Colourbox
22.09.22 DI Energi Nyheder

September: Status på energipriserne

El- og gaspriserne er på vej ned som følge af diskussionerne i EU og medlemslandene om håndteringen af de høje energipriser. Efterspørgslen på kul er fortsat højere end normalt, og prisen forbliver derfor høj. Olieprisen er nedadgående som reaktion på stor usikkerhed på markedet. DI Energi giver dig en status på energipriserne her.

Naturgasprisen reduceres

Anm.: Sidste observation er fra den 20. september 2022. Kilde: PowerNext og DI-beregninger

Foreløbigt har September generelt set budt på et fald i naturgasprisen sammenlignet med de rekordhøje priser i august. Den månedlige gennemsnit for september ligger nu på 1.460 kr. pr. MWh, hvilket er et fald på 17 pct. sammenlignet med august, hvor gennemsnitsprisen endte på 1.756 kr. pr. MWh.

Den seneste uge er prisen faldet yderligere, idet gennemsnittet har ligget på 1.360 kr. pr. MWh. Den 19. september bød på den laveste pris pr. MWh siden juli måned, idet prisen her faldt til 1.230 kr. pr. MWh.

Trods et fald sammenlignet med august er priserne er dog fortsat høje. Årsgennemsnittet presses dermed stadig opad, og er nu foreløbigt på 980 kr. pr. MWh. Dette er nu en stigning på 180 pct. sammenlignet med 2021.

Faldet kan til dels tilskrives den indgriben, som forskellige EU lande har gennemført for at nedbringe gas- og elpriserne op mod varmesæsonen.  Snakken om en afkobling af gasprisen fra elprisen og et prisloft på gas har ligeledes medvirket til den faldende gaspris.

Industriens skift til alternative energiformer og energibesparende tiltag i hele Europa kan også mærkes på efterspørgslen, hvilket får prisen til at falde.

Derudover har åbningen af den hollandske LNG terminal i Eemshaven betydet, at leverancer af LNG til Nordeuropa er steget, hvilket har skabt mere ro på markedet.

De europæiske naturgaslagre når endnu højere fyldningsgrader

Anm.: Sidste observation er fra den 20. september 2022. Kilde: AGSI+

Den faldende gaspris skyldes ligeledes de høje fyldningsgrader i de europæiske naturgaslagre. Siden gasleverancen fra Nord Stream 1 lukkede i starten af måneden er fyldningsgraden steget med over 4 pct. i gennemsnit i EU.

I Danmark er fyldningsgraden nu over 95 pct., hvorimod den i Tyskland og EU er en smule lavere. Her er fyldningsgraden henholdsvis 90 pct. og 86 pct. Gaslagrene i EU er dermed over målsætningen om en fyldningsgrad på minimum 85 pct. inden d. 1. november.

Elprisen falder i takt med lavere naturgaspris

Anm.: Data er spotpriser, der er udglattet til syv dages gennemsnit, sidste observation er den 20. september 2022. Data er hentet fra Energinet, der baserer sig på data fra Nord Pool, EEX, Nasdaq OMX og DI-beregninger

Elprisen har i september været nedadgående, og fortsætter generelt set med at falde efter førhen usete højder i august. Det foreløbige månedsgennemsnit for september ligger i øjeblikket på 2.311 kr. pr. MWh.

Den seneste uge er prisen faldet yderligere, idet den i gennemsnit har ligget på 1.747 kr. pr. MWh. Den 17. september var dagsgennemsnittet nede på 511 kr. pr. MWh, hvilket er det laveste dagsgennemsnit siden d. 28. maj i år.

Priserne i september ligger dog fortsat over årsgennemsnittet, og det er dermed igen steget. Årsgennemsnittet ligger nu på 1.653 kr. pr. MWh, hvilket er en foreløbig stigning på 151 pct. sammenlignet med 2021.

