DI Byggeri

Indeksberegner

Indeksberegneren beregner den indeksregulering af entreprisesummen, som du er berettiget til i henhold til pris- og tidscirkulæret. Den er nederst på siden.

På denne side

Entreprisesummen udbetales sædvanligvis i overensstemmelse med arbejdets udførelse enten som et forud fastsat ratebeløb eller på baggrund af acontobegæringer. Det er disse rate- eller acontoudbetalinger, der kan indeksreguleres.

Hvilket indeks skal du bruge?

Det bør fremgå af udbudsmaterialet, hvilket indeks der lægges til grund for indeksreguleringen. Hvis det ikke fremgår, vælges det indeks, der stemmer bedst overens med det arbejde, der udføres.

Hvis du ikke ved hvilket indeks, der bedst matcher det arbejde, som du udfører, så findes der i dette dokument eksempler på arbejde i de forskellige fag- og delindeks for byggeomkostninger.

Hent oversigt over fag- og delindeks for byggeomkostningsindeks

AB 18, ABT 18 mv.

Få overblik over AB-systemet (AB 18, ABT 18 mv.), som AB-udvalget anbefaler anvendes fra 1. januar 2019. Du finder også link til artikler, lommeudgaver og webinarer m.m.

Gå til siden her

Læs her, hvis din tilbudsdato er før den 15. maj 2015

Fra indekset fra 1. kvartal 2016 er der sket en ændring i de offentliggjorte indeks fra Danmarks Statistiks side. Fagindeks for tømrer- og snedkerarbejde, som hidtil er blevet offentliggjort som to separate indeks, er nu slået sammen til ét. Derudover offentliggøres bygningsdelsindekset overflader nu som et selvstændigt indeks - dette var tidligere indeholdt i indekset for bygningskomplettering. Bygningsdelsindekset for bygningsinventar udgår.

Vær opmærksom, hvis du anvender et af de ændrede indeks, og indeksreguleringen omfatter datoer på begge sider af årsskiftet 2015/2016. Her er en standard indeksberegning ikke mulig. I dette tilfælde er du velkommen til at kontakte analyseafdelingen i DI Byggeri på 72 16 00 00.

Indeksberegner

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold