19.10.20 DI Life Science Nyheder

Life science-vækst gavner hele Danmark

Potentialet i den danske life science-branche kan redde os ud af krisen, hvis vi formår at udnytte det rigtigt.

Den danske life science-industri er en robust vækstmotor i dansk økonomi. Den leverer høje vækstrater i beskæftigelsen, værditilvækst, udenlandske investeringer, eksport og i skattebetalinger til samfundet, hvilket også kommer mange underleverandører og serviceerhverv til gode. På samme tid reducerer branchen sine CO2-udledninger, så der bliver skabt ægte grøn vækst. Det bekræftes af nye opgørelser fra både Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Nationalbanken.

Samtidig bidrager et meget tæt offentligt-privat samarbejde mellem life science-industrien og hele sundhedsvæsenet til stadighed med nye og bedre behandlinger til patienterne. Det skaber flere sunde leveår for danskerne. Vækst i life sciencebranchen og dansk velfærd går med andre ord hånd i hånd.

Og potentialet er stadig stort. Hvis vi bare kan holde fast i de vækstrater, som vi har set de sidste ti år, kan vi intet mindre end tredoble eksporten i 2030. Det vil bidrage til at skabe endnu flere job og endnu mere velfærd her på bagkanten af krisen.

Ny vækststrategi
Men det er ikke en styrkeposition, der er kommet af sig selv. Det har krævet mange års ambitiøse investeringer i forskning og innovation.

Det er til gengæld en styrkeposition, som andre lande også har fået øjnene op for. Især lande som Schweiz og Belgien er store konkurrenter her i Europa. Belgien satser målrettet på tiltrækning af flere kliniske forsøg, og Schweiz har en lægemiddeleksport, der allerede i dag er mere end tre gange så stor pr. indbygger som den danske. Også på privat lægemiddelforskning er vi efter de to lande. Samtidig er de private forskningsinvesteringer i life science i Danmark faldet med 1 mia. kr. det seneste år.

Når vi står så stærkt inden for life science, er det bl. a., fordi vi i dag høster frugterne af det massive løft i forskningsinvesteringerne, der blev gennemført med globaliseringsstrategien i 00' erne. Men luften er ved at sive ud af ballonen.

Derfor er vi utrolig glade for erhvervsministerens og et politisk flertals resolutte ambition om at udvikle forslag til en ny vækststrategi for life science inden årets udgang. Og vi er glade for den lydhørhed over for branchen, som vi oplever i samarbejdet. Vi ønsker os en ambitiøs life science-strategi; ikke tilskudsordninger, men en strategi der skal styrke rammevilkårene, så de kan måle sig med de bedste lande. Og gerne et nøk bedre.

Fem initiativer
Her er fem konkrete initiativer, som vi håber, vores politikere vil arbejde for i den kommende tid:

Forskning. Den langsigtede forskning og innovation kan understøttes markant med et permanent internationalt konkurrencedygtigt forskningsfradrag på 130 pct. uden det nuværende loft over fradraget og tilsvarende tilpasse skattekreditordningen til de 130 pct. uden de nuværende begrænsninger. Begge dele bør indgå sammen med et generelt løft af de offentlige forskningsinvesteringer til 1,5 pct. af bnp.

Klinisk forskning. De hospitaler, der prioriterer patientnær hospitalsforskning, bør belønnes. Som de f. eks. gør i Norge. Det skal være hurtigere at igangsætte nye forsøg. Vi skal ikke være blandt de dyreste lande, og rammerne for virtuelle, kliniske forsøg skal styrkes. I et tæt samarbejde med sundhedsvæsenet kan det skabe nye patientbehandlinger. Covid-19 har vist, at vi kan gøre dette bedre og hurtigere.

Patientbehandling i verdensklasse. Et styrket samarbejde om at gøre sundhedsvæsenet klar til mere værdibaserede indkøb samt implementere og høste værdien af nye epokegørende sundhedsløsninger. Det vil oplagt kunne gøres som led i en ny sundhedsreform samt i de årlige økonomiaftaler.

Digitalisering og sundhedsdata. Et stærkere fokus på at få anvendt vores helt unikke sundhedsdata bedre til ny forskning og innovation, der bygger på de mange gode forslag fra genstartsteamet for life science og biotek. Og ved at styrke det offentlig-private samarbejde om udvikling og anvendelse af nye sundhedsteknologiske løsninger samt ved at sikre bedre overblik og vejledning om nem, ensartet, ansvarlig og sikker brug af sundhedsdata.

Vi ønsker os en ambitiøs life science-strategi. Ida Sofie Jensen, koncernchef Lif, Peter Huntleydirektør Medicoindustrien, Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør Dansk Industri, Brian Mikkelsen, adm. direktør Dansk Erhverv,Hans Schambye, bestyrelsesformand Dansk Biotek og Morten Rasmussen, direktør Danish Care

Løbende drøftelser
Nyt permanent life science-råd med offentligt-privat deltagelse på højt niveau inklusiv repræsentanter fra myndigheder og sundhedsvæsenet.

Formålet er at drøfte branchens nationale og internationale prioriteter og generelle rammevilkår løbende og agilt - ikke kun hvert tredje eller fjerde år. I life science-branchen ændrer vilkårene sig hurtigt. Et smidigt life science-råd vil give Danmark en politisk og reel økonomisk fordel i årene fremover.

Disse initiativer vil kunne styrke den internationalt og stå oven på de gode initiativer fra genstartsaftalen, der på kort sigt allerede har fokus på vigtige emner som kliniske forsøg og international synliggørelse. Det bør vi bygge videre på en ny ambitiøs og langsigtet strategi for life science - ikke blot for branchens skyld, men til gavn for dansk økonomi, vækst, arbejdspladser, sundhed og velfærd.

Denne kronik var bragt i Børsen mandag den 19. oktober 2020 på vegne af Ida Sofie Jensen, koncernchef Lif, Peter Huntley, direktør Medicoindustrien, Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør Dansk Industri, Brian Mikkelsen, adm. direktør Dansk Erhverv,Hans Schambye, bestyrelsesformand Dansk Biotek og Morten Rasmussen, direktør Danish Care. 

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold