10.12.20 DI Byggeri Nyheder

EU-Kommissionen vil renovere 35 mio. bygninger inden 2030

EU-Kommissionen har den 14. oktober offentliggjort sin renoveringsbølge strategi. I udspillet foreslås det at renovere 35 mio. bygninger for at opfylde EU's CO2-reduktionsmål på 55 pct. i 2030. Strategien rummer helt unikke eksportmuligheder for danske virksomheder.

Renoveringsbølge strategien er en del af European Green Deal, der skal lede Europa til klimaneutralitet i 2050. Strategien vil ifølge EU-Kommissionen føre til 160.000 jobs i 2030 indenfor byggeriet, og udledningen af drivhusgasser fra EU’s bygningsmasse skal reduceres med 60 pct., mens det endelige energiforbrug skal ned med 14 pct.

Renoveringsraten skal fordobles

EU-Kommissionens visioner for fremme af gennemgribende renoveringer på tværs af EU er ud fra princippet om energieffektivitet først.

EU-Kommissionen ønsker dermed at forbedre energieffektiviteten i bygninger og fordoble renoveringsraten inden for de næste 10 år. Det skal skabe bedre forhold for de mennesker, der bor eller bruger bygningerne, reducere CO2-udledningen og fremme digitaliseringen.

DI Byg mener, at energieffektive renoveringer af den europæiske bygningsmasse er nøglen til EU’s grønne omstilling. Renoveringsbølgen vil dermed spille en essentiel rolle i bestræbelsen på at sikre en bæredygtig fremgang i det næste årti.

Dekarbonisering af energiforsyningen

Strategien indeholder tiltag indenfor tre områder: Dekarbonisering af opvarmning og køling samt integration af vedvarende energi i bygningerne; bekæmpelse af energifattigdom og de værst performende bygninger; og renovering af offentlige bygninger, herunder skoler, hospitaler og administrative bygninger. 

DI Byg mener, at det er positivt, at der i renoveringsbølgen lægges op til dekarbonisering af energiforsyningen, vi mener dog, at der mangler fokus på elektrificering af varmeforsyningen og sektorkobling, hvilket vi vil opfordre EU-Kommissionen til at lægge vægt på.

Stærkere regler for bygningers energieffektivitet

Renoveringsbølge strategien vil blandt andet omfatte stærkere regulering, standarder og information om bygningers energieffektivitet for at skabe bedre incitamenter til renovering i den offentlige og private sektor. EU-Kommissionen foreslår en gradvis indfasning af bindende energikrav til eksisterende bygninger, opdaterede regler for energimærkning af bygninger, samt at udvide kravene for energirenoveringer i statslige bygninger til at gælde alle niveauer af den offentlige administration.

Disse tiltag vil kræve revisioner af Energieffektivitetsdirektivet og Bygningsdirektivet, og EU-Kommissionen vil i andet og fjerde kvartal 2021 præsentere deres forslag hertil. 

Disse tiltag vil kræve revisioner af Bygningsdirektivet og Energieffektivitetsdirektivet, hvilket vi i DI Byg bakker op om.

Større marked for bæredygtige byggevarer

EU-Kommissionen foreslår desuden, at der fastsættes mål for genbrug af byggematerialer og reduktion af byggeaffald, og at der fremmes et indre marked for genbrugsmaterialer. Det skal ske ved øget brug af livscyklusvurderinger og indebærer en revision af Byggevareforordningen, hvor bæredygtighed bliver et bærende element i produktreguleringen. Ved udgangen af 2024 vil EU-Kommissionen revidere målene for bygge- og nedrivningsaffald.

For DI Byg er det vigtigt, at der ved revisionen af Byggevareforordningen tilvejebringes en hensigtsmæssig implementering af bæredygtighed. Det er en prioritet for DI Byg, at standardiseringsprocessen fungerer, og at producenterne har tydelig indflydelse på udviklingen af nye standarder. Endvidere er det en prioritet, at markedsovervågningen er tydelig og ensartet på tværs af medlemsstaterne – og, at denne sikrer en ”level playing field” for alle aktører.

Bygningslogbog og Level(s)

Andre relevante initiativer under renoveringsbølgen er en digital bygningslogbog, som skal fremme indsamlingen og delingen af bygningsinformation i byggebranchen.

EU-Kommissionen vil desuden undersøge, om logbogen kan kobles til andre initiativer, herunder ”Renovation Passport” som beskriver bygningens installationer, vedligehold, renovering mv. Endelig undersøges også muligheden for om logbogen kan afdække energi, materiale, forbrug og komfort.

EU-Kommissionen foreslår derudover at udvikle grønne offentlige indkøbskriterier for offentlige bygninger baseret på Level(s). Ved brug af Level(s) kan man f.eks. vurdere bygningers miljøpåvirkning og estimere totaløkonomi til opførelse, drift og vedligeholdelse over dets levetid.

Bauhaus-projekter 

EU-Kommissionen ønsker i renoveringsbølgen at fremme et Nyt Europæisk Bauhaus, der er et tværfagligt projekt, og blandt andet skal demonstrere nye løsninger, der skal bidrage til at udvikle nye førende markeder. 

Projektet skal tænke æstetik og kultur ind i den grønne omstilling af byggeriet, ligesom det oprindelige Bauhaus kombinerede form og funktionalitet. EU-Kommissionen vil derfor i løbet af de næste to år etablere fem forskellige Bauhaus-projekter, som hver især enten vil have fokus på naturlige byggematerialer og energieffektivitet til demografi, fremtidsorienteret mobilitet eller ressourceeffektiv digital innovation, kombineret med kultur og kunst.

Store eksportmuligheder

For at nå EU’s klimamål på 55 pct. inden 2030 mener EU-Kommissionen, at der er brug for 275 mia. euro i bygningsinvesteringer hvert år.

Det store beløb som EU-Kommissionen lægger op til at bruge, vil skabe helt unikke eksportmuligheder for danske producenter af byggematerialer og energieffektive produkter. Det skal vi udnytte, og i DI Byg vil vi derfor følge renoveringsbølgen tæt.

Hele renoveringsbølge strategien kan læses her.

Tilde Hellis Jacobsen
Skrevet af:

Tilde Hellis Jacobsen

Relateret indhold