Foto: Skyfish
06.11.18 DI Energi Nyheder

Energieffektivitet kan opfylde mere end 40 pct. af verdens klimamål

Uanset hvilke energiressourcer et land har til rådighed, er der potentiale for effektivisering, fremhæver Det Internationale Energiagentur (IEA) i sin rapport Energy Efficiency 2018.

Det Internationale Energiagentur (IEA) undersøger mulighederne for energieffektiviseringer på globalt plan i deres nye rapport Energy Efficiency 2018. Energieffektiviseringer kan reducere CO2-udledninger, øge forsyningssikkerheden og bidrage til økonomisk vækst. Med de nuværende teknologier kan man opnå en reduktion i CO2-udledninger på mere end 40 pct. af klimamålet ifølge IEA.

Rapporten viser, at hvis verden skal leve op til sine forpligtelser i forbindelse med Paris-aftalen om at begrænse den globale temperaturstigning til under to grader, skal drivhusgasudledningerne hurtigst muligt toppe og derefter aftage hurtigt. At sikre et fald i CO2-udledningerne kræver handling både i form af energieffektivitet og vedvarende energi såsom bioenergi. På globalt plan vil gevinsterne ved øget energieffektivitet blandt andet omfatte en fordobling af den økonomiske værdi ved et uændret energiforbrug. Yderligere vil det medføre en reduktion af luftforurening i byer og en mindre energiimport, som effektivitetsforbedringer siden 2000 allerede i 2017 har reduceret med 11 EJ i IEA-lande og andre store økonomier. 

Rapporten ser frem mod en vision for 2040, The Efficient World Scenario (EWS), hvor der forventes at være 20 pct. flere mennesker, 60 pct. mere bebygget areal og et dobbelt så stort globalt bruttonationalprodukt (BNP). Opfyldes visionen, vil udledningerne af drivhusgasser toppe inden 2020 og derefter mindskes med 12 pct. sammenlignet med i dag, og efterspørgslen efter energi vil kun være marginalt højere end i dag. Yderligere vil importen af fossile brændsler til EU reduceres med 200 mia. USD. I IEA’s EWS-vision vil investeringer i energieffektivitet i gennemsnit tjene sig selv igen tre gange igennem energibesparelser.  

Varme lande vil køles ned

I takt med at indkomsten stiger i verdens varmere regioner, øges efterspørgslen efter klimaanlæg. Allerede i dag udgør klimaanlæg og ventilatorer 10 pct. af det globale elektricitetsforbrug, og den mængde energi, der bruges på køling, forventes at blive tredoblet i 2050, hvis tendensen fortsætter. Der er store muligheder i at spare både energi- og penge ved at investere i energieffektiviserede klimaanlæg, viser IEA’s rapport The Future of Cooling.

Effektivitetspotentiale i alle lande

Den administrerende direktør i IEA, Dr. Fatih Birol, påpeger, at energieffektiviseringer kan reducere drivhusgasudledninger, øge forsyningssikkerheden og bidrage til økonomisk vækst. Uanset hvilke energiressourcer, som landene har til rådighed, er der potentiale for effektivisering. Selv med de nuværende teknologier vil man kunne opnå en reduktion i udledninger på mere end 40 pct. af klimamålet blot ved en politisk indsats ifølge IEA.

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold