30.06.21 DI Energi Nyheder

DI Energi Sommerhilsen 2021

Ovenpå et historisk 2020 på energiområdet med store og vigtige politiske aftaler i for-længelse af 70-pct. reduktionsmålet i 2030, er foråret 2021 fortsat i et højt gear på ener-gifronten med nye politiske aftaler og initiativer.

Den 1. februar blev der givet politisk GO til etablering af en gasledning til Lolland Falster. Det er en sag, som DI Energi har arbejdet hårdt for, da det dels sikrer Nordic Sugar og det øvrige erhvervsliv i området adgang til klimaneutral biogas, hvormed de også kan bidrage til 70-pct-målsætningen for reduktion af CO2-udledningen. Hertil skaber det dels muligheder for produktion af biogas og PtX i området, hvormed vi både får fastholdt eksisterende arbejdspladser og skabt nye i et af Danmarks yderområder.

Den 4. februar blev der indgået en politisk tillægsaftale om ejerskab og konstruktion af de to energiøer i Nordsøen og ved Bornholm på i første omgang 5 GW. Det er et nytænkende og visionært projekt, der markant øger Danmarks installerede havemøllekapacitet, der pt. er på 1,7 GW. Aftalekredsen vurderer, at Energiøen i Nordsøen vanskeligt kan være færdig før end 2033. DI Energi har drøftet tidsplanen med medlemsvirksomheder i havvindmøllebranchen i et Specialudvalg. Vurderingen er, at begge energiøer kan gå i drift før 2030, hvis processen gribes rigtigt an. Synspunktet er, at vi kan og skal levere CO2-reduktioner før 2030 og, at det også er nødvendigt med en forcering, hvis vi skal fastholde og udbygge de danske styrkepositioner på havvindmølleområdet. Anbefalinger til energiø-processen spilles ind i det politiske system snarest.

Erhvervslivets Klimaalliance overrakte i marts 2021 en rapport med syv anbefalinger til regeringen med det formål at sætte gang i 2. halvleg af den grønne omstilling. Anbefalingerne var et produkt af en stor indsats fra et Advisory Board med 23 virksomheder, der med DIs formand og adm. direktør i COWI Lars Peter Søbye peger på, hvordan vi udnytter synergierne i det danske energisystem optimalt. I takt med, at der kommer mere vind og sol i det danske energisystem, skal vi op i skala og udnytte energien optimalt alle de steder i samfundet, hvor den kan fortrænge olie og gas.

Netop sektorkobling – og DI Energis anbefalinger – var omdrejningspunktet for DI Energis Årsdag, som fandt sted som en virtuel konference den 27. april Her lyttede over 350 deltagere til indlæg fra repræsentanter fra Advisory Board og fik dermed et bredt og dybt indblik i energibranchens bud på fremtidens integrerede energisystem.

DI Energi har i løbet af foråret 2021 også arbejdet med fangst, lagring og anvendelse af CO2.  Teknologien bag CO2-fangst, lagring og anvendelse står foran et stort gennembrud. Lige nu er det dyrt at indfange CO2, men udgifterne ventes at falde i takt med, at teknologien bliver anvendt. Det vil gøre det relevant at fange CO2 fra mindre punktkilder som biomasseanlæg, affaldsforbrændingsanlæg og biogasanlæg. Hvis vi skal nå vores mål for CO2-reduktioner i 2030 og 2050, skal vi hurtigst muligt have klarhed om, hvordan vi indfanger, lagrer og anvender CO2. Et Advisory Board under DI Energi bestående af 34 af de største danske virksomheder har med Haldor Topsøe i spidsen udarbejdet en rapport med anbefalinger til regeringen til en strategi for CO2-fangst, lagring og anvendelse. Anbefalingerne blev godt modtaget af regeringen, der i juni præsenterede et udspil til, hvordan vi kommer videre med CO2-lagring i Danmark.

I foråret har DI Energi derudover arbejdet med at få udbredt kendskabet til Energistyrelsens Erhvervspulje, hvor der i 2021 er afsat 600 mio. kr. til grøn omstilling af danske virksomheder. Men der har været alt for få ansøgninger i første halvår. DI Energi har sammen med andre DI branchefællesskaber holdt to webinarer om tilskudsordningen i foråret, og vi holder igen et webinar den 10. august. Som en del af webinaret bliver det muligt at booke en kort og gratis rådgivning hos fire energirådgivere. Energistyrelsen åbner for ansøgninger den 17. august til den sidste runde i år med 450 mio. kr. i puljen. Der lukkes igen for ansøgninger den 14. september.

I maj kom regeringens 7 regionale vækstteams med deres anbefalinger, og energi og grønne løsninger spillede en central rolle i flere vækstteams anbefalinger. Fra Bornholms og Sydjyllands fokus på kommerciel udnyttelse af energien fra havvind til energiøen og demonstration  af grønne løsninger, opbygning af infrastruktur og PtX, over Nordjyllands fokus på CO2-fangst, -udnyttelse og -lagring  til Fyns fokus på fremtidens højteknologiske industri, som kan levere smartere og grønnere løsninger, og Sjællands fokus på biosolutions, og dets bidrag til at løse globale og lokale klima- og miljøudfordringer. DI Energi var tæt involveret i arbejdet i Syd- og Nordjylland.

I begyndelsen af juni blev der indgået politisk aftale om fremtidens elsektor med bl.a. et grønt tillæg til indtægtsrammerne, digitalisering og ændret fokus på leveringskvaliteten i elnettet. DI Energi var med helt inde i maskinrummet, og det har været af afgørende betydning for DI Energi, at reguleringen af elsektoren, og elnettet især, blev fremtidssikret i lyset af de udfordringer, elnettet står overfor med elektrificeringen og de store mængder elproduktion fra vedvarende energikilder, der dels har en mere fluktuerende karakter og dels ligger længere væk fra forbrugsstederne. Med det grønne tillæg til indtægtsrammerne får netvirksomhederne nu mulighed for at foretage de nødvendige investeringer i elnettet, bl.a. med fokus på digitalisering, så vi kan udbygge og udnytte elnettet på den mest effektive måde. Samtidig får elnetvirksomhederne fremadrettet incitament til at have et fokus på forsyningssikkerheden, der sikrer et mere samfundsøkonomisk perspektiv.

Og her lige inden sommerferien fik vi sørme også et politisk forlig, der sikrer udrulning af offentligt tilgængelige ladestandere til elbiler, igen med DI Energis involvering. En udrulning der er helt vital for udbredelsen af elbiler, da den vil sikre lademuligheder for elbiler, uanset hvor behovet måtte opstå. Aftalen sikrer kommerciel opsætning af ladestanderne, med adgang for alle elbilejere på lige og ikke-diskriminerende vilkår – det bliver således enklere at få ladet sin bil, og dermed bliver det nemmere at være elbilejer. Nu skal vi bare have gang i opsætningen af laderne.

Mere fremadrettet har Energistyrelsen lagt op til en offentliggørelse af en gasstrategi i tredje kvartal. Vi ved allerede fra Energistyrelsens Klimafremskrivning 2021, at der forventes en biogasandel i gasnettet på 72 pct. i 2030. Det skyldes, at anlæg med støtte efter den gamle ordning producerer mere biogas end tidligere forventet, og dertil kommer den nye udbudsordning, som skal levere biogas fra 2024. Efter planen vil de første udbud køre inden udgangen af 2022. DI Energi har løbende været i kontakt med Energistyrelsen omkring indholdet i gasstrategien. Fokus forventes at være  stigende produktion af biogas og måske på sigt mulighed for at omdanne biogassen og CO2 fra den rå biogas (der i dag er tilovers i biogasprocessen) til andre brændsler. Faldende gasforbrug i husholdningerne og industrien hjælper biogasandelen yderligere op, og et vigtigt emne er, hvad den tarifmæssige betydning af det faldende gasforbrug vil være for de resterende. Gassektoren skal måske fremover også transportere brint og CO2 til blandt andet produktion af grønne transportbrændsler.

Fra sekretariatet vil vi nu gå på sommerferie og ønske alle medlemmer af DI Energi en dejlig, dansk sommer. Vi glæder os til at fortsætte indsatsen for den grønne omstilling sammen med jer. Sekretariatet i DI Energi er i god form, og den energipolitiske indsats er blevet opgraderet med en ny energipolitisk enhed. Vi glæder os til efter sommerferien at byde velkommen til Sara Sylvest Murrils, der vil varetage sekretariatsfunktionen for DI Bioenergi og bidrage til eksportindsatsen og til Pernille Agerbo, som skal være vores politiske anker ind mod Christiansborg og skal betjene Erhvervslivets Klimaalliance.

Og glæd jer, efter sommerferien lægger vi sammen med en række partnere fra kaj med en ny stor, grøn eksportkonference under navnet ”Green Energy Export Day” den 26. august, vores solenergi-arrangement ”Sol over Danmark” den 31. august og senere på året byder vi endnu en gang velkommen til Energipolitisk Konference sammen med Dansk Energi.

Skrevet af:

Troels Ranis

Relateret indhold