DI Energi Analyser

Sælg resultater ikke udstyr: Energy Performace Contracting

Energy Performance Contracting (EPC) tiltrækker i stigende grad opmærksomhed fra virksomheder såvel som politikere. Imidlertid er der markante forskelle i udbredelsen af EPC verden over.

Introduktion

Potentialet for energibesparelser og besparelser via skift til vedvarende energikilder er utvivlsomt stort. I USA vurderes det eksempelvis, at kun 1 pct. af det samlede, kommercielt rentable besparelsespotentiale er udnyttet. Afkastet på at investere i besparelser varierer naturligvis fra land til land og fra teknologi til teknologi, og typisk er tilbagebetalingsperioden på 2-4 år. Ved lavrisikoprojekter kan den dog strække sig til 10 år. På trods af attraktive økonomiske afkast, som i mange tilfælde overstiger, hvad man kan opnå gennem andre investeringer, gennemføres disse projekter langt fra i det omfang, som de burde. En af grundene er, at det er svært for virksomheder og offentlige institutioner at overskue risici i investeringer, der ligger uden for organisationens normale forretningsområde.

Denne bog handler om en enkel idé: At finansiere investeringer i energieffektiviseringer og overgang til vedvarende energi gennem de besparelser, som investeringen medfører. Med andre ord handler det om at gøre det muligt for virksomheder at foretage risikofrie investeringer i energibesparelser og skifte til vedvarende energi ved at sælge besparelsen frem for udstyret.

EPC handler om hvordan kunder (virksomheder, private og det offentlige) kan dele risiko og finansiering med forsyningsselskaber, konsulenter, teknologileverandører, osv. for at skabe energibesparelse.

Tanken om at bruge besparelsen til at finansiere investeringen er ikke ny. Der findes utallige måder at strukturere kontrakter og finansiering på, så kunden kan nyde godt af energibesparelserne uden at skulle bære risikoen. Nedenstående begreber dækker alle over dette tema:

  • Energy Performance Contracting (EPC)
  • Energy Service Companies (ESCOs)
  • Performance contracting
  • Guaranteed savings
  • Shared savings
  • Energy efficiency outsourcing
  • Energy outsourcing

I denne bog vil vi benytte betegnelsen Energy Performance Contracting (EPC) som samlende betegnelse for alle typer risikodeling og finansiering, hvor der sælges resultater frem for udstyr i forbindelse med energibesparelser. Selve investeringen i energibesparelsen vil blive betegnet energiprojektet eller blot projektet. Endelig vil den virksomhed, som sælger denne type ydelse, (eksempelvis leverandør, konsulent eller forsyningsselskab) blive kaldt Performance Contracting Agent (PCA).

Selvom principperne kan anvendes i både private husholdninger, offentlige institutioner mv., fokuserer denne bog på EPC i en business-to-business sammenhæng – altså i forhold til industrielle og kommercielle bygninger for såvel offentlige som private købere.

Med henblik på at lette formidlingen er bogen er inddelt i to hovedsektioner: Den første handler om principperne i EPC, mens den anden ser nærmere på udfordringerne ved EPC i praksis.

EPC er en kompliceret størrelse at arbejde med. For at gøre indholdet så let tilgængeligt som muligt er bogen delt ind i tre overordnede sektioner. Første del omhandler principperne bag EPC og beskriver udgangspunktet for konceptet samt de teoretiske grundmodeller som findes. Anden del konkretiserer tre standardmodeller for EPC, som bliver anvendt i den virkelige verden. Endelig, i sidste del, behandles en række praktiske aspekter i forhold til tekniske udfordringer, markedsforhold, finansiering, m.v.

Afsluttende bemærkninger

Opmærksomheden er i disse år rettet mod energiområdet som aldrig før. Der er navnlig fokus på forsyningssikkerhed og stigende energipriser og ikke mindst på de klima- og miljømæssige konsekvenser af energiproduktion og anden industri.

Energibesparelser er dog ikke tilstrækkeligt i højsædet i den igangværende debat om, hvorledes disse udfordringer skal løses. Eksempelvis er der globalt en omfattende politisk diskussion om, hvad prisen for et ton CO2 skal være, fordi det tilskynder virksomhederne til at ændre deres produktioner. Mange energibesparelser er imidlertid gode investeringer, også selv om man ikke tager CO2-kvoter med i betragtning. Desværre finder mange af disse fornuftige, økonomisk rentable investeringer ikke sted på grund af de praktiske omstændigheder, som er forsøgt beskrevet i denne bog.

Hvis EPC kan være med at til sikre, at bare en lille del af det samlede globale energibesparelsespotentiale udnyttes, vil det have dramatisk indflydelse på behovet for fossile brændstoffer og dermed den samlede CO2-udledning - vel at mærke samtidig med, at samfundet har en økonomisk gevinst ud af besparelserne.

Disse tanker er imidlertid irrelevante, hvis private virksomheder ikke ønsker at engagere sig på dette felt. EPC kan virke kompliceret, og der kan synes at være mange barrierer, som skal nedbrydes, inden man som virksomhed kan udnytte potentialet.

Det er håbet, at denne bog kan bidrage med praktisk inspiration til, hvorledes man kan arbejde med EPC, og at den kan tjene som inspiration for mulige aktører inden for dette felt. DI står naturligvis til rådighed med netværk og rådgivning for virksomheder, som har interesse for området.

Skrevet af:

DI Energi

Relateret indhold