udspil og høringssvar

Se DI Digitals politiske udspil og høringssvar

2021, juli: Fælles nordisk udspil vedr. EU-Kommissionens forslag til Digital Markets Act (DMA)

Dansk Industri har sammen med de nordiske arbejdsgiverorganisationer, Svenskt Näringsliv, Elinkeinoelämän keskusliitto og Næringslivets Hovedorganisasjon lavet et udspil vedr. EU-Kommissionens forslag til Digital Markets Act (DMA).

Organisationerne mener at konkurrencedygtige digitale markeder og bidrag til innovation, effektivitet og investeringsvillighed kræver en lovgivningsmæssig ramme, der giver klare og forudsigelige resultater. 

Læs hele udspillet her

2021, maj: Talentanbefalinger til fintech området

Fintech-branchen i Danmark skaber vækst og vidensarbejdspladser. Siden 2015, er antallet af danske fintech-virksomheder vokset fra 71 til 280 – og der er skabt mere end 1600 jobs. Finanssektoren og fintech blev i 2020 udpeget som en af de danske styrkepositioner af Erhvervsministeriet.

Men hvis udviklingen skal fortsætte, kræver det bedre betingelser for at tiltrække talent og de rigtige kompetencer til at understøtte den fortsatte udvikling i virksomhederne. Copenhagen Fintech Policy, som Dansk Industri, Finansforbundet, Finans Danmark, Forsikring & Pension og Copenhagen Fintech står bag har udarbejdet 9 anbefalinger til Folketinget om styrket adgang til talent for fintech i Danmark.

Læs anbefalingerne her. 

2021, april: Høringssvar vedr. rammerne for bredbåndspuljen 2021

DI vurderer, at markedet har vist sig effektiv i Danmark til at sikre den bedste dækning i EU.

 

DI er generelt skeptisk over for en statsstøttet bredbåndspulje, idet offentlige midler kan risikere at fortrænge private investeringer eller skævvride konkurrencen på markedet.

Læs høringsvaret her. 

2021, januar: Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om ophavsret

DI hilser det velkomment, at de kreative branchers ophavsrettigheder, med direktivet og med det fremsendte udkast til implementering, opnår bedre beskyttelse online. Ved fastsættelsen af regler og vilkår for et sådant marked for rettigheder online finder DI, at der så vidt muligt skal være en fornuftig balance mellem beskyttelsen af rettighedshaverne og mulighederne for at håndhæve beskyttelsen på den ene side og muligheden for digital forretningsudvikling på den anden.

Læs høringssvaret her.

2021, januar: Høringssvar vedr. Digital Market Act

DI er positive over for den foreslåede regulering, men det skal generelt bemærkes, at det er vigtigt, at reguleringen, som foreslået, alene omfatter de største gatekeepers og ikke finder anvendelse på iværksættere og SMV’er, herunder nye platformsvirksomheder. Eftersom det uomtvisteligt vil svække innovationen og muligheden for at skabe nye platformsvirksomheder.

Læs høringssvaret her

2021, januar: Høringssvar fra DI på Europa-Kommissionens forslag om forordningen vedr. digitale tjenester

DI vurderer, at forslaget til Digital Services Act generelt sætter fornuftige hjørnesten for den fremadrettede regulering af digitale tjenester, herunder forsøger at håndtere flere af de udfordringer, som platformsøkonomien indeholder ift. salg af ulovlige produkter og/eller formidling af ulovligt indhold på platforme, samtidig med at ytringsfriheden respekteres.

 

Læs høringssvaret her. 

2021, januar: Høringssvar vedr. lov om leverandørsikkerhed

DI støtter behovet for en lovgivning, der øger sikkerheden i
den danske teleinfrastruktur. Teleinfrastrukturen er kritisk
samfundsinfrastruktur og det er væsentligt at beskytte den
mod eventuelle sikkerhedsrisici.

DI vurderer, at det er vigtigt at finde en balance mellem at
sikre klassificeret viden samtidig med at oplyse sagen grundigt.

