DI Dansk Byggeri

Tilskudsordning til energiforbedringer i boliger åbner efter påske for nye ansøgninger

Sidste nyt om Bygningspuljen: Ny ansøgningsrunde åbner den 7. april kl. 10.00.

Klima- Energi- og Forsyningsministeriet har meddelt, at der åbnes for ny ansøgningsrunde den 7. april kl. 10.00. 

Der er i alt 675 mio. kr. i Bygningspuljen i 2021 og efter planen deles åres pulje op i tre ansøgningsrunder. Formålet er at sprede ansøgningerne ud over året for at modvirke stop/go-effekt på markedet. I første ansøgningsrunde er der afsat 250 mio. kr.. 

Tilskudssatser sænkes: Der er i øjeblikket en revideret bekendtgørelse i høring som lægger op til reduktion af tilskudssatserne – ikke mindst for forbedringer af klimaskærm.  F.eks. lægges op til en sænkning af tilskudssatsen for isoleringstiltag fra 30 til 22,5 procent af den estimerede markedspris, og for udskiftning af facadevinduer fra 20-30 procent ned til 15-20 procent afhængig af vinduernes energiklasse.  

Hjælp boligejeren med at gøre sig klar til ansøgning: Der forventes en stor interesse for at søge om tilskud når puljen genåbner. Der kan derfor være en god idé som udførende virksomhed at hjælpe potentielle kunder til at forberede sig på at søge:

 • Fortæl om datoer og krav til ordningen: Det er først til mølle, så boligejerne skal helst være klar til at søge, så snart puljen åbner. Du kan også være med til at oplyse om krav og tilskudsmuligheder.
 • Oplys om energimærkning af boligen: Tilskud til energiforbedringer af klimaskærm gives kun hvis boligen er energimærket – Og energimærket skal være fra 1. oktober 2012 eller nyere . Til gengæld kan man opnå op til 3.000 kr. til tilskud til energimærkningen. Energimærkerapporten skal foreligge inden man kan søge om tilskud.
 • Udarbejd tilbud på konkrete energiforbedringer, så boligejeren er helt skarp på, hvad der skal søges om (men der må ikke indgås aftale før der foreligger tilsagn om tilskud). På den måde vil du kunne indgå aftale med boligejeren, så snart der foreligger et tilsagn om tilskud.

Den første ansøgningsrunde viste, at der var mange fejlbehæftede ansøgninger. Energistyrelsen er ved at forbedre ansøgningsportalen, så den er nemmere at bruge, men samtidig lægger den ny bekendtgørelse op til at fejlbehæftede ansøgninger sorteres fra.

Bygningspulje eller håndværkerfradrag? Det er værd at regne på, om boligejeren skal satse på tilskud eller håndværkerfradrag (man kan ikke opnå begge dele). Der er et stort overlap mellem de energibesparende tiltag, der kan opnå tilskud og håndværkerfradrag. Håndværkerfradraget er i 2021 på 25.000 kr. pr. voksen i husstanden, med en skatteværdi på 26%, altså reelt 6.500 kr. Håndværkerfradraget er på en række områder mere fleksibelt end Bygningspuljens tilskud.

De to ordninger

Fordele ved bygningspuljen:

 • Giver fast tilskud til det samlede projekt – ikke bare arbejdsløn
 • I nogle tilfælde kan opnås en højere samlet tilskud – f.eks. ved udskiftning af samtlige vinduer eller konvertering til varmepumpe.

Fordele ved Håndværkerfradraget:

 • Ingen stop/go-effekt & ansøgningsrunder – Projektet kan sættes i gang, når kunden ønsker det. I hele 2021 er der fordoblet håndværkerfradrag
 • Ingen specifikke ekstrakrav til isoleringstandarder eller energiklasse af vinduer – projektet skal blot opfylde bygningsreglementet krav
 • Ingen krav til at bygningen skal være energimærket.
 • Kan også anvendes ved energirenovering af sommerhus - endda også hvis det er beliggende uden for Danmark

Eksempel: ved efterisolering af loft kan man typisk kunne opnå et tilskud på 9.000 – 15.000 kr. fra Bygningspuljen. Med håndværkerfradraget og to voksne i husstanden kan man opnå en skatteværdi på 13.000 kr. – hvis der er arbejdsløn for 50.000 kr. inkl. moms.

Læs mere om kriterier for håndværkerfradrag for håndværksydelser her: SKAT.dk

Generelt om Bygningspuljen

Bygningspuljen er en statslig tilskudsordning målrettet alle typer af helårsboliger. Tilskudsordningen har til formål at mindske energiforbruget og omstille varmekilder i boliger til varmepumper.

Boligejere har mulighed for at søge tilskud til tre overordnede områder: Forbedringer af bygningers klimaskærm, konvertering fra olie- og gasfyr til luft/vand varmepumpe eller jordvarme samt optimering af drift.

Bygningspuljen giver således tilskud til en lang række energiforbedringer i boligen. Det vil være med til at reducere klimabelastningen fra boligerne, og samtidig giver renoveringerne boligejere en lavere varmeregning. Tilskuddet gør det billigere at få udført energirenoveringer af helårsboliger, selv om tilskudssatserne i 2021 formentlig nedsættes til 15-27 procent af de estimerede markedspriser på forbedringen. Tilskuddet er skattefrit for private boligejere.

Der er således et stort potentiale for energirenovering af boliger med bygningspuljen. Læs mere om tilskuddet, hvordan man søger og hvad man skal være opmærksom på sparenergi.dk. 

Hvis din virksomhed ønsker at komme i betragtning til at udføre installation af varmepumper, er det vigtigt at vide, at der i Bygningspuljen fremover er krav om, at virksomheden er godkendt under Energistyrelses VE-godkendelsesordning.

Hvordan gik det i 2020?

Der var en stor interesse for at søg om tilskud. 2020-puljen på 245 mio. kr. blev skudt i gang 15. oktober 2020, og reelt blev puljen opbrugt på bare fire dage. Blandt ansøgningerne var der godt 15.000, der handlede om forbedring af klimaskærm – heraf godt halvdelen om udskiftning af facadevinduer. 11.500 af ansøgningerne indeholdt udskiftning til varmepumpe – i mange tilfælde i kombination med klimaskærmstiltag.

Ud af de i alt 19.000 ansøgninger fra boligejere i 2020, blev det givet 5.420 tilsagn, heraf 3.744 som indeholdt konvertering til varmepumpe.

Læs mere her: Rapport: Bygningspuljens udmøntning 2020

Værd at vide

 • Boligen skal være energimærket for at søge tilskud til forbedringer af husets isoleringstilstand, nye vinduer mv (klimaskærmsforbedringer). Energimærket må ikke være ældre end 1. oktober 2012. Det koster normalt mellem 6.000 og 7.000 at få lavet en energimærkning af en bolig. Boligejeren skal selv betale for at få udført en energimærkning og huske at søge om tilskud til energimærkningen, når ansøgningen om tilskud til energiforbedringer sendes afsted. Boligejeren kan få refunderet op til 3.000 kr. af omkostningen til energimærkning. OBS: kravet om energimærkning gælder ikke ved udskiftning af varmepumpe. 

 • Der beregnes faste tilskudssatser til de tilskudsberettigede indsatser på baggrund af estimerede markedspriser. Tilskudssatserne sættes afhængigt af størrelse og typen af energiforbedring f.eks. af hvor mange m² væg, der skal efterisoleres. Tilskudssatserne vil formentlig blive justeret med mellemrum, når bekendtgørelsen for ordningen revideres. Der er i puljen afsat 675 mio. kr. for 2021, som opdeles i tre ansøgningsrunder fordelt over året. I de kommende år frem til 2026 være 200-400 mio. kr. i puljen. Når pengene i en ansøgningsrundepuljen er opbrugt, må boligejeren vente med at søge tilskud til næste ansøgningsrunde.

Sparenergis tilskudsberegner

Link til Sparenergi.dk's tilskudsberegner, hvor man for en konkret bolig kan beregne, hvad man kan få i tilskud til forskellige indsatser (OBS: 3-3-21 er beregneren stadig ikke justeret til de reviderede tilskudssatser, der er lagt op til i den nye ansøgningsrunde)

Find beregneren her

 

 • Det er en betingelse, at arbejdet med renoveringerne ikke påbegyndes før der er givet tilsagn om tilskud. Det betyder, at der ikke må være indgået aftale med en udførende virksomhed inden der foreligger et tilsagn. Boligejeren må gerne have indhentet tilbud fra virksomhederne. Efter tilsagnet er givet, har man to år til at gennemføre projektet.

 • For anlæg etableret fra og med 1. april 2021 er der krav om, at udskiftningen af varmepumper udføres af en VE-godkendt virksomhed for, at der kan gives tilskud til arbejdet. Læs mere om VE-godkendelse her.

Eksempel på tilskud (baseret på udkast til bekendtgørelse 15. februar 2021): Et almindeligt parcelhus på 150 m².

9.000 – 15.000 kr. for efterisolering af loft
Ca. 30.000 – 50.000 kr. for udskiftning af alle facadevinduer
21.000 – 26.000 kr. for konvertering til luft/vand-varmepumpe


Oversigt over tilskudsmuligheder

Isolering af klimaskærm Skift af varmekilde Optimering af boligens drift
Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur. Konvertering til luft-til-væske varmepumpe. Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding med varmeveksler.
Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag Konvertering til jord-til-væske varmepumpe. Varmegenindvening fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe.
Isolering af terrændæk.   Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg.
Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.    
Udskiftning af facadevinduer.    
Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70%    
Udskiftning af ovenlysvinduer.    
Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.    

Læs gældende bekendtgørelse for Bygningspuljen her. OBS: Bekendtgørelsen er under revision – ny version med de reviderede kriterier ventes at gælde fra den 30. marts 2021 

Andre tilskudsordninger

Ud over Bygningspuljen er der også lavet en såkaldt Skrotningsordning, som giver tilskud til virksomheder, der tilbyder varmepumper på abonnement. Som leverandør af varmepumper på abonnement, kan man derfor søge om tilskud til etableringen af varmepumpen. Læs mere om Skrotningsordningen her.

Derudover er Erhvervspuljen også blevet etableret. Erhvervspuljen er en tilskudsordning til energieffektivisering og konvertering til varmepumper i erhvervsvirksomheder. Læs mere om Erhvervspuljen her.

Henrik Teglgaard Lund

Henrik Teglgaard Lund

Chefkonsulent

 • Direkte +45 7216 0224
 • Mobil +45 5184 1332
 • E-mail helu@di.dk

Relateret