Colourbox
12.09.23 DI Energi Nyheder

Anbefalinger til finansiering af dansk brintinfrastruktur

En dansk brintinfrastruktur med færdiggørelse af et jysk grænseoverskridende transmissionsrør allerede fra 2028, kan katalysere Danmarks store VE-potentiale og bidrage til indfrielse af nationale klimamål og ambitionen om 4-6 GW elektrolyse i 2030.

Evida og Energinet forventer investeringer på hhv. 8 og 16 mia. DKK for en national brintinfrastruktur med tilhørende positive samfundsøkonomiske gevinster frem mod 2060 på ca. 60 mia. DKK. En investering på 24 mia. DKK i brintinfrastruktur udgør kun 7% af de fremtidige VE-investeringer frem mod 2030, som forventes at udgøre ca. 340 mia. DKK i elinfrastruktur, solceller, land- og havvindmøller samt elektrolyseanlæg.

Strategisk finansiering af fremtidssikret dansk brintinfrastruktur 

Brintinfrastrukturen er en langsigtet investering med lange tilbagebetalingstider. Røret vil have begrænset udnyttelse i de første år, stigende til et højt udnyttelsesniveau inden for 8-10 år i takt med, at den politiske VE ambition udmøntes. Ved et konkurrencedygtigt tarifniveau for brinttransport vil der kun være et begrænset provenu til dækning af omkostningerne i opstartsfasen. 

Det kræver dog, at infrastrukturejernes økonomiske rammevilkår justeres. En aktiv rolle fra statens side er derfor nødvendig for at indfri såvel VE-potentialet som et startskud af den danske brintindustri i 2028. 

DI's 5 anbefalinger 

  1. Statsgaranti for en strategisk og markedsdrevet investeringsbeslutning. I forbindelse med kommende politiske forhandlinger om finansiering bør der indgås politisk aftale om en statsgaranti, som muliggør, at infrastrukturejere kan tage investeringsbeslutning (FID).
  2. Fleksible økonomiske rammevilkår for infrastrukturejer. I den kommende aftale om finansiering af en dansk brintinfrastruktur bør det desuden indgå, at der skal tillades regulering, som giver fleksible økonomiske rammevilkår for infrastrukturejerne i forbindelse med opstart af brintinfrastrukturen. 
  3. Styrket dansk-tysk aftale om grænseoverskridende brintinfrastruktur. Der skal politisk følges op på hensigtserklæringen om brintinfrastruktur fra marts 2023 mellem Danmark og Tyskland, så der sikres en tilstrækkelig politisk opbakning til at realisere en integreret tysk-dansk brintinfrastruktur i 2028.
  4. Fremtidssikret brintinfrastruktur. Det jyske transmissionsrør (jysk backbone) bør dimensioneres til minimum 36” rør svarende til op til 10 GW brintkapacitet for at fremtidssikre infrastrukturen.
  5. Konkurrencedygtig brinttransport i Danmark via mulig statsstøtte. I forlængelse af beslutning om statsgaranti og fleksibel økonomisk regulering, bør det afdækkes, hvordan direkte CAPEX-støtte til etablering af brintinfrastrukturen kan øge dansk anvendelse og konkurrencedygtighed i de kommende år, hvor det europæiske brintmarked etableres. 

Relateret indhold