Læs høringssvaret her

2020, december: 20 gode råd til kommuner på tværs af landet

DI Digital anbefaler kommuner at styrke det lokale med det digitale. De 20 gode råd er relevante for alle kommuner på tværs af landet.

Rådene dækker både, hvordan kommunerne kan fremme den lokale digital velfærd og erhvervsservice, samt fremme mobil- og bredbåndsdækning.

Læs alle de 20 råd her.

2020, december: Høring over auktionsmaterialet til den kommende auktion over 1500 MHz-, 2100 MHz-, 2300 MHz-, 3,5 GHz- og 26 GHz-frekvensbåndene
2020, november: Udspil vedr. bredbåndsmålsætning

DI foreslår at den nye bredbåndsmålsætning fokuserer på anvendelse af bredbånd - ikke bare dækning.

Der skal yderligere være målbarhed hvert år, og et fokus på mobil og 5G parathed - ikke bare fastnet.

DI ønsker at Danmark skal være blandt de førende i EU på udrulning og anvendelse af den digitale infrastruktur. Læs hele udspillet her.

2020, september: Høringssvar vedr. LRAIC

DI støtter den generelle LRAIC proces og understreger, at det er vigtigt at opretholde incitament til opbygning af digital infrastruktur. Beregnede niveauer synes at overstige det, vi mener er den normale kommercielle prisfastsættelse.

DI er bekymret for, at samfundet oplever et betydeligt velstandstab, hvis det beregnede scenarie bliver gennemført.

Læs hele høringssvaret.

2020, juni: Høringssvar vedr. høring over forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester mv.

DI velkommer lovforslaget og forslagets fokus på at stimulere investeringer gennem øget konkurrence og større forudsigelighed. Fokus på at stimulere 5G-udbredelsen er ligeledes meget værdsat.

DI anbefaler, at der hurtigt skabes klarhed over, hvordan man forventer at regulere 5G-nettet på sikkerhedsområdet, uagtet at nærværende lovforslag ikke implementer direktivets artikler på sikkerhedsområdet.

Læs hele høringssvaret.

2020, maj: Høringssvar vedr. geografisk afgrænsning af marked 3H

DI foreslår en principiel målsætning om at hver husstand ud-gør et afgrænset marked, men set i lyset af de administrative byrder hermed, foreslås en mere operationel tilgang hvor man tager de 21 foreslåede delmarkeder og supplerer dem med de største kommuner i Danmark.

Læs hele høringssvaret her. 

2020, april: Høringssvar vedr. EU-Kommissionens meddelelse ”On Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust”

DI støtter grundlæggende Kommissionens tilgang til regulering af kunstig intelligens, men vurderingen er, at det er en mangelfuld skala, hvis den alene opererer med højrisiko kunstig intelligens tjenester, der underlægges regulering og lavrisiko kunstig intelligens tjenester, der ikke gør.

Der er behov for flere niveauer til at afdække anvendelsen af kunstig intelligens. En væsentlig risiko ved kun at have to niveauer er, at alt for mange tjenester unødigt placeres som højrisiko tjenester.

Læs hele høringssvaret.

2020, april: Høringssvar til DK høring om datastrategi

Dansk Industri er generelt positive for den nye datastrategi fra Kommissionen. DI anerkender, at europæiske borgere, virksomheder og myndigheder har ringere adgang til data sammenlignet med internationale konkurrenter og nationer. Vi anerkender også, at der er behov for, at data i større omfang kan indsamles og anvendes med respekt for EU-regler og i større omfang bør kunne underlægges europæisk retshåndhævelse.

Udfordringen bliver at få bragt de mange politiske redskaber, som Kommissionen bringer i spil, til faktisk at kunne fungere i praksis. Det er for Dansk Industri vigtigt, at Kommissionens arbejde understøttes, og det bør samtidig overvejes, om der er nationale løsninger eller økosystemer, der kan bruges til at skabe den sammenhæng, der er nødvendig for at få tiltaget til at virke i praksis. Herunder villighed til at medinvestere sammen med EU i konkret infrastruktur.

Læs hele høringssvaret.

