29.05.24 DI Handel Nyheder

DI Prognose: Den økonomiske vækst drives af udenlandsk produktion og Tyra-feltet

DI’s nyeste prognose for dansk økonomi forudsiger en vækst i BNP på 2,6 pct. i 2024 og 1,9 pct. i 2025. Forventningerne til inflationen er en lille kortvarig stigning, efterfulgt af en mere stabil udvikling. Den mere stabile inflation, som ses både i Danmark, men også i Eurozonen, har resulteret i forventninger om, at ECB sænker renten tre gange i løbet af 2024. Prognosens forventninger til beskæftigelsen er, at en tilbagegang i beskæftigelsen udebliver, men at stigningstakten vil aftage.

DI udgiver årligt ca. tre prognoser for dansk økonomi. Prognoserne bygger på både offentlig dansk og international statistik om nationalregnskabet, udenrigshandel, finansielle forhold mv. Disse kilder benyttes til at foretage forudsigelser af udviklingen i økonomien, beskæftigelsen, inflationen mv. på baggrund den makroøkonomiske model MONA.

Økonomien: Høj vækst på drives af udenlandsk produktion og Tyra-feltet

Dansk økonomi ser på overfladen ud til at opleve høj vækst i 2024. Den stærke afslutning på 2023 er fortsat ind i 2024, hvilket betyder, at dansk økonomi forventes at vokse med 2,6 pct. i 2024 og yderligere 1,9 pct. i 2025.

Det er dog i høj grad den udenlandske produktion og gas fra Tyra-feltet, som bidrager til væksten. Når der ses på BNP ekskl. produktion i udlandet og råstofindvinding, er forventninger til væksten i dansk økonomi blot på 0,9 pct. i 2024 og 1,2 pct. i 2025.

Over de seneste år har medicinalindustriens produktion i udlandet haft en særdeles positiv indvirkning på væksten i dansk økonomi, og forventningerne er, at dette vil fortsætte i de kommende år. Ligeledes vil netop genåbningen af Tyra-feltet i marts 2024 bidrage til den positive vækst i dansk økonomi.

Inflation: Lille stigning i inflationen

Ovenpå den rekordhøje inflation i 2022, har niveauet siden efteråret 2023 været på et lavt niveau. Aktuelt ligger inflationen på 0,8 pct. og kerneinflationen (inflation ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer) på 1,5 pct. Det er særligt de lave energipriser, som i en række måneder har set en negativ udvikling i priserne på årsbasis, som har været med til at trække inflationen ned.

Prognosens forventninger til inflation er en kortvarig stigning i løbet af foråret for derefter at stige svagt resten af året. Den kortvarige stigning i løbet af foråret kan tilskrives højere priser på energi. Dertil vil de seneste måneders lønstigninger også trække inflationen op. Samlet set forventes der inflation på 1,9 pct. for 2024 og 2,3 pct. for 2025.

Renter: Lavere renter på vej

Det er ikke kun i Danmark, at inflationen er på vej mod et mere normalt leje. Eurozonen ser en lignende udvikling, hvilket kan bane vejen for, at den europæiske centralbank (ECB) kan sænke renten inden sommerferien. Forventningerne til ECB er, at de vil foretage tre rentesænkninger i løbet af 2024. Mindre positivt ser det derimod ud i USA, hvor der kun er udsigt til en til to rentesænkninger fra den amerikanske centralbank (FED).

Beskæftigelse: Fremgangen fortsætter, men udviklingen i hastigheden aftager

Forventningerne til beskæftigelsen i prognosen er, at en tilbagegang udebliver, men at den stærke vækst der er set i tidligere år ikke vil fortsætte i samme stigningstakter i de kommende år. Den aftagende vækst i beskæftigelsen skal primært ses i lyset af, at væksten i den hjemlige økonomi ikke er høj nok til at understøtte yderligere store stigninger i beskæftigelsen, når niveauet allerede er historisk højt.

 

Udviklingsmønstrene i beskæftigelsen og økonomien har gjort, at produktiviteten har været faldende over de seneste år. En høj beskæftigelsesvækst, der har været højere end væksten i den økonomiske aktivitet, har nemlig resulteret i en svag produktivitetsvækst. Det er dog forventningen, at produktivitetsvæksten vil stige, i takt med en relativt stabil beskæftigelsesudvikling.  

Download hele prognosen her: DI prognose: Tilbagegangen i beskæftigelsen er aflyst

DI Handel konjunkturbarometre

Følg med i de nyeste tal for handelserhvervet i DI Handels konjunkturbarometre for hhv. detail- og engroshandlen.

Se mere: Konjunkturbarometer for detailhandlen

Se mere: Konjunkturbarometer for engroshandlen

Relateret indhold