03.10.20 DI Energi Nyheder

Bæredygtighedskrav til biomasse fastsat

Regeringen og aftaleparterne er nået til enighed om bæredygtighedskrav til træbiomasse til energi.

I klimaaftalen for energi og industri blev partierne enige om, at det skal skrives ind i loven, at energisektoren kun må fyre med bæredygtig biomasse. Partierne blev samtidig enige om, at biomasse spiller en rolle i forhold til forsyningssikkerheden, og at kravene til  bæredygtighed skal tage hensyn til det. Efter nogle ugers forhandlinger er der nu landet en endelig aftale om bæredygtighedskravene til biomasse.

Lovkrav til bæredygtig biomasse

De nye lovkrav om bæredygtighed af træbiomasse til energi skal understøtte at brugen af træbiomasse til varme og el er så bæredygtig som muligt under hensyntagen til forsyningssikkerheden.

Af de nye lovkrav fremgår følgende aftaleelementer:

Omfattede aktører

Fra 2021:

 • Alle el- og varmeanlæg over 5 MW,
 • Industrianlæg over 20 MW,
  Importører og producenter af over 20.000 tons træpiller/år

Fra 2023:

 • Alle el- og varmeanlæg over 2,5 MW,
  Industrianlæg over 2,5 MW.
  Importører og producenter af over 5000 tons træpiller/år, brænde og briketter pr. år.

Klima-, energi- og forsyningsministeren gives hjemmel til at sænke grænserne yderligere og dermed omfatte flere aktører fra 2025 efter aftalekredsens accept.

Omfattede biomasser

 • Primære biomasser fra skove
 • Rester fra træindustrien,
 • Træbiomasse fra ikke-skov.

Bæredygtighedskrav

 • Krav om lovgivning eller systemer på kildeområdeniveau, der sikrer lovlighed, genplantning, at udlagte naturbeskyttelsesområder beskyttes, at fældning tager hensyn til jordkvalitet og biodiversitet med det formål at minimere negative virkninger, samt at fældningen opretholder eller forbedrer skovens produktionskapacitet på lang sigt.
 • Krav om at særligt værdifulde områder identificeres og beskyttes.
 • Samt krav om hensyn til særlige arter.

Klimabæredygtighed - LULUCF og kulstoflagre

Krav til klimabæredygtighed i VE-II*

a) Landet eller den regionale organisation for økonomisk integration, hvorfra skovbiomasse stammer:

 1. er part i Paris-aftalen
 2. har forelagt et nationalt bestemt reduktionsmål (NDC) for FN, der medregner arealsektoren (LULUCF) eller
 3. har love om at bevare/øge kulstoflagre og –dræn og det dokumenteres, at emissioner fra LULUCF ikke overstiger optag

b) Der er indført systemer på skovbrugets kildeområdeniveau for at sikre, at niveauet af kulstoflagre og -dræn i skovene opretholdes eller forbedres på lang sigt.

Ekstra dansk krav til klimabæredygtighed, der skal bidrage til, at skovkulstoflagrene ikke går tilbage på kortere og mellemlang sigt (a, b eller c skal opfyldes):


a) Det skal dokumenteres at skovkulstoflageret ikke går tilbage enten for

 1. oprindelseslandet eller
 2. for kildeområdet

b) Kildeområdet skal være skovcertificeret


c) Kun restprodukter må anvendes

 

*Både krav i VE-II og ekstra dansk krav skal opfyldes. Mht. VE-II: a) skal opfyldes. Hvis ikke a) kan opfyldes, kan b) anvendes.

CO2 besparelseskrav

Krav til CO2-besparelse i produktionskæden sammenlignet med fossil energi:

 • 75 pct. fra 2021 og
 • 80 pct. fra 2025 og
 • 83 pct. fra 2028

for omfattede aktører.

Dokumentation og kontrol

 • Krav om indberetning af biomasseforbrug, biomassetype og geografisk oprindelse, krav om dokumentation.
 • Aktørerne kan bruge certificeringsordninger som dokumentation.
 • Verifikation af en 3. part.

 

DI mener: Biomasse skal være bæredygtig

Der må ikke være tvivl om, at den biomasse, vi anvender i Danmark, er bæredygtig. Derfor hilser DI  bæredygtighedskravene til biomasse velkommen.

Det er flere år siden, at virksomhederne trak i den grønne førertrøje og implementerede krav til  bæredygtighed for den biomasse, der kommer i ovnene på de danske kraftvarmeværker.

Nu er kravene skrevet ind i en lov. Men det fører ikke til de store ændringer for branchen:

 

Med den frivillige brancheaftale for bæredygtigt biomasse har branchen i flere år vist, hvordan man kan sikre, at der kun bliver brugt bæredygtig biomasse. Og vi vil selvfølgelig efterleve de krav, der er skrevet ind i loven. Der må aldrig være tvivl om, at vi kun bruger bæredygtig biomasse i Danmark. Jens-Ole Aaagard Jensen, Formand for DI Bioenergi
Det er rigtig positivt, at der nu er skabt fuld sikkerhed for, at der kun bruges bæredygtig biomasse i Danmark. De danske kriterier er strengere end EU’s regler på området, men det er fornuftige kriterier, som vi som branche selvfølgelig vil omfavne og leve op til. Peter Kofod Kristensen, Senior Manager, Ørsted
Træbiomasse
Fornuftigt at anvende restprodukter fra danske savværker i energisektoren

De nye lovkrav kommer også til at omfatte danske savværker og deres produktion af resttræ, som i vidt omfang sælges videre til energisektoren. Også her er der opbakning til de nye lovkrav:

 

Resttræ fra produktionen hos danske savværker har været omfattet af den frivillige brancheaftale siden 2014. Vi er derfor klar til at leve op til de skærpede krav der nu ophøjes til lov. Træ skal så vidt muligt bruges til varige træprodukter, men det er kun godt og fornuftigt at resterne bliver brugt i energisektoren. Peter Jensen, formand for Danske Træindustrier og adm. direktør i Dansk Træemballage.

Publikationer

Bæredygtighedskrav til træbiomasse til energi

Download
Rikke Sophie Lassen

Rikke Sophie Lassen

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3652
 • Mobil +45 2870 9232
 • E-mail risl@di.dk

Relateret indhold