udspil og høringssvar

Se DI Digitals politiske udspil og høringssvar

2019, oktober: Høringssvar vedr. det frekvenspolitiske rammemandat

Det frekvenspolitiske rammemandat sætter bl.a. rammerne for, hvilke hensyn Energistyrelsen kan varetage i forbindelse med frekvensadministrationen. DI Digital vurderer, at der mangler to essentielle hensyn i rammemandatet:

- Hensynet til, at konkurrencen fungerer efter tilladelsesudstedelsen ved frekvensauktioner.

- Hensynet til, at Energistyrelsen engagerer sig aktivt i forhold til den offentlige drøftelse af sundhedseffekter vedr. EMF.

Læs hele høringssvaret.

2019, juni: Høringssvar vedr. bekendtgørelse om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste

DI støtter som udgangspunkt alene en frivillig tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste, som nævnt i oven-stående høringssvar. Grundlæggende ser DI den foreslåede mulighed for at udstede påbud om tilslutning til netsikkerheds-tjenesten som problematisk både for retssikkerhed og konkur-renceevne for virksomheder i Danmark samt for Danmarks ev-ne til at tiltrække og fastholde internationale virksomheder.

DI foreslår generelt et øget samarbejde mellem CFCS og it-sikkerhedsbranchen om at forbedre sikkerheden for det gene-relle erhvervsliv, se forslag nedenfor. 

DI er positive over for, at man i bekendgørelsen har forsøgt at præcisere flere af de punkter, som DI tidligere har kommenteret på. DI har alligevel en række konkrete bemærkninger jf. nedenfor.  Læs høringssvaret her.

2019. februar: Talent søges ud over alle grænser

Copenhagen Fintech og DI's Fintech panel lancerer tre konkrete anbefalinger til at øge udbuddet af udenlandsk talent i Danmark.
Læs anbefalingerne her
Læs mere om panelet her

 

2019, februar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden)(høringssvar)

DI støtter som udgangspunkt alene en frivillig tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. DI stiller sig uforstående overfor, at der skal anvendes offentlige ressourcer på gratis at tilbyde disse nye forebyggende it-sikkerhedstekniske undersøgelser og ydelser i forbindelse med aktivt cyberforsvar, som i forvejen tilbydes på det private marked. DI understreger vigtigheden af, at nationale initiativer som dette lovforslag (og tilhørende initiativer, som udmøntes i forlængelse heraf) harmoniseres og spiller sammen med internationale initiativer i regi af EU og i globale sammenhænge. Læs høringssvaret her.

2018, december: EU-Kommisionens "Coordinated Plan for Artificial Intelligence" (høringssvar)

DI støtter, at der lægges op til tætte samarbejder mellem EU, medlemsstaterne og den private sektor. Netop det indgående samarbejde er nødvendigt sammen med en indsats for, at ressourcer arbejder i samme retning, hvis Europa på sigt skal konkurrere med USA og Kina om at tiltrække og udvikle annovative AI-virksomheder og kompetencer.
Læs høringssvaret her:

2018, november: Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (høringssvar)

DI anerkender, at der fastsættes regler for ”hostingtjenesteydere”, herunder regler for rettidig omhu for, påbud om fjernelse af terrorrelateret indhold, indberetninger til myndigheder, proaktive foranstaltninger og opbevaring af indhold og dertil knyttede data.
Læs høringssvaret her:

2018, oktober: Europa-Parlamentets holdning til direktivforslag om ophavsret (høringssvar)

Generelt støtter DI fælles EU-regler for at beskytte de publicistiske og kreative branchers ophavsrettigheder i en digital tidsalder.
Læs høringssvaret her:

2018, august: Afskaffelse af medielicens (høringssvar)

DI har forståelse for ønsket om gøre op med licenssystemet, som er socialt ubalanceret, og som giver fripas til sortseere. DI vil gerne kvittere for, at finansieringen er fundet ved en mindre regulering af personfradraget
Læs høringssvaret her:

2017, november: DI høringssvar vedr. ulovligt indhold online og øget ansvar for online platforme (høringssvar)

DI støtter Kommissionens hensigt om at etablere fælles europæiske retningslinjer for fjernelse af ulovligt online indhold.
Læs høringssvaret her:

2017, august: Fremtidens public service: 10 DI anbefalinger (udspil)

DI har 10 konkrete anbefalinger til fremtidens public service. Udgangspunktet er, at public service skal konkurrencesættes for at skabe innovation og vækst og for at give bedre plads til de private medievirksomheder.
Læs udspillet her:

2017, august: Udkast til databeskyttelsesloven (høringssvar)

DI har afgivet høringssvar til høringssvar til forslag til databeskyttelsesloven. DI fokuserer på fire hovedbudskaber i høringssvaret.
Læs høringssvaret her:

2017, juli: Konkurrenceudsættelse af offentlig IT (udspil)

Effektiviseringer af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Læs udspillet her:

2017, maj: Danmark som gigabit-samfund - 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig (udspil)

Gode internetforbindelser er forudsætningen for digitalisering og fremtidig vækst i Danmark.
Læs udspillet her:

2017, februar: Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne (høringssvar)

Læs DI's høringssvar til bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne.
Læs høringssvaret her:

2015, juni: Strategi for digital læring (udspil)

Dansk Industri anbefaler i et nyt strategisk udspil at øge investeringerne i brugen af computerprogrammer, internet og fjernundervisning i undervisningssektoren.
Læs udspillet her: