DI Dansk Byggeri

Aftaler uden AB

Hvad gælder, hvis du ikke har aftalt, at AB skal gælde mellem dig og din bygherre eller underentreprenør? Medlemmer af DI Dansk Byggeri kan løbende få råd og vejledning hos Juridisk afdeling, hvis der opstår tvivl om retsstillingen i en konkret sag.

De almindelige juridiske betingelser, AB-systemet, er velkendt i byggeriet. Ofte anvendes blot betegnelsen AB. Da AB er såkaldte ”agreed documents”, skal de vedtages mellem parterne for at være gældende. I de tilfælde, hvor AB ikke er vedtaget, er det naturligt at blive i tvivl om, hvad der gælder.

Aftalen

Bestemmelserne i AB regulerer langt de fleste juridiske situationer, du kommer ud for under en byggesag. AB sikrer på den måde, at de typiske problemstillinger er håndteret i aftalen.  

Hvis AB ikke vedtages, er det en god ide, at du i aftalen (tilbud, ordrebekræftelse, entrepriseaftale eller lignende) forholder dig til en række af de forhold, som AB ellers regulerer. I modsat fald risikerer du eller din aftalepart at stå i en situation, hvor I ikke har de rettigheder, I havde forudsat. Uklarhed om retsstillingen gør det ofte vanskeligt at komme uden om langstrakte tvister og brudte relationer, og det gavner på den måde hverken en effektiv byggesag eller et godt samarbejde.

Sikkerhedsstillelse og forsikring er eksempler på forhold fra AB, som ser anderledes ud, hvis du ikke har håndteret dem i aftalen. Bygherren har nemlig kun pligt til at stille sikkerhed for sine betalingsforpligtelser, hvis det fremgår af aftalen - tilsvarende gælder for entreprenørens sikkerhedsstillelse. Herudover har bygherre ikke pligt til at tegne sædvanlig brand- og stormskadeforsikring, hvis det ikke er aftalt, ligesom entreprenøren ikke har pligt til at tegne sædvanlig ansvarsforsikring.

Udfyldende entrepriseret

Hvis AB ikke er vedtaget, og du i aftalen ikke har taget stilling til et bestemt forhold, må du undersøge, hvad der følger af sædvanlige retskilder, som fx love, sædvaner og praksis. Dette omtales flere steder som ”udfyldende entrepriseret”. Den udfyldende entrepriseret er ikke et entydigt begreb; den forandrer sig løbende med praksis, og der findes sjældent et facit med rigtigt og forkert. Derfor er der også et moment af uklarhed ved at overlade sig til den udfyldende entrepriseret – modsat at afklare forholdene i en aftale med eller uden AB. Uklarhed er som nævnt sjældent til din eller din aftaleparts fordel.

Den udfyldende entrepriseret er på nogle punkter ens med bestemmelserne i AB. Dette gælder fx bygherres ansvar for udbudsmaterialet, fordi det er et grundlæggende udgangspunkt, at entreprenøren byder på grundlag af de oplysninger, som findes i udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet må derfor være klart og entydigt. Tilsvarende omfatter tilbuddet kun de ydelser, der er anført som hørende til tilbuddet, enten i form af tegninger, arbejdsbeskrivelser eller lignende.

Et eksempel på et praktisk vigtigt forhold, hvor den udfyldende entrepriseret ikke følger AB, vedrører entreprenørens ret til at udføre arbejder, som ligger ud over aftalen. Hvis AB ikke er vedtaget, og aftalen ikke berører spørgsmålet, har bygherren under den udfyldende entrepriseret ret til at forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har en naturlig sammenhæng med de aftale arbejder, men bygherren har ikke pligt til at lade entreprenøren udføre sådan arbejde.

Eksemplet understreger betydningen af, at du i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftaler tager stilling til vilkårene for entrepriseaftalen. Vilkårene kan være baseret på AB eller reguleret særskilt i aftalen – ofte er din og din aftaleparts enighed om rammerne imidlertid forudsætningen for det gode samarbejde. 

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeri

Relateret