DI Dansk Byggeri

Konkurrenceret

Her får du en kort og letforståelig introduktion til de for bygge- og anlægsbranchen mest relevante regler i konkurrenceloven - og et par gode værktøjer.

På denne side

Konkurrencelovens formål er at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere. Effektiv konkurrence anses med rette som et gode. Dels indebærer det, at varer og tjenesteydelser erhverves til rimelige priser til gavn for erhvervslivet, forbrugere og dermed hele det danske samfund - dels indebærer effektiv konkurrence, at der tænkes mere innovativt og tages højde for ressourceforbrug, miljø og energirigtighed i valget af løsningsmodel.

Konkurrencelovens § 6

Det er forbudt for virksomheder m.v. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.

Siden den 1. marts 2013 gælder der skærpede sanktioner for overtrædelse af konkurrenceloven. Eksempelvis kan kartelvirksomhed medføre fængselsstraf i op til seks år.

Lånepriser

Reglen om ulovlig tilbudskoordinering har givet anledning til problemer i bygge- og anlægsbranchen, og herunder særligt spørgsmål om lånepriser.

Det er særligt reglen om ulovlig tilbudskoordinering, som har givet anledning til problemer i bygge- og anlægsbranchen og herunder særligt spørgsmål om konsortier og lånepriser.

Hvad er lånepriser?

Der er ingen officiel definition på begrebet ”lånepris”. Fænomenet dækker over den situation, hvor to virksomheder, som byder på samme opgave, deler hinandens beregning af kostprisen og samtidig har en intern forståelse om, at den ”lånende” virksomhed afgiver et bud på skrømt overfor bygherren.

Det påvirker konkurrencen negativt, da bygherren tror, at han får flere reelle bud på opgaven, end det er tilfældet.

Lånepriser kan give hårde straffe

I 2013 blev der indført regler, som muliggjorde fængselsstraf for karteldannelse. Samtidig blev bødeniveauerne kraftigt forhøjet. Lånepriser er ulovlige og anses for et kartel, idet tilbudskoordinering er omfattet af konkurrencelovens definition på et kartel. Man risikerer derfor hårde straffe for lånepriser.

Hvad er et kartel?

Et kartel er en aftale mellem konkurrerende virksomheder, som vil begrænse konkurrencen. Kartellet handler om priser, markedsdeling, begrænsning af produktion eller salg, eller tilbudskoordinering.

Konsortier

Et konsortium kan være en måde for små og mellemstore virksomheder at komme i betragtning til interessante bygge- og anlægsopgaver, som det offentlige udbyder, og som den pågældende virksomhed ikke af egen kraft og med egne ressourcer ville komme i betragtning til.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet vejledningen "Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven". Vejledningen henvender sig til virksomheder, som overvejer at indgå i et konsortium.

Vejledningen indeholder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens retningslinjer for, om et konsortiesamarbejde er lovligt eller ej, men tegner ifølge Dansk Byggeri et noget restriktivt billede af mulighederne.

Vejledningen blev revideret efter Sø- og Handelsrettens dom ultimo august 2018 i den såkaldte vejstribesag.

Link til Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven

Code of Conduct: Overholder din virksomhed konkurrenceloven?

For at sikre, at konkurrenceloven overholdes i din virksomhed, kan det være en god idé at have et såkaldt Code of Conduct. Code of Conduct er et slags adfærdsregelsæt, der sikrer, at alle medarbejdere har styr på reglerne.

Dansk Byggeri har derfor udarbejdet et forslag til Code of Conduct til din virksomhed. Du finder forslaget nedenfor. 

Code of Conduct kan med fordel gøres til en del af virksomhedens personalehåndbog. Forslaget kan benyttes helt eller delvist, idet du kan plukke relevante afsnit ud af den redigerbare version.

Code of Conduct - formular (brug tabulator for at komme til næste felt)

Code of Conduct - redigerbar

Tillæg til ansættelsesaftale om code of conduct

Dawn raid-manual (brug tabulator for at komme til næste felt)

Læs miniguiden: "Overholder din virksomhed konkurrencereglerne?"

Skabelon til compliance-erklæring

Dansk Byggeris compliance-erklæring kan bruges af medlemsvirksomheder, der har vedtaget et Code of Conduct/compliance program (eller gennemført andre tiltag til sikring af overholdelse af konkurrencelovgivningen) i forbindelse med indgåelse af aftaler, som generel information eller lignende.

Med skabelonen til compliance-erklæring kan din virksomhed vise kunder m.fl., hvilke tiltag den har iværksat for at sikre overholdelse af konkurrencereglerne .

Skabelonen til compliance-erklæring indeholder en standarderklæring om vedtagelse af et Code of Conduct/compliance-program. Skabelonen giver herudover mulighed for, at din virksomhed kan tilføje yderligere tiltag til erklæringen. Dette kan for eksempel være relevant, hvis din virksomhed har oprettet særlige kontrolfunktioner eller lignende.

Compliance-erklæringen skal naturligvis kun omtale tiltag, som virksomheden rent faktisk har gennemført. Læs derfor erklæringen grundigt, hvis din virksomhed er interesseret i at gøre brug af erklæringen.

Du finder compliance-erklæringen her

Video om konkurrenceloven

Vejledninger

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en række relevante vejledninger:

Vejledning om compliance

Vejledning om processer i konkurrencesager

Vejledning om informationsaktiviteter i brancheforeninger

Bog og foldere om konkurrenceret

Dansk Byggeri har udarbejdet en kort bog om ”Konkurrenceret i byggeriet” samt informationsfoldere om samme emne.

Download bogen "Konkurrenceret i byggeriet"

Læs informationsfolder om konkurrenceret

Webinar om konkurrencelov og compliance

Se eller gense Dansk Byggeris webinar om konkurrencelov og compliance fra den 8. maj 2019.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Erhvervsjura.

Relateret