Foto: Colourbox

09.11.20 DI Dansk Byggeri Nyheder

Er I klar til vinteren?

Vi går koldere tider i møde, og det er derfor tid til at sætte fokus på de nødvendige vinterforanstaltninger, som gælder både inden for arbejdsmiljø og jura. Byggeri i vinterperioden (1. oktober - 31. marts) er underlagt vinterforanstaltninger. Disse sikrer, at byggeriet også kan gennemføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt i blæst og regn.

Hvad skal du være opmærksom på i forhold til vinter og arbejdsmiljø?

DI Dansk Byggeri har i regi af BFA-BA tidligere udgivet en vejledning til at give overblik over, hvilke foranstaltninger du skal tage højde for, samt hvem der har ansvaret for, at de enkelte foranstaltninger er gennemført og virker efter hensigten. Der er to typer af vinterforanstaltninger: De regler der skal beskytte materialer (i perioden fra 1. november til 31. marts) og dem, som skal beskytte mennesker og deres helbred (i perioden fra 1. oktober til 31. marts).

Den 1. oktober og frem til 31. marts skal der etableres vinterforanstaltninger, f.eks.:

 • Lukning af facadeåbninger
 • Over- og inddækning af råhuse, stilladser og stationære arbejdspladser
 • Udendørs orienterings- og arbejdsbelysning
 • Opvarmning og ventilation

Der kan også være tale om indgåelse af aftaler om bl.a. snerydning eller afledning af overfladevand og foranstaltninger mod pløredannelse eller klargøring af frostfri grusdepoter.

Fordelingen af ansvaret

Ansvaret for arbejdsmiljøet er meget klart fordelt, så bygherren har ansvaret for afgrænsning og koordinering af arbejdsmiljøindsatsen i fællesområderne, mens den enkelte entreprenør har ansvaret for sit eget arbejdsområde.

Specielt i vinterhalvåret bør entreprenøren blandt andet overveje følgende:

 • Er jeres stilladser dimensioneret og udformet, så de kan inddækkes korrekt?
 • I hvilket omfang kan og skal der etableres stationære arbejdssteder, der skal beskyttes mod påvirkninger fra vejret?
 • I hvilket omfang skal der udleveres og anvendes arbejdstøj, der beskytter mod sundhedsskadelige påvirkninger fra kulde og vind?

På de byggepladser, hvor der er krav om plan for sikkerhed og sundhed, er det den eller de entreprenører, der har opgaven med foranstaltninger i fællesområderne, f.eks. snerydning og vedligeholdelse af adgangsveje, som ifølge aftale med bygherren har pligt til at udføre dette arbejde og føre tilsyn med, at det udføres. Bygherrens ansvar kan ikke overdrages til andre.

Læs mere:
Hent vejledning om vinterforanstaltninger på bfa-ba.dk

Se også vores film  om planlægning og ansvar for vinterforanstaltninger  

 

Hvad skal du juridisk være opmærksom på, når vi går ind i vintersæsonen?

Byggeri i vinterperioden (1. november - 31. marts) kan være underlagt vinterbekendtgørelsen. Vinterbekendtgørelsen gælder i perioden 1. november - 31. marts for:

 • Ny-, om- eller tilbygning på 500 m2 bruttoetageareal eller mere
 • Alle indendørsarbejder, uanset bruttoetagearealets størrelse, når etageadskillelse eller tagkonstruktion er udført og vandtæt
 • Anlægsarbejder med en samlet anlægsudgift på over 4 mio. kr. ekskl. moms, bortset fra jord-, grus-, kloak-, blødbunds-, afvandings- og belægningsarbejder
 • Når det er aftalt, at vinterbekendtgørelsen finder anvendelse.

Vinterbekendtgørelsen tager ikke stilling til entreprenørens eventuelle ret til betaling for vinterforanstaltninger. Det skal parterne tage stilling til gennem deres aftale.

Bygherrens pligter i vinterbekendtgørelsen

Vinterbekendtgørelsen pålægger i  § 3 bygherren at planlægge de vejrligsbestemte vinterforanstaltninger og årstidsbestemte foranstaltninger i fællesområder. I den forbindelse har bygherren været forpligtet til i udbudsmaterialet at oplyse, hvilke og hvor omfattende vejrligsbestemte foranstaltninger, der er aktuelle i det pågældende byggeri. De vejrligsbestemte vinterforanstaltninger kan fremgå af en vintertilbudsliste, der i udfyldt stand vil indgå som en del af entreprenørens tilbud.

I 2006 blev der i bekendtgørelsen indført en forsøgsordning (§ 4), som gjorde det muligt for bygherren i projekter over en vis entreprisesum at indhente et samlet tilbud på entreprenørens arbejde inklusive alle vinterforanstaltninger. Forsøgsordningen blev i 2011 permanent. Beløbsgrænserne er 3 mio. kr. ekskl. moms for fag- og storentreprise og 20. mio kr. ekskl. moms ved hovedentreprise. I totalentreprise regnes totalentreprenøren som bygherre i forhold til vinterbekendtgørelsen.

Entreprenørens pligter i vinterbekendtgørelsen

Efter bekendtgørelsen har entreprenøren pligt til at holde arbejdet i gang, indtil ulempegrænsen i § 5 er nået. § 5 er gældende såvel ved anvendelse af § 3 som ved § 4. Entreprenøren skal således iværksætte de fornødne vinterforanstaltninger og få dækket udgifterne gennem den indgåede aftale herom efter aftale med bygherren.

Betaling

Vinterbekendtgørelsen tager ikke stilling til, hvordan der skal betales for vinterforanstaltninger. Dette reguleres derfor typisk i parternes entrepriseaftale. I AB 18 § 5, stk. 4 er det bestemt, at årstidsbestemte vinterforanstaltninger anses for indeholdt i entreprenørens tilbud, medmindre disse er fælles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger betales derimod som ekstraarbejder.

Standsning af arbejdet og ulempegrænsen

Bygherren kan som udgangspunkt ikke med hjemmel i bekendtgørelsen standse arbejdet eller nægte at betale for vejrligsbestemte foranstaltninger i henhold til den indgåede aftale efter § 3 eller § 4. Men bygherren skal ikke betale for vejrligsbestemte foranstaltninger ud over ulempegrænsen i § 5. Med mindre der foreligger en særlig aftale, skal bygherren derfor ikke betale for sådanne vejrligsbestemte foranstaltninger, såfremt entreprenøren vælger at fortsætte arbejdet. Selvom entreprenøren i denne situation efter vinterbekendtgørelsen vil være berettiget til at standse arbejdet, er det ikke nødvendigvis det samme som, at entreprenøren har ret til at standse arbejdet efter parternes entrepriseaftale og kræve tidsfristforlængelse og erstatning. Spørgsmålet om entreprenørens ret til tidsfristforlængelse og erstatning samt standsningsret er i AB 18 reguleret i § 38,39 og 43.

Overtrædelse af vinterbekendtgørelsen

Vinterbekendtgørelsen er en offentlig retlig forskrift, og det er kommunens pligt at påse, at den bliver overholdt. Overtrædelser kan straffes med bøde.

Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående eller vinterbekendtgørelsen kan du kontakte erhvervsjuridisk rådgivning på tlf.: 72 16 00 00.

Du kan læse mere om vinterbekendtgørelsen her.