklarerede egenskaber lever op til kravene i projektet.

Læs mere:

Om ansvar i forbindelse med CE-mærkning

Om reglerne for CE-mærkning

ETA - Europæiske Tekniske Godkendelser

Hvis der ikke findes en harmoniseret standard for en byggevare, så kan man som producent vælge at ansøge om en ETA, som giver mulighed for at udarbejde en ydeevnedeklaration og CE-mærke produktet. 

Læs mere:

Om ETA

Byggevarer i kontakt med drikkevand

For byggevarer i kontakt med drikkevand, f.eks. vandhaner og armaturer og andre byggevarer, som er i kontakt med det kolde drikkevand, er der krav om dokumentation for mindst mulig afgivelse af sundhedsskadelige stoffer til vandet.

Læs mere:

Om byggevarer i kontakt med drikkevand

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold