DI Dansk Byggeri

Sygdom

Find blanketter og vejledninger som virksomheden skal bruge ved medarbejdernes sygdom, barns 1. sygedage mv.

Betaling under sygdom

Når en medarbejder bliver syg eller kommer til skade i arbejdstiden, er virksomheden forpligtet til at betale enten sygedagpenge, sygeløn eller sygeferiegodtgørelse i sygdomsperioden.

Indhentning af lægeerklæring

Arbejdsgiverne kan forlange to typer lægeerklæringer af deres medarbejdere i forbindelse med sygefravær: Mulighedserklæring og friattest.

Friattesten er en almindelig lægeerklæring til dokumentation for fraværets lovlighed, men der findes ingen blanket til friattesten. Det er arbejdsgiveren, der skal betale for begge dokumenter.

Læs mere om mulighedserklæring og download her

Tro- og loveerklæring vedrørende fravær

Virksomheden kan bede medarbejderne om at aflevere tro- og loveerklæring på 2. sygedag (hverdag). Blanketten kan også anvendes, hvis medarbejderen er blevet rask eller ved barnets 1. sygedag

Barns 1. sygedag

Overenskomsterne giver ret til frihed til pasning af sygt/hjemmeværende barn under 14 år, når det er nødvendigt, dvs. til anden pasning kan etableres.

Reglerne gælder kun den ene af forældrene. Forældrebegrebet fortolkes bredt, dvs. det er barnets daglige forældre også fx papforældre.

Medarbejderen har ret til fravær på barnets 1. hele sygedag. Bliver barnet sygt i løbet af  arbejdsdagen, og medarbejderen af den grund må forlade arbejdet, er det endvidere ret til frihed de resterende arbejdstimer. Fx hvis en medarbejder bliver ringet op kl. 13.00 og skal hente sit barn pga. sygdom, har medarbejderen ret til frihed resten af dagen og den efterfølgende hele dag. 

Retten er knyttet til barnet. Hvis medarbejderen har flere børn, har de ret til fravær på hver af børnenes 1. sygedag.

Betaling for barns 1. sygedag 

Betalingen fremgår af overenskomsterne og er typisk samme sats som sygeløn.

Læs om overenskomsterne her

Medarbejdere uden overenskomst

Medarbejdere, der ikke er omfattet af en overenskomst, har ikke ret til frihed ved barns 1. sygedag eller hospitalsindlæggelse, medmindre det er aftalt med virksomheden. Her skal man også huske af aftale, om medarbejderen skal have løn og hvilken sats.

Hospitalsindlæggelse

Overenskomstansatte har også ret til op til 1 uges fravær til børn under 14 år, hvis barnet indlægges på hospitalet. Det kræves, at lægen vurderer, at en forældre skal være sammen med barnet.

Retten gælder kun forældremyndighedsindehaveren og kun den ene forældrene. 

Virksomheden skal betale samme sats som sygeløn.

Sygedagpengeloven

Forudsætningen for at arbejdsgiveren skal betale sygedagpenge for medarbejderens fravær grundet sygdom eller tilskadekomst er, at medarbejderen har en anciennitet på 8 uger og i den periode har været beskæftiget i 74 timer.

For løsarbejdere og andre genansatte gælder der særlige anciennitetsregler. Medarbejderen skal desuden have lidt et indtægtstab. Hvis ancienniteten er optjent, skal arbejdsgiveren betale sygedagpengesatsen ved sygdom.

Satsen for sygedagpenge fremgår af sygedagpengeloven. Du kan også finde satsen under generelle bestemmelser i lønoversigten. Arbejdsgiverperioden strækker sig fra første hele fraværsdag til og med den 30. kalenderdag.

Lønoversigt

Overenskomsterne

I DI Dansk Byggeris overenskomster er der indført bestemmelser om løn under sygdom (sygeløn). Dette er en udvidelse af sygedagpengelovens bestemmelser, men forudsætningen for at få sygedagpenge skal fortsat være til stede. 

Overenskomsternes forudsætninger er, at den enkelte medarbejder har optjent en anciennitet på 3 måneder indenfor 1½ år for medarbejdere på byggepladser (ikke permanente arbejdspladser) og 9 måneder indenfor 1½ år på industrivirksomheder (permanente arbejdspladser).

Satsen for sygelønnen fremgår af overenskomsten. Betalingsperioden strækker sig fra første hele fraværsdag og maksimalt til og med den 4. hele fraværsuge med maksimalt 37 timer pr. uge. (Industri- Træ- og Møbeloverenskomsten dog 5. hele fraværsuge). Herfra skal fraregnes søgnehelligdage. De fleste af DI Dansk Byggeris overenskomster har også bestemmelser om betaling fra første hele fraværstime. 

Du finder sygelønsatserne i overenskomsterne og Lønoversigten.

Lønoversigt

 

Sygdom ved arbejdsskade

I DI Dansk Byggeris overenskomster er der indført bestemmelser om betaling af fravær grundet tilskadekomst i virksomheden. Det er en betingelse, at medarbejderen har en anciennitet på 8 uger og i den periode har været beskæftiget i 74 timer.

Betalingsperioden er udvidet til maksimalt 8 uger fra første hele fraværsdag og maksimalt 37 timer pr. uge. Der betales samme sats som sygelønnen.

Virksomheder, hvis medarbejdere kommer til skade i virksomhedens tjeneste, skal anmelde arbejdsskaden. Du kan læse mere om anmeldelse af arbejdsulykker hos DI Dansk Byggeris Arbejdsmiljøafdeling

 

Medarbejderens sygemelding og dokumentation

Medarbejderen skal anmelde sygefraværet til arbejdsgiveren senest 2 timer efter arbejdstids begyndelse, medmindre der i personalecirkulære eller lignende er fastsat en anden frist.

Sker anmeldelsen for sent, skal der først betales fra dagen efter anmeldelsesdagen.
Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren undlader hurtigst muligt at gøre indsigelser over den for sene anmeldelse, eller hvis medarbejderen har en fyldestgørende grund til ikke at anmelde sygdommen til tiden.

DI Dansk Byggeri anbefaler, at virksomheden fastsætter skrevne retningslinjer for anmeldelse af sygefraværet, herunder til hvem, hvordan og hvornår. Virksomheden skal fx tage stilling til om anmeldelse udelukkende skal ske telefonisk, eller om der er mulighed for anmeldelse via SMS eller mail. Disse fastsatte regler skal fremgå af ansættelseskontrakten, en personalehåndbog, et personalecirkulære eller lignende. Det er vigtigt, at virksomhedens nedskrevne regler håndhæves konsekvent.

Firmaet kan tidligst forlange en tro- og loveerklæring (skriftlig sygemelding) i hænde fra medarbejderen på 2. fraværsdag (søn- og helligdage medregnes ikke). Dansk Byggeri DI har lavet en standard tro- og loveerklæring, som medlemmerne kan bruge, når medarbejderne er fraværende pga. sygdom, barns første sygedag eller barsel.

 

Lægeerklæring (mulighedserklæring og friattest)

Arbejdsgiverne kan forlange to typer lægeerklæringer af deres medarbejdere i forbindelse med sygefravær: Mulighedserklæring og friattest (en almindelig lægeerklæring til dokumentation for fraværets lovlighed).

Mulighedserklæringen anvendes typisk, hvis der er tvivl mellem lønmodtager og arbejdsgiver om, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen kan udføre under sygdommen. Erklæringen skal hjælpe arbejdspladsen med at bringe syge medarbejdere tilbage i arbejde. Arbejdsgiveren indkalder medarbejderen til en samtale, hvor parterne sammen udfylder side 1 i mulighedserklæringen. Herefter tager medarbejderen erklæringen med til lægen, der udfylder side 2. Hvis medarbejderen er for syg til at deltage i et møde, kan samtalen ske telefonisk.

Arbejdsgiveren kan endvidere forlange en lægeerklæring - en friattest - som alene skal dokumentere, at det anmeldte sygefravær er lovligt forfald.

Feriebetaling ved sygdom

For medarbejdere, der modtager løn under sygdom eller tilskadekomst, skal arbejdsgiveren udover sygelønnen betale feriepenge og SH-betaling.

Sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag

Medarbejdere, der ikke har ret til løn under sygdom og dermed feriepenge og SH-betaling efter ovennævnte regler, optjener ret til sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag under hver periode med sygefravær.

Særregler for medarbejdere der har mere end 52 sygefraværsperioder i et optjeningsår

Hvis en medarbejder har haft mere end 52 sygefraværsperioder i optjeningsåret, optjener medarbejderen ret til sygeferiegodtgørelse fra 1. sygefraværsdag. Det betyder, at i de særlige tilfælde, hvor en medarbejder har haft mere end 52 sygefraværsperioder i optjeningsåret, optjener medarbejderen i de første 52 sygefraværsperioder sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag, og i de efterfølgende sygefraværsperioder optjener medarbejderen sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag.

En medarbejder, der ikke har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, optjener sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag efter et forholdsmæssigt færre antal sygefraværsperioder. Eksempelvis vil en medarbejder, der har været ansat i 6 måneder, have ret til sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag i de første 26 sygefraværsperioder og i de efterfølgende sygefraværsperioder fra 1. sygefraværsdag.

Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Alle medarbejdere, uanset anciennitet, har ret til sygeferiegodtgørelse, ligesom der ikke er nogen grænse for hvor længe en medarbejder skal have sygeferiegodtgørelse.

Find aktuelle satser for sygeferiegodtgørelse i Lønoversigten

Pension

Ifølge pensionsreglerne skal der betales arbejdsmarkedspension i forbindelse med fravær grundet sygdom eller tilskadekomst. Pensionen skal beregnes på samme måde som ved den almindelige løn. Det vil sige, at der skal beregnes pension af sygelønsatsen tillagt feriepengesatsen og SH-satsen.

Desuden betyder det, at når medarbejderen er langtidsfraværende - udover overenskomstens arbejdsgiverperiode - og virksomheden udbetaler sygedagpengesatsen og modtager refusionen fra medarbejderens opholdskommune, skal virksomheden fortsætte med at beregne pension af sygedagpengesatsen. Virksomhedens pensionsandel refunderes ikke. 

Opsigelse under sygdom

Lovligt forfald

Sygdom er lovligt forfald, hvilket betyder, at en medarbejder har ret til at være fraværende på grund af sygdom.

Medarbejdere, der har et højt fravær grundet sygdom, kan berettige en afskedigelse. 

Handicap 

Medarbejdere med et langt sygefravær kan lide af en varig funktionsnedsættelse, der kan være omfattet af forskelsbehandlingsloven og dermed særligt beskyttes om afsked. Det er altid en god idé at kontakte DI Dansk Byggeri forud for en afskedigelsen.

Særlige regler

For medarbejdere ansat efter Industrioverenskomst, Industri- træ- og møbel samt Metal- og eloverenskomst, der har ret til opsigelsesvarsel, kan ikke afskediges de første 4 måneder af sygefraværet.

Tilskadekomst

Medarbejdere, der er fraværende grundet tilskadekomst, kan ikke afskediges første 8 uger af fraværsperioden.

Det er en god idé at læse overenskomsten og eventuelt kontakte Arbejdsgiversekretariatet i DI Dansk Byggeri, inden du opsiger en medarbejder, der er syg. 

 

§ 56-aftale

For medarbejdere med langvarige elle kroniske lidelser kan arbejdsgiveren og medarbejderen indgå en § 56-aftale. Aftalen indgår i henhold til sygedagpengelovens §§ 56-58. Aftalen skal være skriftlig og godkendes af medarbejderens opholdskommune. Aftalen kan indgås for en periode på 2 år ad gangen og gælder udelukkende fravær grundet den/de lidelse(r), der er omfattet af aftalen.

Betingelsen er endvidere, at der indenfor det seneste år har været et fravær på mere end 10 dage, inkl. dage med delvist fravær. Aftalen kan indgås for flere lidelser. Arbejdsgiveren skal registrere hvilket fravær, der skyldes § 56-lidelsen og hvilket fravær, der skyldes anden sygdom.

Arbejdsgiveren fritages for betalingsforpligtelsen fra 1. hele fraværsdag for fraværsårsager, der er nævnt i § 56-aftalen. Arbejdsgiveren modtager sygedagpengerefusionen fra medarbejderens opholdskommune. 

Hvis virksomheden påtænker at opsige ansættelsesforholdet, er det vigtigt at være opmærksom på, at medarbejdere på en §56-aftale kan være omfattet af forskelsbehandlingsloven. Se nærmere ovenfor under opsigelse under sygdom. 

Anmeldelse og refusion

Virksomheden kan modtage refusion fra medarbejderens opholdskommune med sygedagpengesatsen for fravær udover sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode (30 kalenderdage). 

Mindre virksomheder kan forsikre sig sådan, at de allerede fra 2. hele fraværsdag modtager refusion fra den kommunale forsikringsordning. Refusionen udgør sygedagpengesatsen. Du finder betingelserne for optagelse i ordningen i Lønoversigten.

Lønoversigten

For at få refunderet sygedagpengene skal arbejdsgiveren anmelde refusionskravet til medarbejderens opholdskommune. Anmeldelsen skal ske senest 4 uger efter første fraværsdag. Hvis arbejdsgiveren ikke overholder fristen, kan arbejdsgiveren først få refusion fra det tidspunkt, hvor sygefraværet er anmeldt.

Gå til NemRefusion

Obligatorisk sygesamtale inden 4 uger

Efter reglerne i sygedagpengeloven skal arbejdsgiveren senest i 4. sygeuge holde en personlig samtale med den sygemeldte medarbejder.

Fraværspolitik

DI Dansk Byggeri anbefaler, at virksomheden beskriver reglerne for sygemelding mv. i en medarbejderhåndbog.

Se medarbejderhåndbogen her

 

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeri

Relateret