DI Energi Analyser

Danmark som energiteknologisk pionerland

DI Energi, Dansk Energi og Ingeniørforeningen IDA har bedt Monitor Deloitte identificere områder, hvor Danmark har mulighed for at blive et energiteknologisk pionerland.

Sammenfatning

Omstillingen mod mere vedvarende energi (VE) er i gang globalt set og vil i de kommende år medføre store investeringer i energiproduktion og energieffektivitet, uanset om Parisaftalens mål om en 2°-temperaturstigning holdes.

Danmark er godt positioneret på området og har en stærkere eksportudvikling end de lande, vi normalt sammenligner os med, specielt drevet af udviklingen på vedvarende energiteknologi.

Specielt indenfor otte styrkepositioner har Danmark et væsentligt vækst- og eksportpotentiale.

Men den risikovillige kapital går udenom energisektoren. Der findes ikke længere Venture Capital og Private Equity fonde (VC/PE-fonde) i Danmark, der er specialiseret i sektoren, og segmentet har investeret meget lidt de seneste fem år. Sammenholdt med nedgang i de offentlige investeringer i de kommende år risikerer det samlede økosystem, der er kendetegnet ved en lang og kapitaltung udviklingsproces, at blive forringet i en sådan grad, at Danmark får vanskeligt ved at fastholde og udvikle sin førerposition.

De fleste af Danmarks traditionelle energiteknologiske styrkepositioner er kendetegnet ved at være kapitalkrævende og komplekse, i den forstand at teknologiudviklingen er anlægstung og langvarig. Det betyder på den ene side, at mange projekter er dårligt egnet til VC/PE-kapital, når projekterne er i konkurrence med projekter i andre industrier, der er mere leveringsdygtige i kortere udviklingstid, kortere tilbagebetalingstid, lavere risiko og lavere teknisk kompleksitet.

En lang række tendenser i energisystemet går dog i retning af øget decentralisering, og for eksempel er en langt større del af energiproduktionen i dag fra mindre vedvarende produktionsenheder, hvor strømmen fødes direkte ind i eldistributionsnettet – sammenlignet med den traditionelle centrale produktion på store kraftværker og transmission og distribution herfra. Herudover går den teknologiske udvikling meget hurtigt indenfor en lang række energiteknologier, herunder komponenter, smart grid, energieffektivisering mv. Således forventes det, at en stigende andel af energiteknologier fremover vil bestå af relativt mindre anlægstunge løsninger med kortere udviklingstid.

Udvalgte investorer i VC/PE-branchen samt industrielle investorer og videnpersoner peger på, at der er en række barrierer for investeringer i teknologiudvikling indenfor energiområdet. Politisk usikkerhed om reguleringen, manglende kommerciel transparens samt manglen på klare forretnings- og finansieringsmodeller er de tre centrale forklaringer på den konstaterede udvikling mod meget lav investeringsintensitet på området.

Undersøgelsen peger på behovet for at øge sikkerheden om den regulatoriske udvikling og behovet for at gennemføre planlagt regulering uden tidsoverskridelse. Endvidere peger undersøgelsen på, at den kommercielle transparens bør forbedres væsentligt, så investorer i langt højere grad kan afdække risici og usikkerheder i projekterne relativt til det oplevede niveau ved investering i andre områder, der enten er mindre teknisk komplicerede eller har mere modne innovationsmiljøer med klare og accepterede innovationsudviklingsmodeller osv.

Endelig peger undersøgelsen på, at innovationsvirksomheder i sektoren kan fokusere mere på at skabe kommercielt bæredygtige modeller tidligt i innovationsforløbet og dermed tiltrække risikovillig kapital fra andre end de aktører, der har specialiseret sig på området.

De konkrete anbefalinger fra analysen peger på en række tiltag, der kan være med til at nedbryde nogle af de væsentligste barrierer for, at Danmark bliver en drivende faktor i den energiteknologiudvikling, der skal nås for at realisere den globale omstilling i energiproduktion og energieffektivitet.

Anbefalinger

På baggrund af analysen i indeværende rapport er der udarbejdet 9 anbefalinger. Disse søger at besvare 3 centrale udfordringer, som er destilleret på baggrund af vores investorinterviews:

1. Hvordan kan Danmark differentiere sig positivt ved at skabe tryghed omkring energipolitikken og effektive beslutningsprocesser, så mere privat risikovillig kapital investeres i udvikling og skalering af energiteknologi?
Anbefaling I. Langsigtet fokus
Anbefaling II. Budgetlov for energiområdet for at skabe faste rammer

2. Hvordan kan den kommercielle transparens øges, så mere privat risikovillig kapital investeres i udvikling og skalering af energiteknologi?
Anbefaling III. Etablering af klar udviklingsmodel
Anbefaling IV. Kortlægning af danske energiteknologivirksomheder via udviklingsmodel
Anbefaling V. Styrkelse af det kommercielle fokus hos innovatører

3. Hvordan kan udvikling af relevante forretnings- og finansieringsmodeller faciliteres, så mere privat risikovillig kapital investeres i udvikling og skalering af energiteknologi?
Anbefaling VI. Øget professionalisering i offentlige programmers kommercielle vurdering.
Anbefaling VII. Offentlige programmer skal gøre det lettere for innovatører at finde private investorer
Anbefaling VIII. Lavere selskabsskat vil fremme udviklingsaktiviteter og risikovillige investeringer i energiteknologi
Anbefaling IX. Skab en kobling mellem venture og industrielle investorer indenfor energisektoren

Sune Thorvildsen

Sune Thorvildsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3534
  • Mobil +45 6167 1616
  • E-mail sunt@di.dk

Relateret indhold