08.02.23 DI Energi Nyheder

YES MINISTER!

Energipolitisk Forum i DI Energi sætter skub i regeringsgrundlaget. Kom og hør om planerne – og giv dit besyv med til den nye regering inden for emnerne fjernvarme, el-infrastruktur, havvind, biogas og VE på land i vores møde række.

Nyt regeringsgrundlag
Det nye regeringsgrundlag ”Ansvar for Danmark” lægger op til ambitiøs grøn omstilling ved at holde tempo og sikre implementering af de mange tiltag, som er politisk vedtaget. Danmark skal øge udbygningen af vedvarende energi og omstillingen væk fra fossil opvarmning. Vi skal gøre os hurtigere fri af russisk gas og sætte turbo på den grønne omstilling med mere vedvarende energi. Nordsøen og Østersøen skal være grønne kraftcentre, der leverer grøn strøm til resten af Europa. Unødigt bureaukrati må ikke stå i vejen for hurtig og effektiv udbygning af vedvarende energi. Det er regeringens ambition.

Energipolitisk Forum i gang
DI Energi har derfor etableret Energipolitisk Forum. Her får medlemmerne i en kort møderække indblik i de tiltag, som den nye regering vil gøre. Samtidig vil medlemmerne kunne levere synspunkter, ideer og forslag, som DI Energi giver regeringen til opfølgning på regeringsgrundlaget. Det første møde i rækken fandt sted den 30. januar med deltagelse af Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard. 

Forum#2 – 3. marts – Kolding: Mere fjernvarme

I samarbejde med Dansk Fjernvarme stiller vi skarpt på fjernvarmen. Regeringen ønsker at rulle fjernvarmen ud med større hastighed. Samtidig er der indsatser på vej for at udnytte mere overskudsvarme og øget brug af store varmepumper og geotermi. Hvor er de lette gevinster? Hvilke barrierer står i vejen? Hvilke strukturelle indsatser skal gøres for at nå i mål med denne store indsats? Se mere og tilmeld dig her.

Forum#3 – 15. marts - Kolding: Udbygningsplan for elnettet
Regeringen vil igangsætte en udbygningsplan af elnettet og afdække tiltag til at understøtte rettidige og effektive investeringer i dette. Regeringen vil undersøge, om der er behov for yderligere tiltag til at udnytte elnettet mere effektivt, herunder via et mere fleksibelt elforbrug. Arbejde tager afsæt i indsatsen i NEKST og kan afstedkomme ændret netregulering. Regeringen opfatter fremtidens energisystem som kritisk infrastruktur. Ved udbygningen af vedvarende energi og det danske elnet skal der derfor stilles krav om de mest sikre og bæredygtige løsninger på markedet. Se mere og tilmeld dig her.

Forum#4: - 23. marts – København: Havvind - udbud og udbygning
Regeringen vil søge at etablere smidigere modeller for udbygning af havvind samtidig med, at samfundet sikres en rimelig del af indtægterne fra energiudvindingen på land og til vands – eventuelt i form af en opdateret koncessionsmodel. Regeringen vil også fremme samarbejde i Nordsø- og Østersøregionerne om en hurtigere og koordineret udbygning med nødvendig infrastruktur til fremme af grøn omstilling og havvind. Der skal sikres øget bæredygtighed i udbuddene under iagttagelse af principperne i EU's taksonomi for miljømæssig bæredygtighed og de danske klimamålsætninger samt redskaber som ESG- og livscyklusvurderinger. Se mere og tilmeld dig  her.

Forum#5 - 30. marts - København: Mere biogas
Regeringen ønsker at øge produktionen af biogas, så Danmark hurtigere kan fortrænge russisk naturgas. Herunder skal de aftalte udbud så vidt muligt fremrykkes. Industrien har brug for biogassen til sin grønne omstilling. Derfor er det vigtigt, at valg af grøn biogas også er økonomisk attraktivt. Hvordan harmonerer regeringens plan med DI’s plan for meget mere grøn gas? Hvordan indrettes beskatningen, så biogas er økonomisk attraktivt? Er værktøjerne rigtige og tilstrækkelige? Se mere og tilmeld dig  her.

Forum#6 – 3. maj - København: VE på land
Regeringen vil sætte turbo på udbygningen med grøn energi. 
Bureaukrati må ikke stå i vejen, godkendelser skal ske hurtigere, og der skal etableres et antal energiparker til store VE-anlæg. Hvordan kan vi rydde barriererne af vejen, og hvordan sikres et godt samspil med myndighederne, og hvordan bliver energiparkerne et effektivt instrument for udbygningen? Se mere og tilmeld dig her.

Vend tilbage til denne artikel igen for program og detaljer også får de sidstnævnte møder.

Relateret indhold