DI Dansk Byggeri

AB 18, ABT 18 mv.

Få overblik over AB-systemet (AB 18, ABT 18 mv.), som AB-udvalget anbefaler anvendes fra 1. januar 2019. Du finder også link til artikler, lommeudgaver og webinarer m.m.

Aftalerne

AB-aftalerne gælder kun i en konkret aftale, hvis de er aftalt mellem parterne. Fra. 1. januar 2019 anbefales følgende AB-system anvendt:

Grunddokumenterne

Grunddokumenterne består af

Appendikser

Fire appendices med tillægsbetingelser og tilvalgsbestemmelser:

 • Projektudvikling: Entreprenøren inddrages tidligt og deltager i udviklingen af projektet.

 • Projektoptimering: Entreprenøren foreslår optimering med hensyn til pris, tid og sikkerhed, herunder alternative løsninger, materialer og byggeproces.

 • Driftskrav: Bruges når der stilles krav til driftsmæssig ydeevne, som ikke kan konstateres opfyldt ved afleveringen.

 • Incitamentsbestemmelser: Bonus under særlige vilkår.

Forenklede dokumenter

Grunddokumenterne er relativt komplekse og omfangsrige. Derfor er der til relativt enkle opgaver udarbejdet for:

 • AB Forenklet: Bygge- og anlægsarbejde, der er relativt lille i henseende til omfang, tid og økonomi eller er relativt enkelt i henseende til arbejdets karakter eller organisation.

 • ABR Forenklet: Teknisk rådgivning uden projektering og projektering i mindre omfang

De væsentligste ændringer

Blandt de væsentligste ændringer i AB 18 i forhold til AB 92 er:

 • Rådgiver- og entreprenørprojektering koordineres og afsluttes med en obligatorisk projektgennemgang, inden udførelsen af arbejdet påbegyndes, med det formål at højne kvaliteten af projekterne.

 • Der er indført regler, der skal sikre en effektiv planlægning af tid og økonomi.

 • Der er indarbejdet regler om kvalitetssikring og om granskning af projektet.

 • Reglerne om bygherrens anvisnings- og ændringsret er udbygget med henblik på at give parterne et løbende overblik over sagens økonomiske og tidsmæssige udvikling.

 • Der kan kræves a’conto betaling to gange om måneden, og reglerne om regulering af entreprisesummen efter indeks, ekstraordinære prisstigninger og statslige indgreb er indarbejdet fra pris- og tid cirkulæret.

 • Tvisteløsningsafsnittet er væsentligt udbygget med henblik på at give parterne mulighed for hurtigere og billigere løsning af konflikter.


Find de væsentligste forskelle mellem AB 92 og AB 18 samlet på tre sider her

Faktaark

Dansk Byggeri har udarbejdet nogle faktaark, der beskriver og illustrerer udvalgte situationer i byggeriet. Se faktaarkene her:

Projektgennemgang

Ændrings- og udførelsesret

Arbejdets aflevering

Der er mangler - hvad gælder?

Tvistløsningsmuligheder

1-års gennemgang

5-års gennemgang 

Folder om oplysningspligt

Når entreprenøren vælger nye måder at gøre tingene på, skal bygherren i nogle tilfælde informeres, så bygherren får mulighed for at fravælge ikke-gennemprøvede metoder og materialer. Entreprenøren skal derfor være opmærksom på, at der i visse situationer er en oplysningspligt. 

Læs mere om oplysningspligten i folderen

Konkurs

Hvad sker der, hvis din under- eller hovedentreprenør eller bygherre går konkurs?

Det kan du læse mere om her, hvor du får et hurtigt et overblik over, hvordan du skal forholde dig.

Forskellene på AB 18 og ABT 18/AB Forenklet

AB 18, ABT 18 og AB Forenklet ligner på mange måder hinanden. Hvis du sætter sig godt ind i AB 18, er du derfor godt klædt på.

Dansk Byggeri har udarbejdet to dokumenter, hvor vi sammenligner AB 18 med henholdsvis ABT 18 og AB Forenklet.

Med sammenligningen får du et hurtigt overblik over, hvor aftalesættene er forskellige.

Sammenstilling mellem AB 18 og ABT 18

Sammenstilling mellem AB 18 og AB Forenklet

Vejledning: Hvilket regelsæt skal man anvende - AB 18 eller AB Forenklet?

Arbejder for forbrugere?

Det er vigtigt at lægge mærke til, at aftaledokumenterne (AB 18, ABT 18 og AB Forenklet) ikke er lavet med henblik på arbejder for forbrugere.

Hvis du arbejder for forbrugere, bør du kende AB-Forbruger.

Du kan læse mere om AB-Forbruger her

Husk at AB kun gælder, hvis det er aftalt

AB-dokumenterne gælder kun mellem parterne i en konkret sag, hvis AB er aftalt.

I de tilfælde, hvor AB ikke er aftalt, er det naturligt at blive i tvivl om, hvad der gælder.

Læs her vores artikel om, hvad der gælder, når AB ikke gælder

Webinarer om AB 18

Dansk Byggeri har lavet en række webinarer om AB 18. 

Se webinarerne her (kun for medlemmer)

AB-revisionen

AB 18 og ABR 18 blev sendt i høring den 2. februar 2018.

Find høringsmaterialet her

Kurser

Hvis du har brug for at få indblik i de nye AB-regler eller måske et mere indgående kendskab og forståelse for de nye AB-regler, har du som medlem af DI Dansk Byggeri mulighed for at tilmelde dig forskellige kurser, som sikrer dette. Juridisk afdeling udbyder et bredt udvalg af kurser, som tilgodeser dig, som gerne vil have et detaljeret kendskab til de nye regler, men også til dig, som ønsker at få et mere overordnet kendskab til de nye regler.

Se listen over AB18-kurser og andre jurakurser her.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Erhvervsjura.

Relateret