DI Byggeri

Indeksberegner

Indeksberegneren beregner den indeksregulering af entreprisesummen, som du er berettiget til i henhold til AB 18, ABT 18 og AB Forenklet samt pris- og tidscirkulæret.

OBS!! Der var fejl i omkostningsindeksene for anlæg tirsdag den 8. marts 2022 om eftermiddagen. Indeksreguleringer foretaget på dette tidspunkt kan derfor være behæftet med betydelige fejl.

På denne side

  • AB 18, ABT 18 og AB Forenklet samt pris- og tidcirkulæret
  • Hvilket indeks skal du bruge?
  • Forudsætninger for indeksberegneren
  • Indeksberegneren

Entreprisesummen udbetales sædvanligvis i overensstemmelse med arbejdets udførelse enten som et forud fastsat ratebeløb eller på baggrund af acontobegæringer. Det er disse rate- eller acontoudbetalinger, der kan indeksreguleres.

AB 18, ABT 18 og AB Forenklet samt pris- og tidcirkulæret

Er AB 18ABT 18 eller AB-Forenklet vedtaget mellem parterne, vil du som entreprenør kunne kræve indeksregulering for den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen.

Tilsvarende gælder, hvis det (nu ophævede) pris- og tidscirkulære er en del af aftalen mellem dig og bygherren. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis 'Dansk Byggeris' AB 92 Standardforbehold (2008) er vedtaget.

Indeksreguleringen opgøres som ændringen i indekset fra 6 måneder efter tilbudsdagen til udførelsestidspunktet.

Reguleringen skal ske i forbindelse med betalingen for den del af arbejdet, der berøres af reguleringen.

Hvilket indeks skal du bruge?

Det bør fremgå af aftalen, hvilket indeks der lægges til grund for indeksreguleringen. Hvis det ikke fremgår, vælges det indeks, der stemmer bedst overens med det arbejde, der udføres.

Hvis du ikke ved hvilket indeks, der bedst matcher det arbejde, som du udfører, så findes der i dette dokument eksempler på arbejde i de forskellige fag- og delindeks for byggeomkostninger.

Hent  oversigt  over fag-  og  delindeks  for  byggeomkostningsindeks

Forudsætninger for indeksberegningen

Danmarks Statistik opgør sine bygge- og anlægsomkostningsindeks kvartalsvis.

Til brug for indeksberegningen anvender Dansk Industri som referencedagsindeks – i overensstemmelse med gængs praksis og for at undgå vilkårlighed – medio kvartalet for byggeomkostningsindeks for boliger (dvs. 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november) og medio sidste måned i kvartalet for omkostningsindeks for anlæg (dvs. 15. marts, 15. juni, 15. september og 15. december).

Indekstallet 6 måneder efter tilbudsdagen beregnes herefter ved brug af lineær interpolation mellem foregående og efterfølgende referencedagsindeks, medmindre 6-månedersdagen netop er sammenfaldende med referencedagsindeks. Tilsvarende gælder for beregningen af indekstallet på udførelsestidspunktet.

Ved interpolation regnes med måneder a 30 dage, og indeksværdierne beregnes med ét decimal.

Indeksberegner

OBS: Dansk Industri har bestræbt sig på at sikre, at indeksberegneren forudsætninger er retvisende, og at indeksberegneren beregner korrekt. Brug af indeksberegneren sker dog udelukkende på eget ansvar. Dansk Industri påtager sig således intet ansvar for fejl, uhensigtsmæssigheder eller mangler af nogen som helst art ved indeksberegneren.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold