Colourbox
14.02.23 DI Handel Nyheder

Forbrugerombudsmanden: Beløbsreservationer kræver forbrugerens forudgående samtykke

Forbrugerne mister rådigheden over beløb, som bliver reserveret på deres konti, indtil reservationen bliver frigivet. Forbrugerombudsmanden understreger, at forbrugeren skal have accepteret beløbsreservationen.

Forbrugerombudsmanden har modtaget klager fra forbrugere over beløbsreservationer på forbrugernes konti, bl.a. ifm. hotelbooking samt ifm. tankning af benzin, parkering, billeje og ved køb på webshops.

Når beløb bliver reserveret på en forbrugers konto, mister forbrugeren rådighed over beløbet, indtil beløbet bliver frigivet. Derfor kræver beløbsreservationen forbrugerens forudgående samtykke. Ifølge Forbrugerombudsmanden er de forbrugere, som har klaget, ofte først blevet klar over beløbsreservationen, når de forsøger at bruge deres betalingskort, men hvor kortet bliver afvist.

Forbrugerombudsmanden oplyser samtidig, at tekniske fejl i betalingssystemet kan indebære, at det reserverede beløb ikke bliver frigivet rettidigt, fx selvom købsbeløbet er blevet trukket.

Forbrugerombudsmanden understreger:

Man må selvfølgelig kun foretage sådanne dispositioner over andres penge, hvis man har en aftale om det. Forbrugerombudsmanden

Tankstationers beløbsreservationer

Alle tankstationer reserverer beløb på forbrugerens konto forud for tankning på selvbetjeningsstanderne.

De forbrugere, som har klaget til Forbrugerombudsmanden, har oplyst, at de ikke kendte til beløbsreservationen og først fik kendskab til denne efter endt tankning og betaling, hvor beløbet fortsat var reserveret.

Tankstationernes brancheforening, Drivkraft Danmark, har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at deres medlemmer inden udgangen af august 2023 vil oplyse det præcise beløb, som reserveres på forbrugernes konto, på selvbetjeningsstanderne, sådan at forbrugerne accepterer beløbsreservationerne.

Forbrugerombudsmanden forhandler fortsat med branchen om lovligheden af at reservere et langt større beløb end det, som forbrugeren skal betale.

Webshops beløbsreservationer

På webshops bliver der foretaget beløbsreservationer på internationale betalingskort, fx Visa og MasterCard, indtil betalingen bliver trukket, når produkterne bliver afsendt. Det er derfor ikke den enkelte virksomhed, som vælger at reservere købsbeløbet på forbrugerens konti.

Forbrugerombudsmanden har orienteret en række virksomheder, som leverer betalingsvinduer til webshops, om, hvor oplysning om beløbsreservationen skal stå i betalingsvinduet, så forbrugeren har givet samtykke til, at beløbet reserveres, indtil produktet bliver sendt og købsbeløbet bliver trykket.

Du kan læse mere om Forbrugerombudsmandens sager om beløbsreservationer her: Blokering af beløb på forbrugeres konti sker uden samtykke (forbrugerombudsmanden.dk)

Relevant retsgrundlag:

Hvilket beløb skal forbrugeren give samtykke til?
Ifølge betalingslovens § 95, stk. 1, skal forbrugeren - når det endelige købsbeløb ikke er kendt på forhånd - give samtykke til det præcise beløb, som bliver reserveret.

Hvad angår fjernsalg og aftaler, som bliver indgået uden for virksomhedens faste forretningssted fremgår det desuden af forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 10 og 21, at en virksomhed på en klar og forståelig måde skal give forbrugeren oplysning om vilkår for betaling og en evt. reservation af beløb og betingelserne herfor inden aftaleindgåelsen. Det er ikke klart og forståeligt, hvis oplysningerne blot fremgår som en del af de generelle betingelser.

Hvornår skal reservationen frigives?
Det fremgår af betalingslovens § 95, stk. 2, at forbrugerens betalingstjenesteudbyder har ansvaret for at frigive beløbsreservationen, så snart udbyderen har modtaget oplysning om det endelige beløb og senest, når betalingsordren er modtaget. Virksomheder kan ifalde medvirkensansvar for at overtræde bestemmelsen.

Kan beløbsreservationer være urimelig?
Det fremgår ikke i øvrigt af betalingsloven og forbrugeraftaleloven, om virksomheder må foretage beløbsreservationer. Det kan være i strid med aftalelovens § 38 c, jf. § 36 – og dermed som udgangspunkt også i strid med god markedsføringsskik efter markedsføringslovens § 3 – hvis virksomheden ikke har en saglig grund til at foretage beløbsreservationen på forbrugerens konto, eller hvis reservationen er urimelig.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skal der ved vurderingen af, om virksomheden har en ”saglig grund” til at lave en beløbsreservation, foretages en afvejning af hensynet til virksomhedens risiko for ikke at modtage betalingen over for hensynet til forbrugerens ret til at have rådighed over sine penge indtil betalingstidspunktet.

Relateret indhold