DI Dansk Byggeri

Nyhussektionen

Nyhussektionen er for producenter af en- og tofamiliehuse, række-, kæde- og klyngehuse, ejerlejligheder, andelslejligheder og fritidshuse samt lignende byggerier.

Formål

Nyhussektionen varetager medlemmernes fælles erhvervsinteresser.

Særlige optagelseskrav

Som medlemmer i sektionen optages de medlemmer af Dansk Byggeri, der:

  • Producerer en- og tofamiliehuse, række-, kæde- og klyngehuse, ejerlejligheder, andelslejligheder og fritidshuse samt lignende.
  • Har en årsproduktion på mindst 20 enheder som nævnt ovenover.
  • Er økonomisk solide.
  • I væsentligt omfang har produceret, som under første punkt, i mindst to år.
  • Har indført det af foreningen godkendte fælles kvalitetsstyringssystem for Nyhussektionens medlemsvirksomheder.
  • Soliditetskravet anses for opfyldt, hvis der afgives tilfredsstillende revisorerklæring herom.

Optagelse som medlem sker ved en bestyrelsesbeslutning, idet optagelsesanmodning dog forinden skal tilsendes alle medlemmer, som derved får mulighed for at gøre indsigelse mod optagelsen, inden optagelsesansøgningen behandles i bestyrelsen.

Sektionskontingent

Kontingentet til sektionen fastsættes på den årlige generalforsamling. På generalforsamlingen i 2019 er kontingentet fastsat til 10.000 kr.

Næste Generalforsamling var sat til 17. april 2020, men suspenderedes pga. corona. Ny dato tilgår snarest

Bestyrelse

Se Nyhussektionens bestyrelse

Nyhussektionens vedtægter

Download

Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse (SL 97)

Download