Elprisen sættes fortsat hovedsageligt af naturgasbaseret elproduktion, hvormed faldet i naturgasprisen har en afsmittende effekt  på elprisen. De seneste par uger har ligeledes budt på mere vind, hvilket har medført, at strøm produceret fra vindkraft i højere grad har kunne dække efterspørgslen og dermed har bragt prisen ned.

Olieprisen er fortsat i nedadgående

Anm.: Europe Brent Spot Price FOB, dagsobservationer, sidste observation den 20. september. Kilde: U.S. Energy Information Association (EIA) og Danmarks Nationalbank

Olieprisen er ligeledes generelt set nedadgående. Den 7. september faldt prisen til 386 kr. pr. MWh, hvilket er den laveste pris siden d. 25. februar i år.

Det foreløbige gennemsnit for september måned ligger på 402 kr. pr. MWh, hvilket er et fald på 7,4 pct. sammenlignet med august måned, hvor månedsgennemsnittet var 434 kr. pr. MWh. De høje priser tidligere på året ses stadig på årsgennemsnittet, der foreløbigt ligger på 438 kr. pr. MWh.

Det generelle fald i olieprisen siden juni skyldes blandt andet frygten for en kommende recession som følge af energikrisen. Derudover er prisen fortsat meget volatil sammenlignet med tidligere år. Volatiliteten skyldes et mere ustabilt marked, der er præget af lavere likviditet og en stor uforudsigelighed om fremtiden. Disse faktorer er med til at presse prisen nedad.

Den mindre stigning de seneste par dage skyldes med stor sandsynlighed, at dele af Kina åbnede op igen efter stramme covid-19 nedlukninger, hvilket igen har øget efterspørgslen.

Kulprisen forbliver høj som følge af stor efterspørgsel

Anm.: Kulpriserne er opgjort i CIF-priser, dvs. pris inkluderer fragt og forsikring. Indekset er for termisk kul (bituminuos/steam coal) med kvalitetsspecifikationen "calorific value 6000 kcal/kg" og "maksimalt 1 pct. svovl", dvs. brunkul er ikke inkluderet. Priserne er opgjort som gns. pr. måned sammenholdt med den gns. dollarkurs. Kilde: Quandl, Nationalbanken og DI-beregninger

Kulprisen forbliver høj sammenlignet med tidligere år. Månedsgennemsnit for september ligger foreløbigt på 379 kr. pr. MWh. Dette er tilnærmelsesvist identisk med gennemsnittet for august, der endte på 380 kr. pr. MWh. De høje priser fortsætter med at presse årsgennemsnittet op, som nu ligger på 315 kr. pr. MWh.

Efterspørgslen på kul er fortsat høj sammenlignet med de seneste par år, hvormed prisen presses op.

Kvoteprisen stiger igen efter et fald i starten af måneden

Anm.: Settlement price EUR/EUA. Sidste observation er den 20. september 2022. Kilde: Ember

Kvoteprisen er fortsat lav sammenlignet med resten af 2022. Den 9. september faldt prisen på en kvote til 491 kr., hvilket er det laveste niveau siden d. 7. marts i år. Den er efterfølgende steget en smule igen, idet gennemsnitsprisen for den seneste uge ligger på 533 kr. pr. kvote.

Månedsgennemsnittet for september ligger foreløbigt på 535 kr. pr. ton, hvilket er et fald på 18 pct. sammenlignet med august, hvor gennemsnitsprisen endte på 653 kr. pr. ton.

Faldet i kvoteprisen henover de seneste par måneder skyldes en forventning om, at den europæiske produktion ville falde i fremtiden. Effekten af denne bekymring er dog den seneste uge blevet overskygget af følgerne af de høje gaspriser. Stigningen skyldes sandsynligvis endnu engang, at kul og olie er mere efterspurgt. Skiftet til disse billigere, mere CO2-udledende energityper er med til at øge efterspørgslen på kvoter, hvormed prisen ligeledes øges.

Laura Nørgaard Lund
Magnus Larsen
Skrevet af:

Laura Nørgaard LundMagnus Larsen

Relateret indhold