2020, februar: Høringssvar vedr. evaluering af den kommercielle aftale om adgang til TDC’s coax-net

Erhvervsstyrelsen har foretaget en evaluering af den kommercielle coax-aftale på TDC’s net.

DI har gennemgået evalueringen og har en række konkrete bemærkninger, men kan støtte det grundlæggende udgangspunkt for reguleringen om, at kommercielle aftaler er at foretrække, hvor disse kan træde i stedet for en regulering.

Læs hele høringssvaret.

2020, januar: Høringssvar vedr. høring over udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3

Erhvervsstyrelsen har den 18. december sendt udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3 i høring med frist den 31. januar 2020.

Generelt støtter DI Digital udkastet til produktmarkedsafgrænsning og herunder, at man går fra marked 3a og 3b til en opdeling i henholdsvis høj og lavkapacitetsbredbånd. DI Digital forventer, at denne opdeling efterfølgende vil kunne være med til at fremme konkurrencen på markedet. Konkurrencen vil kunne fremmes yderligere, hvis man også definerede organiserede kunder som et nyt marked 3O.

Læs hele høringssvaret.

2020, januar: Høring over forslag til lov om håndhævelse af Platform-to-Business forordningen og ændring af årsregnskabsloven

DI fulgte forhandlingerne om P2Bforordningen tæt og støtter forordningens formål om at sikre gennemsigtighed og retfærdighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester/platforme. Det er DI’s opfattelse, at lovgiverne med forordningen har ramt en hensigtsmæssig balance, hvor erhvervsbrugere får bedre vilkår og det nødvendige niveau af gennemsigtighed uden, at forordningen griber unødigt ind i aftalefriheden.

DI kunne dog i forbindelse med forhandlingerne konstatere, at hovedparten af interessenterne alene havde fokus på de helt store såkaldte ”tech giganter” og styrkeforholdet til deres erhvervsbrugere. For de mindre platformes vedkommende er styrkeforholdet ofte omvendt af det, der var afsættet for forordningen, nemlig at det er udbyderne af varer eller services, og ikke platformene, der har den stærkeste position. Den store underskov af mindre platforme blev mere eller mindre overset i forhandlingerne og endte med at blive omfattet af et regelsæt designet til en virkelighed, de ikke kan genkende. DI finder det relevant at gøre opmærksom herpå også i denne sammenhæng.

Læs hele høringssvaret.

2020, januar: Høringssvar vedr. høring over interesse for private/lokale 5G-net til professionelle/industrielle bredbåndstjenester

Først og fremmest skal der lyde en tak til Energistyrelsen for at adressere spørgsmålet om private 5G-net, som led i den kommende 5G-auktion. Navnlig den hurtigt organiserede konference den 18. december 2019 var vigtig, for at kunne adressere spørgsmålet ordentligt og med god inddragelse af alle industri-interesser. 

Nogle af landene omkring os har ikke valgt at dedikere frekvenser til private 5G-net til industrien, mens andre har. Spørgsmålet har betydning for dansk konkurrenceevne, og derfor er det relevant at få afdækket behovet i Danmark som led i frekvenstildelingsprocessen.

Vi må konstatere, at der er konkret efterspørgsel efter lokale/private 5G-net, men ikke med en modenhed, der gør, at et endegyldigt designvalg kan lade sig gøre i 2020. Derfor bør en fleksibel løsning anvendes, ikke mindst i forhold til hvilke bånd, der er de mest relevante. DI opfordrer til, at der bliver god mulighed for at drøfte konkrete løsninger i dybden med både telebranchen og det bredere erhvervsliv.

Læs hele høringssvaret.

2020, januar: Høringssvar fra DI til høring om udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Politiets overtagelse af tv-overvågning)

DI er generelt meget tilfredse med Justitsministeriets fokus på styrkelsen af trygheden og sikkerheden i Danmark. DI anerkender ydermere behovet for øget tv-overvågning og at også politiet skal tage ny teknologi i anvendelse til understøttelse af deres arbejde og til bekæmpelse af kriminalitet samt højne samfundets sikkerhed.

DI er generelt meget tilfredse med Justitsministeriets fokus på styrkelsen af trygheden og sikkerheden i Danmark. DI anerkender ydermere behovet for øget tv-overvågning og at også politiet skal tage ny teknologi i anvendelse til understøttelse af deres arbejde og til bekæmpelse af kriminalitet samt højne samfundets sikkerhed.

Læs hele høringssvaret.

2020, januar: Høringssvar fra DI til høring om udkast til lovforslag om ændring af lov om tv-overvågning

DI er generelt meget tilfredse med Justitsministeriets fokus på styrkelsen af trygheden og sikkerheden i Danmark.

DI er dog af den holdning, at en grundlæggende forudsætning for at øge overvågningen i det danske samfund er, at der tages hensyn til privatlivets fred, og at der skabes balance mellem de muligheder øget tv-overvågning giver samt de begrænsninger, der bør være i henhold til almindelige menneskers private færden. Påvirkes borgernes og virksomhedernes frihedsrettigheder, bør der som modvægt indføres styrkede retsgarantier.

Læs hele høringssvaret:

2020, januar: Høringssvar fra DI til høring om DIFO’s rolle i bekæmpelsen af online kriminalitet

DI er generelt meget tilfredse med DIFO’s aktuelle opgavevaretagelse i forbindelse med administration af .dk. DI er særligt glade for DIFO’s fokus, styrkede indsats og resultater i forhold til at højne samfundets it-sikkerhed og til at bekæmpe internetkriminalitet.

DI er dog af den holdning, at hensynet til retssikkerheden i vores samfund er afgørende, også når adfærden i vores digitale samfund reguleres. DIFO som forening bør derfor ikke foretage yderligere suspenderinger af domænenavne, uden at det sker med baggrund i myndighedsafgørelser eller retslige afgørelser, end hvad der allerede er muliggjort i vilkå-rene for brugsret til et .dk-domænenavn.

Læs hele høringsvaret.

2019, oktober: Høringssvar vedr. det frekvenspolitiske rammemandat

Det frekvenspolitiske rammemandat sætter bl.a. rammerne for, hvilke hensyn Energistyrelsen kan varetage i forbindelse med frekvensadministrationen. DI Digital vurderer, at der mangler to essentielle hensyn i rammemandatet:

- Hensynet til, at konkurrencen fungerer efter tilladelsesudstedelsen ved frekvensauktioner.

- Hensynet til, at Energistyrelsen engagerer sig aktivt i forhold til den offentlige drøftelse af sundhedseffekter vedr. EMF.

Læs hele høringssvaret.

2019, september: Oplæg til debat om Danmarks digitale fremtid

Digitalisering og teknologi former og præger i stigende grad vores samfund og velfærdsudvikling, og er en af nøglerne til fortsat bæredygtig udvikling i Danmark og resten af verden. Hvis vi forstår at bruge den rigtigt. 

Vi skal aktivt formulere de digitale visioner, som vi vil bruge teknologien til at indfri, og ikke lade os styre af hverken blind teknologibegejstring eller frygt for teknologien. Derfor er der brug for ideer til, hvad vi kan gøre med teknologien, men også for, hvad vi bør gøre med teknologien.

Med initiativet "Danmarks digitale fremtid" ønsker vi en diskussion af visionerne for vores brug af teknologi i det danske samfund på dagsordenen. Vores ønske er, at den samtale giver genlyd i hele landet, fra klasseværelserne over produktionshallerne til plejehjemmene og til Christiansborg.

Læs oplægget.

2019, juni: Høringssvar vedr. bekendtgørelse om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste

DI støtter som udgangspunkt alene en frivillig tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste, som nævnt i oven-stående høringssvar. Grundlæggende ser DI den foreslåede mulighed for at udstede påbud om tilslutning til netsikkerheds-tjenesten som problematisk både for retssikkerhed og konkur-renceevne for virksomheder i Danmark samt for Danmarks ev-ne til at tiltrække og fastholde internationale virksomheder.

DI foreslår generelt et øget samarbejde mellem CFCS og it-sikkerhedsbranchen om at forbedre sikkerheden for det gene-relle erhvervsliv, se forslag nedenfor. 

