DI Dansk Byggeri

Ny tilskudsordning til energiforbedringer i boliger

Bygningspuljen er en ny statslig tilskudsordning målrettet alle typer af helårsboliger. Tilskudsordningen har til formål at mindske energiforbruget og omstille varmekilder i boliger til varmepumper.

Fra den 15. oktober 2020 har boligejere haft mulighed for at søge tilskud til tre overordnede områder: Forbedringer af bygningers klimaskærm, konvertering fra olie- og gasfyr til luft/vand varmepumpe eller jordvarme samt optimering af drift.

Bygningspuljen giver således tilskud til en lang række energiforbedringer i boligen. Det vil være med til at reducere klimabelastningen fra boligerne, og samtidig giver renoveringerne boligejere en lavere varmeregning. Tilskuddet gør det markant billigere at få udført energirenoveringer af helårsboliger. Puljens tilskudsloft går nemlig op til 30 pct. af de estimerede markedspriser på forbedringen. Tilskuddet er skattefrit for private boligejere.

Der er således et stort potentiale for energirenovering af boliger med bygningspuljen. Læs mere om tilskuddet, hvordan man søger og hvad man skal være opmærksom på her. 

Hvis din virksomhed ønsker at komme i betragtning til at udføre installation af varmepumper, er det vigtigt at vide, at der i Bygningspuljen snart vil blive indført krav om, at virksomheden er godkendt under Energistyrelses VE-godkendelsesordning.
 

Værd at vide

  • Boligen skal være energimærket for at søge tilskud til forbedringer af husets isoleringstilstand, nye vinduer mv (klimaskærmsforbedringer). Energimærket må ikke være ældre end 1. oktober 2012. Det koster normalt mellem 6.000 og 7.000 at få lavet en energimærkning af en bolig. Boligejeren skal selv betale for at få udført en energimærkning og huske at søge om tilskud til energimærkningen, når ansøgningen om tilskud til energiforbedringer sendes afsted. Boligejeren kan få refunderet op til 3.000 kr. af omkostningen til energimærkning. OBS: kravet om energimærkning gælder ikke ved udskiftning af varmepumpe. 

  • Der beregnes faste tilskudssatser til de tilskudsberettigede indsatser på baggrund af estimerede markedspriser. Tilskudssatserne sættes afhængigt af størrelse og typen af energiforbedring f.eks. af hvor mange m² væg, der skal efterisoleres. Man kan beregne, hvor meget boligejeren kan få i tilskud til forskellige indsatser her. Tilskudssatserne vil formentlig blive justeret med mellemrum, når bekendtgørelsen for ordningen revideres. Der er i puljen afsat 245 mio. kr. for 2020, 375 mio. kr. for 2021 og derefter vil der hvert år frem til 2026 som minimum være 200 mio. kr. i puljen. Når pengene i puljen er opbrugt, må boligejeren vente med at søge tilskud til 1. januar året efter, hvor en ny pulje åbner.

  • Det er en betingelse, at arbejdet med renoveringerne ikke påbegyndes før, der er givet tilsagn om tilskud. Det betyder, at der ikke må være indgået aftale med en udførende virksomhed inden der foreligger et tilsagn. Boligejeren må gerne have indhentet tilbud fra virksomhederne. Efter tilsagnet er givet, har man to år til at gennemføre projektet.

  • Fra 1. april 2021 er der krav om, at udskiftningen af varmepumper udføres af en VE-godkendt virksomhed for, at der kan gives tilskud til arbejdet. Læs mere om VE-godkendelse her.

Eksempel på tilskud: Et almindeligt parcelhus på 150 m².

17.000 kr. for efterisolering af loft
68.000 kr. for udskiftning af alle facadevinduer
28.000 kr. for konvertering til varmepumpe


Oversigt over tilskudsmuligheder

Isolering af klimaskærm Skift af varmekilde Optimering af boligens drift
Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur. Konvertering til luft-til-væske varmepumpe. Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvending med varmeveksler.
Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag Konvertering til jord-til-væske varmepumpe. Varmegenindvening fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe.
Isolering af terrændæk.   Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg.
Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.    
Udskiftning af facadevinduer.    
Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70%    
Udskiftning af ovenlysvinduer.    
Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.    

Læs bekendtgørelsen for Bygningspuljen her. 

Søg fra 2021

Energistyrelsen oplyser, at Bygningspuljen for 2020 sandsynligvis allerede er opbrugt. Det kan derfor være en god idé at vente med at søge tilskud til 2021, hvor der åbner en ny pulje. Der åbnes for ansøgninger allerede i første kvartal. 

Andre nye ordninger

Udover Bygningspuljen er der også lavet en såkaldt Skrotningsordning, som giver tilskud til virksomheder, der tilbyder varmepumper på abonnement. Som leverandør af varmepumper på abonnement, kan man derfor søge om tilskud til etableringen af varmepumpen. Læs mere om Skrotningsordningen her.

Derudover er Erhvevspuljen også blevet etableret. Erhvervspuljen er en tilskudsordning til energieffektivisering og konvertering til varmepumper i erhvervsvirksomheder. Læs mere om Erhvervspuljen her.

Henrik Teglgaard Lund

Henrik Teglgaard Lund

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0224
  • Mobil +45 5184 1332
  • E-mail helu@di.dk