DI Energi Analyser

Uddannelse blandt energibeskæftigede

I Energiindustriens virksomheder er der relativt mange medarbejdere med en videregående uddannelse. Der er også relativt mange over 55 år, hvilket bliver en udfordring for virksomhederne, som skal håndteres. Samtidig er antallet over 55 år vokset i perioden 2008-2016. Energibranchen efterspørger markant flere beskæftigede med en teknisk uddannelse, og den efterspørgsel forventes at stige.

Danmark har i dag en energibranche, der er internationalt konkurrencedygtig og kendt for at udvikle løsninger af høj kvalitet. Den danske energibranches succes afhænger imidlertid i høj grad af medarbejdernes kompetencer. Eksporten af energiteknologi fra den danske energiindustri var i 2017 på 75 mia. kr., hvilket svarer til 11,1 pct. af den danske vareeksport. Virksomhederne i energibranchen skal kunne levere forskning og innovation i verdensklasse, der sikrer, at energibranchens virksomheder også i fremtiden er blandt eliten og blandt de mest innovative og produktive virksomheder i verden. En forudsætning herfor er imidlertid, at danske energivirksomheder har adgang til tilstrækkelig og velkvalificeret arbejdskraft.

Den danske energibranchen i Danmark har mange forskellige virksomheder, der arbejder med alt lige fra produktion, innovation, udvikling og forskning i termiske systemer, vindmøller, software og andre digitale løsninger til for eksempel vedligehold og energieffektivisering, forbrændingsmotorer, energilagring, materialer, kemi mv. Det betyder med andre ord, at medarbejdernes tekniske kompetencer er meget vigtige for virksomhedernes succes og dermed for, at vi fortsat kan skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

DI Energi har undersøgt uddannelsesniveauet i 592 virksomheder i energibranchen med i alt 83.400 ansatte. Vi har endvidere set på udviklingen i energibranchens medarbejdere i perioden fra 2008 til 2016. Lidt over en tredjedel har en videregående uddannelse og en femtedel er fyldt 55 år. Andelen af ældre er især høj blandt faglærte og ufaglærte, mens den er relativt lav blandt beskæftigede med lange videregående uddannelser.

I november 2016 var antallet af beskæftigede i de 592 private danske energivirksomheder på næsten 83.400. Det er 3.400 færre beskæftigede end i 2008, og dermed har gruppen af virksomheder oplevet en moderat tilbagegang i beskæftigelsen.

Anm.: Energivirksomheder omfatter beskæftigede i 592 private energivirksomheder. Alle omfatter beskæftigede i alle private danske virksomheder.
Kilde: DI Energi på grundlag af udtræk fra forskerordningen i Danmarks Statistik

Blandt de beskæftigede i private energivirksomheder har 35 pct. en videregående uddannelse, mens det samme gør sig gældende for 26 pct. blandt alle beskæftigede i private virksomheder. I energivirksomheder har 14 pct. en mellemlang videregående uddannelse sammenlignet med 11 pct. blandt alle private beskæftigede, og beskæftigede med lange videregående uddannelser udgør 13 pct. i energivirksomheder mod 9 pct. i alle private virksomheder. Samtidig beskæftiger energivirksomhederne en større andel faglærte end private virksomheder generelt og andelen af ufaglærte i energivirksomheder er væsentligt lavere med 27 pct. mod 38 pct. i alle virksomheder.

Anm.: Energivirksomheder omfatter beskæftigede i 592 private energivirksomheder. Kilde: DI Energi på grundlag af udtræk fra forskerordningen i Danmarks Statistik

Med næsten 18.200 beskæftigede udgør aldersgruppen 55+ mere end en femtedel af den samlede beskæftigelse i private energivirksomheder. Blandt faglærte (erhvervsfaglige) er der med 25 pct. flest i aldersgruppen 55+, mens der blandt beskæftigede med lange videregående uddannelser er en generelt yngre alderssammensætning med blot 12 pct. i aldersgruppen 55+. Det er en udfordring med mange beskæftigede i aldersgruppen over 55, som kommer til at påvirke virksomhederne, der arbejder med energi.

Anm.: Energivirksomheder omfatter beskæftigede i 592 private energivirksomheder
Kilde: DI Energi på grundlag af udtræk fra forskerordningen i Danmarks Statistik

Andelen af ældre medarbejdere i de private energivirksomheder er vokset sammenlignet med 2008. I 2016 var andelen af medarbejdere i aldersgruppen 55+ på 22 pct. mod 17 pct. i 2008. Tendensen ses blandt alle uddannelsesgrupper, men er mindre udtalt blandt dem med mellemlange og lange videregående uddannelser. Udviklingen er tydeligst blandt de ufaglærte, hvor andelen på 16 pct. i 2008 er vokset til 24 pct. i 2016.

Anm.: Energivirksomheder omfatter beskæftigede i 592 private energivirksomheder. Alle omfatter beskæftigede i alle private danske virksomheder. Kilde: DI på grundlag af udtræk fra forskerordningen i Danmarks Statistik

Blandt beskæftigede i energivirksomheder er der en større andel af ældre sammenlignet med beskæftigelsen i alle private virksomheder. Det gælder de ufaglærte og dem med korte videregående uddannelser, mens det modsatte gør sig gældende for dem med mellemlange og lange videregående uddannelser. Blandt faglærte (erhvervsfaglige) er andelen den samme blandt energibeskæftigede, som blandt alle beskæftigede med 25 pct. i aldersgruppen 55+.

Mere end 50 pct. af de ansatte i private energivirksomheder med en erhvervskompetencegivende uddannelse har en teknisk eller natur-videnskabelig uddannelsesbaggrund. Det svarer til 29.800 ansatte ud af i alt 58.400. Den tilsvarende andel blandt alle beskæftigede i private virksomheder er på 29 pct., så i energivirksomheder er tek-niske uddannelser væsentligt overrepræsenteret. For aldersgruppen 55+ er andelen med en teknisk uddannelsesbaggrund med 22 pct. nogenlunde den samme i energivirksomheder som blandt alle bekæftigede med 24 pct.

Anm.: Energivirksomheder omfatter 592 private energivirksomheder. LVU betegner lange videregående uddannelser, mens KVU og MVU betegner hhv. korte og mellemlange ud-dannelser Kilde: DI på grundlag af udtræk fra forskerordningen i Danmarks Statistik

DI har i foråret 2018 foretaget en undersøgelse blandt 300 af de mest forskningsaktive virksomheder i Danmark. Her træder energiområdet tydeligt frem som det 3. vigtigste område, der bør prioriteres inden for den offentlige forskning ifølge danske virksomheder. Digitalisering indtager 1. og 2. pladsen, men dette er netop også meget relevant for danske energivirksomheder. I det hele taget efterspørger danske virksomheder i særlig grad teknisk og naturvidenskabelig forskning, men virksomhedernes evne til at udnytte den tekniske og naturvidenskabelige forskning er i sagens natur meget afhængig af medarbejdernes tekniske kompetencer.

Skrevet af:

Sune Thorvildsen, Astrid Gram Nielsen

Relateret indhold