DI er positive over for, at man i bekendgørelsen har forsøgt at præcisere flere af de punkter, som DI tidligere har kommenteret på. DI har alligevel en række konkrete bemærkninger jf. nedenfor.  Læs høringssvaret her.

2019. februar: Talent søges ud over alle grænser

Copenhagen Fintech og DI's Fintech panel lancerer tre konkrete anbefalinger til at øge udbuddet af udenlandsk talent i Danmark.
Læs anbefalingerne her
Læs mere om panelet her

 

2019, februar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden)(høringssvar)

DI støtter som udgangspunkt alene en frivillig tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. DI stiller sig uforstående overfor, at der skal anvendes offentlige ressourcer på gratis at tilbyde disse nye forebyggende it-sikkerhedstekniske undersøgelser og ydelser i forbindelse med aktivt cyberforsvar, som i forvejen tilbydes på det private marked. DI understreger vigtigheden af, at nationale initiativer som dette lovforslag (og tilhørende initiativer, som udmøntes i forlængelse heraf) harmoniseres og spiller sammen med internationale initiativer i regi af EU og i globale sammenhænge. Læs høringssvaret her.

2018, december: EU-Kommisionens "Coordinated Plan for Artificial Intelligence" (høringssvar)

DI støtter, at der lægges op til tætte samarbejder mellem EU, medlemsstaterne og den private sektor. Netop det indgående samarbejde er nødvendigt sammen med en indsats for, at ressourcer arbejder i samme retning, hvis Europa på sigt skal konkurrere med USA og Kina om at tiltrække og udvikle annovative AI-virksomheder og kompetencer.
Læs høringssvaret her:

2018, november: Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (høringssvar)

DI anerkender, at der fastsættes regler for ”hostingtjenesteydere”, herunder regler for rettidig omhu for, påbud om fjernelse af terrorrelateret indhold, indberetninger til myndigheder, proaktive foranstaltninger og opbevaring af indhold og dertil knyttede data.
Læs høringssvaret her:

2018, oktober: Europa-Parlamentets holdning til direktivforslag om ophavsret (høringssvar)

Generelt støtter DI fælles EU-regler for at beskytte de publicistiske og kreative branchers ophavsrettigheder i en digital tidsalder.
Læs høringssvaret her:

2018, august: Afskaffelse af medielicens (høringssvar)

DI har forståelse for ønsket om gøre op med licenssystemet, som er socialt ubalanceret, og som giver fripas til sortseere. DI vil gerne kvittere for, at finansieringen er fundet ved en mindre regulering af personfradraget
Læs høringssvaret her:

2017, november: DI høringssvar vedr. ulovligt indhold online og øget ansvar for online platforme (høringssvar)

DI støtter Kommissionens hensigt om at etablere fælles europæiske retningslinjer for fjernelse af ulovligt online indhold.
Læs høringssvaret her:

2017, august: Fremtidens public service: 10 DI anbefalinger (udspil)

DI har 10 konkrete anbefalinger til fremtidens public service. Udgangspunktet er, at public service skal konkurrencesættes for at skabe innovation og vækst og for at give bedre plads til de private medievirksomheder.
Læs udspillet her:

2017, august: Udkast til databeskyttelsesloven (høringssvar)

DI har afgivet høringssvar til høringssvar til forslag til databeskyttelsesloven. DI fokuserer på fire hovedbudskaber i høringssvaret.
Læs høringssvaret her:

2017, juli: Konkurrenceudsættelse af offentlig IT (udspil)

Effektiviseringer af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Læs udspillet her:

2017, maj: Danmark som gigabit-samfund - 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig (udspil)

Gode internetforbindelser er forudsætningen for digitalisering og fremtidig vækst i Danmark.
Læs udspillet her:

2017, februar: Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne (høringssvar)

Læs DI's høringssvar til bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne.
Læs høringssvaret her:

2015, juni: Strategi for digital læring (udspil)

Dansk Industri anbefaler i et nyt strategisk udspil at øge investeringerne i brugen af computerprogrammer, internet og fjernundervisning i undervisningssektoren.
Læs udspillet her: